Makaleler

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma, evlilik birliğini sona erdirme kararı alan eşlerin, boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu hususunda karşılıklı olarak anlaşmaya varmaları ve bu anlaşmayı mahkemeye sunmaları ile gerçekleşen bir boşanma türüdür:

 • Eşlerin boşanma ile ilgili anlaşmalarını içeren bir belgedir. Bu belgede, eşler arasında mal paylaşımı, nafaka, tazminat, çocukların velayeti ve kişisel ilişki kurulması gibi hususlar karara bağlanabilir.
 • Boşanma davasının açılması için gerekli olan belgelerden biridir. Protokolde yer alan anlaşmalar, hakim tarafından uygun bulunması halinde boşanma kararının verilmesine esas teşkil eder.
 • Protokolün içeriği, eşlerin serbest iradesine bağlıdır. Ancak, protokolde yer alan anlaşmaların Türk Medeni Kanunu’na uygun olması gerekir.
 • Boşanma sürecini daha kolay ve hızlı hale getiren bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde, eşler, boşanma sürecinin stres ve gerilimi yaşamadan boşanabilirler.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin ortak iradeleri ile evliliği sonlandırmak istediklerinde başvurdukları bir dava türüdür. Bu dava türünde, eşler evlilik birliği içerisindeki mal paylaşımı, velayet, nafaka, tazminat gibi konularda anlaşma sağlamalıdırlar. Bu dava, çekişmeli boşanma davasına göre çok daha kısa sürede sonuçlanan bir dava türüdür.

Anlaşmalı boşanma davası açmak için öncelikle eşlerin anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamaları gerekmektedir. Bu protokolde, evlilik birliği içerisindeki mal paylaşımı, velayet, nafaka, tazminat gibi konulardaki anlaşmalar yer almalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken, tarafların hak ve menfaatlerini korumaya özen göstermeleri gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlandıktan sonra, eşler birlikte veya ayrı ayrı aile mahkemesine başvurarak dava açabilirler. Dava dilekçesi, bu protokol ile birlikte mahkemeye sunulmalıdır.

Dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü mahkeme tarafından incelendikten sonra, taraflar duruşmaya davet edilir. Duruşmada, taraflar hakim huzurunda boşanma iradelerini açıklarlar. Hakim, tarafların boşanma iradelerini kesin olarak beyan ettiklerini tespit ederse, anlaşmalı boşanmaya karar verir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Bu protokol, [Tarih] tarihinden itibaren [Adres] adresinde birlikte ikamet eden [Ad Soyad] (T.C. Kimlik No: [Kimlik No]) ile [Ad Soyad] (T.C. Kimlik No: [Kimlik No]) arasında, tarafların ortak ve özgür iradeleri ile hazırlanmıştır.

I. Boşanma

Taraflar, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ve bu nedenle boşanmaya karar verdiklerini beyan ederler.

II. Mal Paylaşımı

Taraflar, evlilik birliği içinde edinilen malların paylaşımını aşağıdaki şekilde kararlaştırırlar:

[Arsa] taşınmazı, [Ad Soyad]’a kalacaktır.

[Ev] taşınmazı, [Ad Soyad]’a kalacaktır.

[Araba] aracı, [Ad Soyad]’a kalacaktır.

III. Nafaka

Taraflar, aşağıdaki nafaka yükümlülüklerini kabul ederler:

[Ad Soyad], [Ad Soyad]’a, boşanmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlamak üzere her ayın ilk 5 günü içinde [Nafaka Miktarı] Türk Lirası yoksulluk nafakası ödeyecektir.

[Ad Soyad], [Ad Soyad]’a, boşanmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlamak üzere her ayın ilk 5 günü içinde [Nafaka Miktarı] Türk Lirası iştirak nafakası ödeyecektir.

IV. Velayet

Taraflar, [Çocuk Adı] ve [Çocuk Adı] isimli ortak çocukların velayetini [Ad Soyad]’a vermeyi kabul ederler.

V. Görüşme Hakkı

[Ad Soyad], [Çocuk Adı] ve [Çocuk Adı] isimli ortak çocuklarına her hafta sonu cumartesi günü saat 10.00’dan pazar günü saat 20.00’a kadar görüşme hakkına sahip olacaktır.

VI. Diğer Hususlar

Taraflar, evlilik birliği içinde edinilen tüm borçlardan birlikte sorumlu olacaklardır.

Taraflar, boşanmanın kesinleşmesinden sonra birbirlerine karşı herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacaklardır.

VII. Hükümler

İşbu protokol, taraflar tarafından okunup anlaşılarak, 2 nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca imzalandıktan sonra her bir tarafa bir nüsha verilmiştir.

Taraflar

Ad Soyad

T.C. Kimlik No: [Kimlik No]

Ad Soyad

T.C. Kimlik No: [Kimlik No]

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Bağlayıcılığı

Anlaşmalı boşanma, eşlerin ortak bir kararla evliliklerini sonlandırmalarıdır. Bu tür boşanmalarda, eşler boşanma nedenleri, nafaka, mal paylaşımı, velayet, kişisel ilişki gibi konularda anlaşmaya varırlar ve bu anlaşmalarını yazılı bir protokolle tespit ederler.

Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanmanın gerçekleşebilmesi için gerekli olan bir belgedir. Protokolde yer alan hükümler, taraflar için bağlayıcıdır. Yani, eşler protokolde kararlaştırdıkları hususlara uymak zorundadırlar.

Protokolün bağlayıcılığı, Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, eşlerin birlikte boşanma davası açması veya bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır. Bu durumda, boşanmanın gerçekleşebilmesi için hakimin, eşlerin üzerinde uzlaştıkları boşanma protokolünü uygun bulması gerekir.

Hakim tarafından uygun bulunan protokol, anlaşmalı boşanmaya ilişkin mahkeme kararının sonuç kısmında tereddütsüz, açık ve anlaşılır biçimde yer almalıdır. Bu hükümler, taraflar için mahkeme ilamı şeklinde bağlayıcı olacaktır.

Anlaşmalı boşanma protokolünün bağlayıcılığı, tarafların serbest iradesine dayanmaktadır. Eşler, protokolde kararlaştırdıkları hususlarda özgürce anlaşma hakkına sahiptirler. Bu anlaşmalar, tarafların haklarını ve menfaatlerini korumak amacıyla yapılmalıdır.

Anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan hükümlere uyulmaması halinde, taraflar, karşı tarafın boşanma protokolüne aykırı davranışı nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebiyle dava açabilirler.

Anlaşmalı boşanma protokolünün bağlayıcılığı, taraflar için önemli bir güvencedir. Bu güvence, tarafların boşanma sürecini daha kolay ve daha kısa sürede tamamlamalarını sağlar.

Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Uyulmaması

Anlaşmalı boşanma, evlilik birliğinin tarafların karşılıklı rızasıyla sona erdirildiği bir boşanma türüdür. Bu tür boşanmalarda, taraflar boşanma konusunda anlaştıkları gibi, mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konularda da anlaşmaya varırlar. Bu anlaşmalar, anlaşmalı boşanma protokolünde yazılır ve mahkeme tarafından onaylanır.

Bu protokol, taraflar için bağlayıcı bir belgedir. Protokolde yer alan hükümler, tarafların boşanma sonrasındaki hak ve yükümlülüklerini belirler. Bu nedenle, protokole uyulması önemlidir.

Anlaşmalı boşanma protokolüne uyulmaması durumunda, ihlal edilen taraf, karşı tarafa karşı hukuki yollara başvurabilir. Bu yollar şunlardır:

 • İcra takibi: İcra takibi, alacaklının, alacağını tahsil etmek için borçluya karşı başlattığı bir hukuki yoldur. Protokolde yer alan maddi bir yükümlülüğe uyulmaması durumunda, alacaklı, karşı tarafı icra takibi ile borcunu ödemeye zorlayabilir.
 • Tazminat davası: Protokolde yer alan bir hükme uyulmaması, diğer tarafın zarar görmesine neden olabilir. Bu durumda, zarar gören taraf, karşı tarafı tazminat davası ile sorumlu tutabilir.
 • Velayetin değiştirilmesi davası: Protokolde yer alan velayet düzenlemesine uyulmaması durumunda, velayetin değiştirilmesi davası açılabilir.
 • Mal paylaşımı davası: Protokolde yer alan mal paylaşımı düzenlemesine uyulmaması durumunda, mal paylaşımı davası açılabilir.

Protokole uyulmaması durumunda, taraflar arasında anlaşmazlık çıkması kaçınılmazdır. Bu nedenle, protokolde yer alan hükümlerin açık ve net bir şekilde yazılması önemlidir. Ayrıca, protokolün taraflar tarafından dikkatlice okunması ve anlaşılması gerekir.

Protokole uyulmaması durumunda, hak kaybı yaşamamak için bir avukattan hukuki yardım alınması tavsiye edilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Bozulabilir mi?

Anlaşmalı boşanma, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle eşlerin boşanmak için anlaşarak mahkemeye başvurdukları bir boşanma türüdür. Bu tür boşanmalarda, eşlerin boşanmanın mali ve kişisel sonuçları hakkında anlaşmaları gerekir. Bu anlaşma, anlaşmalı boşanma protokolü olarak adlandırılır.

Protokol, eşlerin boşanma konusundaki anlaşmalarının yazılı bir dökümüdür. Bu protokolde, eşlerin boşanmanın mali sonuçları olarak nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi konular ile kişisel sonuçları olarak velayet, kişisel ilişki, müşterek çocuk malları gibi konular yer alır.

Protokol, mahkeme tarafından onaylandığı takdirde kesinleşir. Kesinleşen protokol, taraflar için bağlayıcı hale gelir.

Ancak, protokol boşanma kararı kesinleşinceye kadar bozulabilir. Bu bozulma, tarafların karşılıklı anlaşmaları ile veya mahkeme tarafından yapılabilir.

Tarafların Anlaşması ile Bozulma

Anlaşmalı boşanma protokolü, tarafların karşılıklı anlaşmaları ile bozulabilir. Bunun için, tarafların noterde bir protokol düzenlemeleri gerekir. Bu protokolde, tarafların bu protokolden dönmek istediklerine dair açıkça beyanları yer almalıdır.

Mahkeme Tarafından Bozulma

Anlaşmalı boşanma protokolü, mahkeme tarafından da bozulabilir. Bunun için, aşağıdaki şartların varlığı gerekir:

 • Protokolün, taraflardan birinin iradesini sakatlayan bir nedene dayanması
 • Protokolün, tarafların ve çocukların menfaatlerine açıkça aykırı olması
 • Mahkeme, bu şartların varlığı halinde, anlaşmalı boşanma protokolünü bozabilir ve davanın çekişmeli olarak görülmesine karar verebilir.

Sonuç olarak, protokol boşanma kararı kesinleşinceye kadar bozulabilir. Bu bozulma, tarafların karşılıklı anlaşmaları ile veya mahkeme tarafından yapılabilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Sonradan Değiştirilebilir mi?

Anlaşmalı boşanma, boşanma sürecinde tarafların boşanmanın tüm şartlarını kendi aralarında anlaşarak mahkemeye sundukları bir dava türüdür. Bu dava türünde tarafların protokol hazırlaması ve bu protokolü mahkemeye sunmaları gerekir.

Protokol, boşanma davasının kabulü ve boşanma kararının verilmesi için gerekli bir belgedir. Bu protokolde, boşanmanın mali sonuçları (mal paylaşımı, nafaka, tazminat gibi), çocukların velayeti ve kişisel ilişki kurulması gibi konular düzenlenir.

Anlaşmalı boşanma protokolü, tarafların özgür iradeleriyle imzaladıkları bir sözleşme niteliğindedir. Bu nedenle, taraflar protokolden boşanma kararı kesinleşinceye kadar serbestçe dönebilirler. Boşanma kararı kesinleştikten sonra ise protokol hükümlerine bağlı kalma zorunluluğu mevcuttur.

Ancak, bazı durumlarda taraflar, protokoldeki hükümlerin değiştirilmesini isteyebilirler. Örneğin, taraflardan birinin maddi durumu değişebilir veya çocuklarla ilgili yeni durumlar ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda, taraflar protokolün değiştirilmesi için mahkemeye başvurabilirler.

Mahkeme, protokolün değiştirilmesini kararlaştırırken, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde bulundurur. Protokolün değiştirilmesi halinde, tarafların yeni anlaşmalarını içeren bir protokol hazırlamaları ve bu protokolü mahkemeye sunmaları gerekir.

Mahkeme, protokolün değiştirilmesi talebini değerlendirirken, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde bulundurur. Protokolün değiştirilmesi talebinin kabul edilmesi halinde, mahkeme, tarafların yeni anlaşmalarını içeren bir protokolü onaylar.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma, eşlerin evlilik birliğini sonlandırmak için karşılıklı olarak anlaştıkları ve bu anlaşmalarını bir protokol ile belgeledikleri boşanma türüdür. Bu davalar, çekişmeli boşanma davalarına kıyasla çok daha kısa sürede sonuçlanmaktadır.

Anlaşmalı boşanma protokolü, eşlerin boşanma konusundaki anlaşmalarını içeren bir belgedir. Bu protokolde, boşanmanın nedenleri, çocukların velayeti, nafaka, mal paylaşımı gibi hususlar yer alır. Protokol, eşlerin imzaları ile birlikte dava dilekçesine eklenir.

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlandıktan sonra, dava dilekçesinin yetkili aile mahkemesine verilmesiyle birlikte süreç başlar. Mahkeme, dilekçeyi inceledikten sonra duruşma günü verir. Duruşmada, hakim protokolü inceler ve tarafların anlaşma iradelerine ilişkin sözlü beyanlarını alır. Tarafların anlaşmalarının geçerli olduğuna karar veren hakim, tek celsede boşanma kararı verir.

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması ve dava dilekçesi verilmesi yaklaşık 1-2 hafta sürer. Mahkemenin duruşma günü vermesi ise 1-2 ay sürebilir. Duruşma günü, mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olarak değişebilmektedir. Duruşma günü, tarafların anlaşmalarının geçerli olduğuna karar veren hakim, tek celsede boşanma kararı verir. Bu karar, taraflara tebliğ edilir. Tebligat süresi yaklaşık 1 haftadır.

Sonuç olarak, protokol hazırlanması ve dava süreci yaklaşık 1-3 ay sürmektedir. Bu süre, mahkemenin iş yoğunluğuna ve tarafların anlaşmalarının karmaşıklığına göre değişebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünü Kim Hazırlar?

Anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanma konusunda anlaştıkları ve bunu bir protokol ile belgeledikleri bir boşanma türüdür. Bu protokolde, eşlerin boşanma sonrası mal paylaşımı, nafaka, velayet, kişisel ilişki kurulması gibi konulardaki anlaşmaları yer alır.

Anlaşmalı boşanma protokolü, eşlerin kendi aralarında hazırlayabileceği gibi, bir avukat aracılığıyla da hazırlanabilir. Ancak, eşlerin kendi aralarında hazırladıkları protokolün hukuki geçerliliği olmayabilir. Bu nedenle, anlaşmalı boşanma protokolünün bir avukat tarafından hazırlanması tavsiye edilir.

Avukat, eşlerin anlaşmalarını hukuki açıdan inceleyerek, protokolün eksiksiz ve hatasız olmasını sağlar. Ayrıca, protokolde yer alan maddelerin eşlerin haklarını korumaya yönelik olmasına yardımcı olur.

Protokolü hazırlayan avukat, eşlerin anlaşmalarını dikkate alarak, tarafların haklarını korumaya yönelik bir protokol hazırlamalıdır. Ayrıca, protokolün hukuki açıdan geçerli olması için gerekli tüm düzenlemeleri yapmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir