Makaleler

Nafaka Nasıl Hesaplanır? Nafaka Hesaplama

Nafaka Nasıl Hesaplanır? Nafaka Hesaplama

Nafaka, boşanma, ayrılık veya evliliğin feshi gibi durumlarda, taraflardan birinin diğerine ödemesi gereken paradır. Nafakanın amacı, taraflardan birinin boşanma veya ayrılık sonrası maddi olarak yoksulluğa düşmemesi ve yaşamını devam ettirebilmesini sağlamaktır. Nafakanın miktarı, kişilerin sosyal ve ekonomik durumlarına, boşanmadaki kusur durumlarına, boşanma sonrasında yoksulluğa düşme durumlarına bakılarak hakim tarafından hesaplanır. Nafakanın bir matematiği ya da denklemi yoktur. Hakim, nafaka miktarını belirlerken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurur:

 • Tarafların gelir ve giderleri: Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun gelir ve giderleri, nafaka miktarının belirlenmesinde en önemli faktörlerden biridir. Nafaka alacaklısının geliri, nafaka miktarının belirlenmesinde üst sınırı oluşturur. Nafaka borçlusunun geliri ise, nafaka alacaklısının ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar olmalıdır.
 • Çocukların durumu: Boşanma halinde, çocuklar için de nafaka ödenmesi gerekir. Çocukların nafaka miktarı, çocukların yaşlarına, eğitim durumlarına ve ihtiyaçlarına göre belirlenir.
 • Boşanmada kusur durumu: Boşanmada kusurlu olan tarafın nafaka alma hakkı yoktur. Ancak, kusurlu tarafın da yoksulluğa düşeceği anlaşılırsa, hakim ona da nafaka ödeyebilir.

Uygulamada, nafaka miktarı genellikle nafaka alacaklısının maaşının %25-30’u olarak belirlenir. Ancak, yukarıda belirtilen faktörlere göre bu oran daha fazla veya daha az olabilir.

En Fazla Ne Kadar Nafaka Alınır?

Boşanma davalarında nafaka, en çok merak edilen konulardan biridir. Nafaka, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafa, geçimi için diğer taraftan ödenen paradır. Nafakanın miktarı, Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre, nafaka miktarı, nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun ekonomik ve sosyal durumları, hakkaniyet ilkesi ve boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafa gelir sağlayacak başka bir olanağın bulunup bulunmaması gibi hususlar göz önünde bulundurularak hakim tarafından takdir edilir. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere, nafaka miktarı, kesin olarak belli bir rakamla belirlenmemiştir.

Nafaka miktarı, her somut olaya göre farklılık gösterebilir. Uygulamada, ortalama gelire sahip kişiler için maaşının %25’i kadar bir nafakaya hükmedilmektedir. Yani 6.000 TL maaşı olan biri aleyhine 1.250 TL nafakaya hükmedilmektedir. Ancak, nafaka miktarı, tarafların ekonomik ve sosyal durumlarına göre daha da yüksek veya daha da düşük olabilir. Örneğin, yüksek gelire sahip bir kişi aleyhine, maaşının %50’si veya daha fazlası oranında nafakaya hükmedilebilir. Ya da, düşük gelire sahip bir kişi aleyhine, maaşının %10’u veya daha azı oranında nafakaya hükmedilebilir. Nafaka miktarı, her somut olaya göre farklılık gösterebilir. En fazla ne kadar nafaka alınabileceği, tarafların ekonomik ve sosyal durumlarına, hakkaniyet ilkesine ve boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafa gelir sağlayacak başka bir olanağın bulunup bulunmamasına göre belirlenir.

Nafaka En Az Ne Kadar Olur?

Nafaka miktarı belirlenirken, nafaka yükümlüsünün ve nafaka alacaklısının ekonomik durumları, nafaka alacaklısının yoksulluğa düşme tehlikesi, nafaka alacaklısının ihtiyacı ve nafaka yükümlüsünün ödeme gücü gibi hususlar dikkate alınır. Kanunda, nafaka miktarı için bir sabit oran veya miktar belirtilmemiştir. Bu nedenle, nafaka miktarı her somut olaya göre farklı olarak belirlenir. Uygulamada, asgari ücretli bir nafaka yükümlüsünün, tek çocuklu eşine aylık 2812 TL nafaka ödemesine hükmedildiği görülmektedir. Ancak, bu miktar, nafaka alacaklısının ve nafaka yükümlüsünün ekonomik durumlarına, nafaka alacaklısının ihtiyacına ve nafaka yükümlüsünün ödeme gücüne göre daha fazla veya daha az olabilir.

Örneğin, nafaka yükümlüsünün ekonomik durumu çok iyiyse, nafaka miktarı daha fazla olabilir. Nafaka alacaklısının ihtiyacı çok fazlaysa, nafaka miktarı daha fazla olabilir. Nafaka yükümlüsünün ödeme gücü çok düşükse, nafaka miktarı daha az olabilir. Sonuç olarak, nafaka miktarı, her somut olaya göre farklı olarak belirlenir. Nafaka miktarının belirlenmesinde, nafaka yükümlüsünün ve nafaka alacaklısının ekonomik durumları, nafaka alacaklısının yoksulluğa düşme tehlikesi, nafaka alacaklısının ihtiyacı ve nafaka yükümlüsünün ödeme gücü gibi hususlar dikkate alınır.

Boşanma Davasında Nafaka Nasıl Belirlenir?

Boşanma davalarında nafaka, boşanan eşlerin ekonomik durumlarını dengelemek ve boşanma sonrasında yoksulluğa düşmesini önlemek amacıyla ödenen bir paradır. Nafaka, boşanma davasının taraflarından biri tarafından diğerine ödenir. Boşanma davasında nafakanın miktarı, Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka miktarının belirlenmesinde dikkate alınan başlıca unsurlar şunlardır:

 • Eşlerin ekonomik durumu: Nafaka alacaklısının geliri, giderleri ve gelir elde etme kabiliyeti gibi unsurlar göz önünde bulundurulur.
 • Çocukların durumu: Çocukların yaşı, eğitim durumu, sağlık durumu gibi unsurlar dikkate alınır.
 • Boşanmadaki kusur durumu: Boşanmada daha ağır kusurlu olan eş, nafaka talebinde bulunamaz.

Nafaka miktarı, her somut olaya göre farklı olarak belirlenir. Hakim, yukarıda belirtilen unsurları göz önünde bulundurarak nafaka miktarını belirler.

Maaşa Göre Nafaka Hesaplama Nasıl Yapılır?

Nafaka, boşanma, ayrılık veya evliliğin butlanına karar verilmesi halinde, eşlerden birinin diğerine karşı yükümlü olduğu maddi yardımdır. Nafakanın miktarı, tarafların gelir ve giderleri, yaşam standartları, çocukların ihtiyaçları ve diğer sosyal ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak belirlenir. Maaşa göre nafaka hesaplama yöntemi, uygulamada en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir. Bu yönteme göre, nafaka miktarı, nafaka yükümlüsünün maaşının belirli bir oranı olarak belirlenir. Kanunda nafaka miktarı için belirli bir oran belirtilmemiştir. Ancak, uygulamada genellikle maaşın %25’i kadar nafaka hükmedilmektedir. Örneğin, 10.000 TL maaşı olan bir kişi için aylık 2.500 TL nafaka ödenmesi kararlaştırılabilir.

Nafaka miktarını etkileyen faktörler:

 • Nafaka yükümlüsünün geliri: Nafaka yükümlüsünün geliri arttıkça, nafaka miktarı da artar.
 • Nafaka yükümlüsünün giderleri: Nafaka yükümlüsünün giderleri arttıkça, nafaka miktarı da azalabilir.
 • Nafaka alacaklısının ihtiyaçları: Nafaka alacaklısının ihtiyaçları arttıkça, nafaka miktarı da artar.
 • Çocukların ihtiyaçları: Nafaka alacaklısı çocuklar ise, nafaka miktarı çocukların ihtiyaçlarına göre belirlenir.

Nafaka miktarının belirlenmesinde dikkate alınan diğer hususlar:

 • Tarafların ekonomik durumları: Tarafların ekonomik durumları arasında eşitsizlik varsa, nafaka miktarı belirlenirken bu durum göz önünde bulundurulur.
 • Tarafların yaşam standartları: Tarafların yaşam standartları arasında eşitsizlik varsa, nafaka miktarı belirlenirken bu durum göz önünde bulundurulur.
 • Tarafların kusur durumu: Boşanma veya ayrılık nedeniyle kusurlu olan taraf, nafakadan daha az yararlanır.

Sonuç olarak, maaşa göre nafaka hesaplama yönteminde, nafaka miktarı, nafaka yükümlüsünün maaşının belirli bir oranı olarak belirlenir. Nafaka miktarını etkileyen faktörler arasında nafaka yükümlüsünün geliri, giderleri, nafaka alacaklısının ihtiyaçları ve çocukların ihtiyaçları yer alır.

8500 TL Maaş Alan Ne Kadar Nafaka Verir?

8500 maaş alan bir kişinin vereceği nafaka miktarı, Türkiye’de yürürlükte olan Nafaka Yasası’na göre belirlenir. Bu yasada, nafaka miktarının belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar şu şekilde sıralanmıştır:

 • Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun gelir ve giderleri
 • Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun sosyal ve ekonomik durumları
 • Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun kusurları
 • Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun eğitim ve öğretim durumları
 • Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun sağlık durumları
 • Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun çalışma durumları
 • Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun malvarlıkları

Bu hususlar göz önünde bulundurularak, 8500 TL maaş alan bir kişinin vereceği nafaka miktarı, ortalama olarak 1500-2500 TL arasında değişmektedir. Ancak, nafaka miktarı her bir olayda ayrı ayrı değerlendirilerek belirleneceğinden, kesin bir miktar söylemek mümkün değildir.

10000 TL Maaş Alan Ne Kadar Nafaka Verir?

10000 maaş alan bir kişinin vereceği nafaka miktarı, Türkiye’de yürürlükte olan Nafaka Yasası’na göre belirlenir. Bu yasada, nafaka miktarının belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar şu şekilde sıralanmıştır:

 • Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun gelir ve giderleri
 • Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun sosyal ve ekonomik durumları
 • Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun kusurları
 • Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun eğitim ve öğretim durumları
 • Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun sağlık durumları
 • Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun çalışma durumları
 • Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun malvarlıkları

Bu hususlar göz önünde bulundurularak, 10000 TL maaş alan bir kişinin vereceği nafaka miktarı, ortalama olarak 2000-3000 TL arasında değişmektedir. Ancak, nafaka miktarı her bir olayda ayrı ayrı değerlendirilerek belirleneceğinden, kesin bir miktar söylemek mümkün değildir.

12000 TL Maaş Alan Ne Kadar Nafaka Verir?

12000 maaş alan bir kişinin vereceği nafaka miktarı, Türkiye’de yürürlükte olan Nafaka Yasası’na göre belirlenir. Bu yasada, nafaka miktarının belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar şu şekilde sıralanmıştır:

 • Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun gelir ve giderleri
 • Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun sosyal ve ekonomik durumları
 • Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun kusurları
 • Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun eğitim ve öğretim durumları
 • Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun sağlık durumları
 • Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun çalışma durumları
 • Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun malvarlıkları

Bu hususlar göz önünde bulundurularak, 12000 TL maaş alan bir kişinin vereceği nafaka miktarı, ortalama olarak 2500-3500 TL arasında değişmektedir. Ancak, nafaka miktarı her bir olayda ayrı ayrı değerlendirilerek belirleneceğinden, kesin bir miktar söylemek mümkün değildir.

15000 TL Maaş Alan Ne Kadar Nafaka Verir?

15000 maaş alan bir kişinin vereceği nafaka miktarı, Türkiye’de yürürlükte olan Nafaka Yasası’na göre belirlenir. Bu yasada, nafaka miktarının belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar şu şekilde sıralanmıştır:

 • Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun gelir ve giderleri
 • Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun sosyal ve ekonomik durumları
 • Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun kusurları
 • Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun eğitim ve öğretim durumları
 • Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun sağlık durumları
 • Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun çalışma durumları
 • Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun malvarlıkları

Bu hususlar göz önünde bulundurularak, 15000 TL maaş alan bir kişinin vereceği nafaka miktarı, ortalama olarak 3500-4500 TL arasında değişmektedir. Ancak, nafaka miktarı her bir olayda ayrı ayrı değerlendirilerek belirleneceğinden, kesin bir miktar söylemek mümkün değildir.

20000 TL Maaş Alan Ne Kadar Nafaka Verir?

20000 maaş alan bir kişinin vereceği nafaka miktarı, Türkiye’de yürürlükte olan Nafaka Yasası’na göre belirlenir. Bu yasada, nafaka miktarının belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar şu şekilde sıralanmıştır:

 • Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun gelir ve giderleri
 • Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun sosyal ve ekonomik durumları
 • Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun kusurları
 • Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun eğitim ve öğretim durumları
 • Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun sağlık durumları
 • Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun çalışma durumları
 • Nafaka alacaklısının ve nafaka borçlusunun malvarlıkları

Bu hususlar göz önünde bulundurularak, 20000 TL maaş alan bir kişinin vereceği nafaka miktarı, ortalama olarak 4500-5500 TL arasında değişmektedir. Ancak, nafaka miktarı her bir olayda ayrı ayrı değerlendirilerek belirleneceğinden, kesin bir miktar söylemek mümkün değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir