Makaleler

Çekişmeli Boşanma Nedir?

Çekişmeli Boşanma Nedir?

Çekişmeli boşanma, evlilik birliği içerisindeki eşlerden birinin boşanma talebini diğer eş kabul etmediği durumlarda açılan dava türüdür. Bu davalarda boşanmanın yanı sıra, mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi boşanmanın sonuçları konusunda da taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. Çekişmeli boşanma davasının açılabilmesi için, Türk Medeni Kanunu’nda (TMK) belirtilen boşanma sebeplerinden birinin varlığı gerekir. Bu sebepler arasında, zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin temelden sarsılması sayılabilir.

Çekişmeli boşanma davalarında, mahkeme öncelikle boşanma sebebinin var olup olmadığını inceler. Boşanma sebebinin varlığı tespit edilirse, ortak hayatın yeniden kurulma olasılığını değerlendirir. Ortak hayatın yeniden kurulma olasılığının bulunmadığını tespit ederse, boşanma kararı verir. Çekişmeli boşanma davalarında, boşanmanın yanı sıra, mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi boşanmanın sonuçları konusunda da taraflar arasında uyuşmazlık söz konusu olabilir. Bu konularda da mahkeme, tarafların taleplerini değerlendirerek karar verir. Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davalarına göre daha uzun ve karmaşıktır. Bu nedenle, bu tür davalarda bir avukattan hukuki destek alınması önemlidir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası, tarafların boşanma ya da boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde anlaşmazlığa düştüğü boşanma davasıdır. Bu dava, Türk Medeni Kanunu’nun 161’inci ve 166’ıncı maddeleri arasında hükme bağlanan boşanma sebeplerinden en az birine dayanılarak açılır. Çekişmeli boşanma davası açmak için öncelikle yetkili mahkemeye başvurulmalıdır. Yetkili mahkeme, eşlerin son olarak birlikte yaşadıkları yer veya davacının ikametgâhı bölgesi mahkemesidir.

Boşanma dilekçesi, davacı tarafından veya vekili tarafından hazırlanabilir. Dilekçede, tarafların kimlik bilgileri, boşanma sebebi, talepler ve deliller belirtilmelidir. Boşanma dilekçesine, davacının boşanma sebebini ispatlayan deliller de eklenmelidir. Bu deliller, tanık beyanları, fotoğraflar, videolar, ses kayıtları, hastane raporları, noter onaylı belgeler vb. olabilir. Boşanma dilekçesi ve deliller, yetkili mahkemenin tevzi bürosuna sunulur. Mahkeme, dilekçeyi kabul ederse, dava dosyası bir hâkime tevzi edilir. Hâkim, dava dilekçesini ve delilleri inceleyerek, duruşma günü belirler. Duruşmada, taraflar ve tanıklar dinlenir. Hâkim, tarafların beyanlarını ve delilleri değerlendirerek, karar verir. Boşanma davası, avukat aracılığıyla açılması tavsiye edilen bir davadır. Avukat, dava sürecini takip ederek, haklarınızın korunmasını sağlar.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği

Sakarya 1. Aile Mahkemesi

Görevli Hakimliğe

Davacı: [Davacının Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası]

Adres: [Davacının Adresi]

Vekili: [Avukatın Adı, Soyadı, Baro Sicil Numarası]

Adres: [Avukatın Adresi]

Davalı: [Davalı Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası]

Adres: [Davalı Adresi]

Konu: Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma, velayet, nafaka, tazminat talebidir.

AÇIKLAMALAR:

Davacı ve davalı, 10.05.2020 tarihinde [il] ilinde evlenmiş olup, evliliklerinden [çocuk sayısı] adet [çocuk adı] adında [çocuk sayısı] adet çocuk meydana gelmiştir. Davacı ve davalı, evliliklerinin ilk yıllarında mutlu ve huzurlu bir evlilik sürdürmüşlerdir. Ancak, son yıllarda aralarındaki geçimsizlik artmış ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması söz konusu olmuştur. Davalı, evlilik birliği içerisinde davacıya karşı fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet uygulamıştır. Davacı, davalının bu şiddetine maruz kalmamak için ayrı yaşamaya başlamıştır. Taraflar, ayrı yaşamaya başladıkları günden itibaren ortak hayatlarını sürdürme konusunda anlaşamamışlardır. Bu nedenle, taraflar arasında boşanma konusunda bir uyuşmazlık söz konusudur.

HUKUKİ SEBEPLER:

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi
2325 sayılı Aile Mahkemeleri Kanunu’nun 1. maddesi

DELİLLER:

Nüfus kayıt örneği
Tanık beyanları
Her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle,
Taraflar arasındaki evliliğin, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanmasına,
Ortak çocukların velayetinin davacıya verilmesine,
Davacı lehine tedbir nafakası ve iştirak nafakası ödenmesine,
Davalıdan davacıya manevi tazminat ödenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

[Davacı Adı, Soyadı]
[Avukat Adı, Soyadı]
[Tarih]

Çekişmeli Boşanma Ne Kadar Sürer?f

Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davalarına göre daha uzun bir süre alır. Bu süre, davanın görüldüğü mahkemenin yoğunluğuna, tarafların üzerinde anlaşamadıkları hususların sayısı ve mahiyetine, bilirkişi incelemesine gerek olup olmadığına ve tarafların avukatlarının deneyimine göre değişmektedir. Genel olarak, çekişmeli boşanma davaları ortalama 1,5-2,5 yıl arasında sonuçlanmaktadır. Bu süre, ilk derece mahkemesi olan Aile Mahkemesi’ndeki davanın süresidir. Bu mahkemede dava bittikten sonra tarafların başvurması halinde istinaf aşamasına geçilir. İstinaf aşamasında davanın sonuçlanması ortalama 1-1,5 yıl daha sürmektedir. Dolayısıyla genel anlamda bu davanın neticelenmesi yaklaşık 3-5 yıl kadar sürebilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti

Türkiye’de çekişmeli boşanma davası ücreti, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre belirlenir. 2023 yılı için çekişmeli boşanma davası ücreti, KDV hariç 44.500 TL’dir. Bu ücrete, davacı ve davalı tarafların gelir durumu, davadaki talepler, dava sürecinin uzunluğu gibi faktörler de dahil edilerek ek ücretler eklenebilmektedir.

Örneğin, davacı ve davalı tarafların gelir durumu dava ücretini artırabilirken, davadaki taleplerin fazlalığı veya dava sürecinin uzaması dava ücretini azaltabilir. Çekişmeli boşanma davasında, davacı taraf, dava dilekçesi ile birlikte mahkeme harç ve giderlerini de yatırmakla yükümlüdür. 2023 yılı için mahkeme harcı, başvurma harcı 80,70 TL ve peşin harç 80,70 TL olmak üzere toplam 161,40 TL’dir. Ayrıca, dava sürecinde bilirkişi incelemesi, keşif gibi işlemler yapılması halinde, bu işlemlere ilişkin giderler de davacı taraf tarafından karşılanmalıdır.

Çekişmeli boşanma davası ücreti, davayı takip eden avukat tarafından belirlenir. Avukatlık ücreti, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre belirlenmekle birlikte, avukatın tecrübesi, dava konusu ve dava sürecinin uzunluğu gibi faktörler de avukatlık ücretini etkileyebilir. Çekişmeli boşanma davası ücreti, davayı takip eden avukat ile yapılan sözleşmede belirtilir. Bu sözleşmede, avukatlık ücretinin hangi aşamalarda ve ne şekilde ödeneceği de kararlaştırılmalıdır.

Çekişmeli Boşanma Davasında İstinaf Mahkemesi

Türk hukuk sisteminde, ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararlara karşı istinaf kanun yolu açıktır. Bu kanun yolu, ilk derece mahkemesi kararının usul ve esas yönünden incelenmesi ve hatalı veya eksik olduğu tespit edilirse düzeltilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Çekişmeli boşanma davalarında da, ilk derece mahkemesi tarafından verilen karara karşı taraflardan biri istinaf yoluna başvurabilir. İstinaf başvuru süresi, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftadır. Bu süre içerisinde istinaf başvurusunda bulunulmazsa, ilk derece mahkemesi kararı kesinleşir. İstinaf mahkemesi, boşanma davasında verilen kararı hem usul hem de esas yönünden inceler.

– Usul yönünden inceleme, kararın hukuka uygun olup olmadığının değerlendirilmesidir.

– Esas yönünden inceleme ise, boşanma sebebinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin değerlendirilmesidir.

İstinaf mahkemesi, inceleme sonucunda ilk derece mahkemesi kararını onarabilir, değiştirebilir veya bozabilir. İlk derece mahkemesi kararının onanması halinde, karar kesinleşir. İlk derece mahkemesi kararının değiştirilmesi halinde, karar değişen yönden kesinleşir. İlk derece mahkemesi kararının bozulması halinde, dosya yeniden ilk derece mahkemesine gönderilir. Çekişmeli boşanma davalarında istinaf mahkemesine başvuru, tarafların hak kaybına uğramamasını önlemek amacıyla önemli bir kanun yoludur. Bu nedenle, boşanma kararının hatalı veya eksik olduğunu düşünen tarafların, istinaf başvurusunda bulunmaları faydalı olacaktır.

Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalı Boşanmaya Çevrilmesi

Boşanma, evlilik birliğinin sona ermesi anlamına gelmektedir. Boşanma, çekişmeli veya anlaşmalı olarak gerçekleşebilir. Çekişmeli boşanma, tarafların boşanma, velayet, nafaka, tazminat gibi konularda anlaşamadığı durumlarda gerçekleşir. Anlaşmalı boşanma ise tarafların bu konularda anlaştığı durumlarda gerçekleşir. Çekişmeli boşanma davası açıldıktan sonra, taraflar boşanmak konusunda anlaşabilirler. Bu durumda, taraflar anlaşmalı boşanma protokolü hazırlarlar ve bu protokolü mahkemeye sunarlar. Mahkeme, tarafların anlaşmasını kabul ederse, boşanma kararı verir.

Çekişmeli boşanmanın anlaşmalı boşanmaya çevrilmesi için bazı şartlar vardır. Bu şartlar şunlardır:

 • Tarafların evlilik birliğinin en az 1 yıl sürmüş olması gerekir.
 • Tarafların boşanma, velayet, nafaka, tazminat gibi konularda anlaşmış olması gerekir.
 • Tarafların anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlamış olması gerekir.

Çekişmeli boşanmanın anlaşmalı boşanmaya çevrilmesi, taraflar açısından birçok avantaj sağlar. Bu avantajlar şunlardır:

 • Boşanma süreci daha kısa sürede tamamlanır.
 • Boşanma daha az masraflıdır.
 • Boşanma daha az stresli ve gergin geçer.

Çekişmeli boşanmanın anlaşmalı boşanmaya çevrilmesi için, tarafların anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlarken dikkatli olmaları gerekir. Protokolde, tarafların boşanma, velayet, nafaka, tazminat gibi konulardaki anlaşmaları açıkça belirtilmelidir. Çekişmeli boşanmanın anlaşmalı boşanmaya çevrilmesi için, tarafların avukatlık hizmeti almaları faydalı olacaktır. Avukat, tarafların anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlamalarına yardımcı olur ve protokolün hukuki açıdan geçerli olmasını sağlar.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Düşer?

Çekişmeli boşanma davası, tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını iddia ederek açtıkları bir dava türüdür. Bu davalarda taraflar, boşanma nedenleri, mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konularda anlaşmazlar. Bu nedenle, dava mahkeme tarafından karara bağlanır. Çekişmeli boşanma davasının düşmesi, tarafların anlaşmaları veya davayı takip etmemelerinden kaynaklanabilir.

Tarafların Anlaşması

Çekişmeli boşanma davasının düşmesi için en yaygın yol, tarafların anlaşmasıdır. Taraflar, boşanma nedenleri, mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konularda anlaşabilirler. Bu anlaşma, mahkemeye sunulan protokolle veya tutanakla belgelenir. Mahkeme tarafından anlaşma onaylanır ve dava düşer.

Davayı Takip Etmeme

Çekişmeli boşanma davasında taraflardan biri davayı takip etmezse, dava düşebilir. Davacı tarafın veya davacı avukatının mazeret bildirmeksizin duruşmaya katılmaması halinde, dava dosyası işlemden kaldırılır. 3 ay içinde dosya yenilenmezse, dava düşer.

Çekişmeli Boşanma Davasında 2. Duruşma Nasıl Olur?

Çekişmeli boşanma davasında 2. duruşma, ilk duruşmadan sonra gerçekleşir. Bu duruşma, tahkikat duruşması olarak da bilinir. Tahkikat duruşmasında, taraflar ve tanıkları dinlenerek, dava konusu olan hususlar araştırılır. Duruşma, hakimin başkanlığında, tarafların vekillerinin veya kendilerinin katılımıyla gerçekleşir. Hakim, ilk duruşmada tarafların dilekçelerinde belirttikleri delilleri toplamak için gerekli ara kararları oluşturur. Bu kararlar doğrultusunda, taraflar delillerini sunmak için ek süre alır. 2.duruşmada, öncelikle tarafların dilekçelerinde belirttikleri delillerin toplanması sağlanır. Bu deliller arasında, tanık beyanları, yazılı belgeler, bilirkişi raporları ve benzeri unsurlar yer alabilir.

Deliller toplandıysa, tarafların ve tanıklarının beyanları alınır. Taraflar, dava konusu olan hususlar hakkındaki iddialarını ve savunmalarını sunar. Tanıkların ise, tarafların iddiaları hakkındaki beyanları alınır. Tarafların ve tanıkların beyanları alındıktan sonra, hakim, davayı karara bağlamak için gerekli incelemeleri yapar. Bu incelemeler doğrultusunda, hakim, bir sonraki duruşmada karar verileceğini ilan eder. 2.duruşma, genellikle 1-2 saat sürer. Duruşma sonunda, hakimin vereceği karar, taraflara tebliğ edilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Kadının Hakları

Boşanma, bir evliliğin hukuken sona ermesi anlamına gelir. Boşanma davaları, anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki şekilde açılabilir. Çekişmeli boşanma davalarında, taraflar arasında anlaşma sağlanamadığından, dava sonucunda boşanma kararı hakim tarafından verilir. Çekişmeli boşanma davasında kadın, Türk Medeni Kanunu’na göre birtakım haklara sahiptir. Bu haklar, kadının boşanma sonrası ekonomik ve sosyal güvenliğini sağlamaya yöneliktir. Çekişmeli boşanma davasında kadının hakları şunlardır:

 • Tedbir nafakası: Boşanma davası süresince, kadının ve varsa çocuklarının geçimini sağlamak amacıyla hakim tarafından verilen nafakadır. Tedbir nafakası, boşanma kararının kesinleşmesine kadar devam edebilir.
 • Yoksulluk nafakası: Boşanma sonrası, kadının ve varsa çocuklarının geçimini sağlamak amacıyla hakim tarafından verilen nafakadır. Yoksulluk nafakasının süresi, kadının yaşı, eğitim durumu, çalışma durumu, geliri ve ihtiyacı gibi faktörlere göre belirlenir.
 • Mal paylaşımı: Evlilikte edinilen malların, boşanma sonrası taraflar arasında paylaşılmasıdır. Mal paylaşımında, kadının da erkeğin de eşit hakkı vardır.
 • Velayet: Boşanma sonrası, çocuğun velayetinin kime verileceğidir. Velayet, çocuğun bakım, eğitim ve temsilinden sorumlu olunmasıdır. Velayet, anne ve babanın birlikte velayeti, anneye velayet veya babaya velayet şeklinde olabilir.
 • Kişisel ilişki kurma hakkı: Boşanma sonrası, çocuğun anne ve babasıyla kişisel ilişki kurma hakkıdır. Kişisel ilişki kurma hakkı, çocuğun anne ve babasıyla düzenli olarak görüşmesini, onlarla vakit geçirmesini sağlar.

Çekişmeli boşanma davasında kadının haklarını korumak için, bir avukattan hukuki yardım alınması önemlidir. Avukat, kadının haklarını en iyi şekilde savunacak ve davayı kazanması için gerekli çalışmaları yapacaktır.

Çekişmeli Boşanma Aşamaları

Çekişmeli boşanma, evliliğin eşlerden biri tarafından karşı tarafın da rızasına bakılmaksızın sona erdirilmesi amacıyla açılan bir davadır. Bu tür boşanma davaları, evlilik birliği içinde taraflar arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve sorunlar nedeniyle açılmaktadır. Çekişmeli boşanma davaları, yazılı yargılama usulüne tabidir. Bu nedenle, dava süreci çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. Bu aşamalar şu şekildedir:

 • Dilekçeler aşaması: Bu aşamada, davacı, boşanma talebini içeren dava dilekçesini aile mahkemesine sunar. Davalı ise, dava dilekçesine karşı cevap dilekçesi sunar.
 • Ön inceleme aşaması: Bu aşamada, mahkeme, tarafların iddialarını ve savunmalarını dinler, delilleri değerlendirir ve dava şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğini inceler.
 • Tahkikat aşaması: Bu aşamada, mahkeme, tarafların delillerini toplar ve bilirkişi incelemesi gibi işlemleri yapar.
 • Sözlü yargılama aşaması: Bu aşamada, taraflar mahkeme huzurunda dinlenir ve son savunmalarını yaparlar.
 • Karar aşaması: Bu aşamada, mahkeme, tarafların iddia ve savunmalarını değerlendirerek, boşanma kararı verir.

Çekişmeli boşanma davalarının süresi, davanın karmaşıklığına ve tarafların arasındaki anlaşmazlıklara göre değişiklik gösterebilir. Ortalama olarak, bu tür davaların süresi 1-1,5 yıl arasındadır. Çekişmeli boşanma davalarında, tarafların hak ve çıkarlarını korumak için bir avukattan yardım almaları önemlidir. Avukat, dava sürecini yürüterek, tarafların haklarını en iyi şekilde korumaya çalışır.

Çekişmeli Boşanmada Avukat Şart mı?

Çekişmeli boşanmalarda avukat tutmak zorunlu değildir. Eşlerden biri veya her ikisi boşanma davasını kendileri açabilir ve takip edebilir. Ancak, çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davalarına göre daha karmaşık ve uzun süreli olabilir. Bu nedenle, bir avukattan yardım almak, davanın daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde sonuçlanması açısından faydalı olabilir. Avukat, boşanma davasında gerekli tüm hukuki işlemleri takip eder, davanın seyrini değerlendirir ve müvekkilinin haklarını en iyi şekilde savunur. Ayrıca, davaya ilişkin gerekli tüm belgeleri hazırlar ve mahkemede müvekkilini temsil eder.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir