Makaleler

Vasiyetname Nedir?

Vasiyetname Nedir?

Vasiyetname, kişinin ölümünden sonra malvarlığının ne şekilde paylaşılacağını gösteren, yazılı bir belgedir. Vasiyetname ile miras bırakan, mirasın tamamını veya bir kısmını istediği kişiye bırakabilir. Ayrıca, mirasın paylaşım şeklini belirleyebilir veya belirli bir amacı gerçekleştirmek için mirasın belirli bir kısmını vasiyet edebilir.

Vasiyetname, tek taraflı bir ölüme bağlı tasarruftur. Bu nedenle, vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için miras bırakanın iradesinin serbest ve açık olması gerekir. İradeyi sakatlayan haller vasiyetnameyi geçersiz kılar. Vasiyetname, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm ifade eder.

Vasiyetname Türleri

Kanun, vasiyetnameleri üç gruba ayırmıştır:

Resmi vasiyetname: Noter, sulh hâkimi (mahkeme) veya yetkili bir memur önünde iki tanığın katılımıyla düzenlenen vasiyetnamedir.

El yazılı vasiyetname: Miras bırakan tarafından kendi el yazısı ile yazılan ve iki tanık tarafından imzalanan vasiyetnamedir.

Sözlü vasiyetname: Miras bırakanın ölüm tehlikesi altındayken yaptığı ve iki tanığın huzurunda duyurduğu vasiyetnamedir.

Vasiyetname Örneği

Ben, [vasiyet edenin adı], [doğum tarihi] tarihinde [doğum yeri]’nde doğmuşum. Şu an [ikamet adresi]’nde ikamet etmekteyim. Bu vasiyetnamemi, bugün [tarih] tarihinde, [yer]’de, [şahit 1] ve [şahit 2] şahit huzurunda serbest ve bilinçli olarak yazıyorum.

Mirasımı şu şekilde paylaşmak istiyorum:

[Miras bırakanın adı]’na [mal varlığı] miras bırakıyorum.

[Miras bırakanın adı]’na [mal varlığı] miras bırakıyorum.

[Miras bırakanın adı]’na [mal varlığı] miras bırakıyorum.

Geriye kalan mal varlığımı, [hayır kurumu]’na bağışlıyorum.

Bu vasiyetnamemi, okuduğumda tamamen arzularıma uygun olduğunu beyan ediyorum.

[Vasiyet edenin adı]

[Tarih]

[Şahit 1]

[Şahit 2]

Not: El yazılı vasiyetnamenin geçerli olması için, vasiyetnamenin tamamının miras bırakanın el yazısı ile yazılmış olması, tarih ve imzanın da vasiyet edene ait olması gerekir.

65 Yaş Üstü Vasiyetname

65 yaş üstü kişilerin vasiyetname düzenlemesi, günümüzde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu yaş grubundaki kişilerin, genellikle uzun bir yaşam tecrübesine sahip olması ve ölümle daha yakından ilgilenmesi, vasiyetname düzenlemeye olan ilgilerini artırmaktadır. 65 yaş üstü kişilerin vasiyetname düzenlemesi için herhangi bir yaş sınırı yoktur. Ancak, bu yaş grubundaki kişiler, vasiyetnamelerini düzenlerken dikkatli olmalıdır. Zira, ilerleyen yaşla birlikte kişilerin zihinsel ve fiziksel yeteneklerinde azalma meydana gelebilir. Bu durum, vasiyetnamenin içeriğinin mirasçılar tarafından sorgulanmasına yol açabilir.

65 yaş üstü kişilerin vasiyetname düzenlerken dikkat etmesi gereken en önemli husus, tasarruf ehliyetinin bulunmasıdır. Tasarruf ehliyeti, kişinin kendi malvarlığını tasarruf etme yeteneğidir. Bu yeteneğe sahip olmayan kişilerin düzenlediği vasiyetnameler, iptal edilebilir. 65 yaş üstü kişilerin vasiyetname düzenlerken dikkat etmesi gereken bir diğer husus ise, vasiyetnamenin biçimine uygun olmasıdır. Vasiyetname, Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen şekil koşullarına uygun olarak düzenlenmelidir. Aksi halde, vasiyetname geçersiz olabilir. 65 yaş üstü kişilerin vasiyetname düzenlerken bir avukattan yardım alması, olası hukuki sorunların önüne geçmek açısından faydalı olacaktır. Avukat, vasiyetnamenin içeriğinin hukuka uygun olmasını sağlayacak ve vasiyetnamenin biçimine uygun olarak düzenlenmesini sağlayacaktır.

Bozulmayan Vasiyetname Nedir?

Vasiyetname, bir kişinin kendi ölümünden sonra malvarlığının nasıl paylaşılmasını istediğini belirten bir hukuki belgedir. Vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için kanunda belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Bu şartlardan biri, vasiyetnamenin bozulmaz olmasıdır.

Vasiyetnamenin Bozulmaması İçin Gerekli Şartlar

Kanuna göre, bir vasiyetnamenin bozulmaması için aşağıdaki şartlara uyması gerekir:

 • Vasiyetname, mirasbırakan tarafından kendi el yazısı ile yazılmalıdır.
 • Vasiyetnamede, mirasbırakan’ın adı, soyadı, imzası ve tarihi mutlaka bulunmalıdır.
 • Vasiyetname, mirasbırakan tarafından okunmalıdır.
 • Vasiyetname, iki tanığın huzurunda yazılmalıdır.

Noterde Vasiyetname Ücreti

2023 yılı noterlik ücret tarifesine göre, noterde yapılan vasiyetname düzenleme ücreti 783,82 TL’dir. Bu ücret, vasiyetnamenin türünden veya sayfa sayısından bağımsız olarak aynıdır. Vasiyetnameden vazgeçme, fesih, iptali veya değiştirilmesi durumunda ise ücret, düzenleme ücretinin üçte biri oranında, yani 261,27 TL’dir. Türkiye için noterlik ücret tarifesi değişiklik göstermemektedir. Ortalama olarak noterde yapılan vasiyetname düzenleme ücreti 783,82 TL’dir. Vasiyetname ücreti, noter tarafından tahsil edilir. Vasiyetname düzenleyen kişi, noter ücretini nakit veya kredi kartı ile ödeyebilir.

Noterde Vasiyetname İçin Gerekli Belgeler

 • Vasiyet edenin kimlik belgesi: Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi gibi kimlik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.
 • Tanıkların kimlik belgeleri: Tanıkların kimlik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.
 • Vasiyetnamenin içeriği: Vasiyetnamenin içeriği, mirasbırakanın kendi beyanıyla noter tarafından düzenlenir.

Noter, vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmesini kontrol eder:

 • Vasiyet edenin ayırt etme gücüne sahip olması: Vasiyetname yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve 15 yaşını doldurmuş olmak gerekir.
 • Vasiyet edenin vasiyetnameyi kendi özgür iradesiyle yapması: Vasiyetnamenin, mirasbırakanın özgür iradesiyle yapılması gerekir.
 • Vasiyetnamenin şekil şartlarına uygun olması: Vasiyetnamenin şekil şartlarına uygun olması gerekir.

Mirastan Mahrum Etme Vasiyetname Örneği

Ben, [miras bırakanın adı], bu vasiyetnamemi [gün, ay, yıl] tarihinde [yer]’de serbest ve hür irade ile yapıyorum.

[Miras bırakanın adı]’nın oğlu/kızı olan [mirasçının adı], mirasçılıktan çıkarılmıştır. Mirasçının miras payı, varsa alt soyuna (çocuk veya torunlara), yoksa diğer yasal mirasçılara kalır.

Bu vasiyetnamemi, [şahitlerin adı] huzurunda imzaladım.

Mirastan çıkarma vasiyetnamesinde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

Vasiyetname, miras bırakanın kendi el yazısıyla yazılmalı ve imzalanmalıdır.

Vasiyetnamede mirasçının adı ve soyadı, mirasçılıktan çıkarılma sebebi açıkça belirtilmelidir.

Vasiyetname, iki tanık huzurunda imzalanmalıdır.

El Yazılı Vasiyetname Geçerlilik Şartları

Vasiyetname, mirasbırakanın ölümünden sonra geçerli olmak üzere, malvarlığının bir kısmını veya tamamını başkalarına bıraktığı bir hukuki işlemdir. Vasiyetnameler, şekillerine göre ikiye ayrılır: resmi vasiyetname ve olağan vasiyetname. Olağan vasiyetname türleri arasında ise el yazılı vasiyetname yer alır.

El yazılı vasiyetname, mirasbırakanın kendi el yazısıyla, başından sonuna kadar tek bir nüsha olarak yazılan ve imzalanan bir vasiyetname türüdür. El yazılı vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için Türk Medeni Kanunu’nun 538. maddesinde yer alan şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartlar şunlardır:

 • Vasiyetnamenin tamamı, baştan sona kadar mirasbırakanın el yazısıyla yazılmalıdır. Daktilo veya bilgisayarla yazılan veya başka bir kişinin el yazısıyla yazılan vasiyetnameler geçerli değildir.
 • Vasiyetname, mirasbırakanın imzasıyla sonlandırılmalıdır. İmza, vasiyetnamenin en altında ve okunaklı bir şekilde atılmalıdır.
 • Vasiyetnamenin düzenlendiği tarih, vasiyetnamenin içinde belirtilmelidir. Tarih, gün, ay ve yıl olarak yazılmalıdır.
 • El yazılı vasiyetnameye sonradan yapılan eklemeler de aynı şekilde mirasbırakanın el yazısıyla yapılmalı ve imzalı olmalıdır.
 • El yazılı vasiyetnamenin geçerli olması için, mirasbırakanın vasiyetnameyi düzenlediği sırada ayırt etme gücüne sahip olması ve mirastan feragat etmemiş olması gerekir.
 • El yazılı vasiyetname, mirasbırakanın kendi imzası ile düzenlendiği için, resmi vasiyetnameye göre daha az güvenilir kabul edilir. Bu nedenle, el yazılı vasiyetname düzenlerken dikkatli olunmalı ve vasiyetnamenin içeriğinin açık ve anlaşılır olmasına özen gösterilmelidir.

Vasiyetname Geçerlilik Şartları

Vasiyetname, miras bırakanın ölümünden sonra mal varlığının nasıl dağıtılacağını belirten bir belgedir. Vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için bazı şartlara uyulması gerekir. Bu şartlar, Türk Medeni Kanunu’nun 502-540. maddelerinde düzenlenmiştir.

Vasiyetname Yapma Ehliyeti

Vasiyetname yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve on beş yaşını doldurmuş olmak gerekir. Ayırt etme gücü, kişinin kendi eylemlerinin sonuçlarını anlayabilme ve bunlara göre karar verebilme yeteneğidir. On beş yaşını doldurmuş olan herkes ayırt etme gücüne sahip kabul edilir. Ancak, akıl hastalığı, akıl zayıflığı veya sarhoşluk gibi nedenlerle ayırt etme gücünden yoksun olan kişiler vasiyetname yapamaz.

Vasiyetnamenin Şekil Şartları

Vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için şekil şartlarına uyulması gerekir. Bu şartlar, vasiyetnamenin türüne göre farklılık gösterir.

Resmi vasiyetname: Resmi vasiyetname, noter huzurunda yapılmalıdır. Vasiyet eden, vasiyetnamenin içeriğini notere bildirir ve noter, vasiyetnameyi yazarak vasiyet edenin ve iki tanığın önünde okur. Vasiyet eden, vasiyetnameyi okuduktan sonra doğru olduğunu ve kendi arzularını içerdiğini beyan eder ve vasiyetnameyi imzalar. Tanıklar da vasiyetnameyi imzalar.

El yazılı vasiyetname: El yazılı vasiyetname, mirasbırakanın kendi el yazısıyla yazması ve imzalaması gerekir. Vasiyetnamenin başından sonuna kadar mirasbırakanın el yazısıyla yazılmış olması ve vasiyetnamenin en sonunda mirasbırakanın adı, soyadı, imzası ve tarihinin bulunması gerekir.

Sözlü vasiyetname: Sözlü vasiyetname, mirasbırakanın ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı durumlarda yapılabilir. Sözlü vasiyetnamenin yapıldığına en az iki tanığın şahit olması gerekir.

Vasiyetname İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır?

Vasiyetname için sağlık raporu, vasiyetnameyi düzenleyecek kişinin ayırt etme gücüne sahip olduğunu gösteren bir belgedir. Bu rapor, vasiyetnameyi düzenleyecek kişinin aile hekimi, devlet hastanesi veya özel hastaneden alınabilir.

Aile hekimi tarafından verilen sağlık raporu, vasiyetname için yeterlidir. Ancak, vasiyetnamenin iptali durumunda bu raporun yeterli olmayabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, vasiyetnamenin iptali ihtimali varsa, tam teşekküllü devlet hastanesinden detaylı bir sağlık raporu alınması tavsiye edilir.

Aile hekiminden sağlık raporu almak için şu adımları takip edebilirsiniz:

 • Aile hekiminize randevu alın.
 • Randevunuza giderken kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
 • Aile hekiminize vasiyetname için sağlık raporu istediğinizi söyleyin.
 • Aile hekiminiz sizi muayene edecek ve ardından sağlık raporunu düzenleyecektir.
 • Devlet hastanesinden sağlık raporu almak için şu adımları takip edebilirsiniz:
 • Hastanenin ilgili polikliniğinden randevu alın.
 • Randevunuza giderken kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
 • Poliklinikte görevli doktora vasiyetname için sağlık raporu istediğinizi söyleyin.
 • Doktor sizi muayene edecek ve ardından sağlık raporunu düzenleyecektir.

Vasiyetname Açıldıktan Sonra Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Mirasbırakanın ölümünden sonra, mirasbırakan tarafından yapılmış olan vasiyetnamenin açılması gerekmektedir. Vasiyetnamenin açılması, mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hakimi tarafından yapılır. Vasiyetnamenin açılmasından sonra, mirasçıların miras paylarını belirlemek için veraset ilamı almaları gerekir.

Veraset ilamı, mirasçıların mirasbırakanın ölümünden sonra miras paylarını gösteren resmi bir belgedir. Veraset ilamı almak için, mirasçıların mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hâkimliğine başvurmaları gerekir.

Veraset ilamı başvurusu, mirasçıların veya vasiyet alacaklısının herhangi biri tarafından yapılabilir. Başvuruda, mirasçıların kimlik bilgileri, mirasbırakanın kimlik bilgileri ve mirasbırakanın ölüm tarihi gibi bilgiler yer alır.

Veraset ilamı talebi, sulh hâkimi tarafından incelenir. İnceleme sonucunda, mirasçıların miras payları belirlenir ve veraset ilamı düzenlenir. Veraset ilamı, düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içinde ilgililere tebliğ edilir.

Vasiyetname ile Mirastan Mahrum Bırakma

Vasiyetname, bir kişinin ölümünden sonra malvarlığının nasıl dağıtılacağını belirlediği yazılı bir belgedir. Vasiyetname ile miras bırakan, malvarlığının tamamını veya bir kısmını istediği kişiye bırakabilir. Ancak, Türk Medeni Kanunu’na göre, yasal mirasçıların saklı payları ihlal edilemez. Bu nedenle, vasiyetname ile yasal mirasçıların saklı payları oranında mirastan mahrum bırakılması mümkün değildir. Saklı paylı mirasçılar, miras bırakanın altsoyu, anne ve babası ve sağ kalan eşleridir. Bu mirasçılar, miras bırakanın bıraktığı malvarlığının en az ¼’üne sahip olma hakkına sahiptir. Bu pay, “saklı pay” olarak adlandırılır.

Miras bırakan, saklı paylı mirasçılarından birini mirastan mahrum etmek istiyorsa, bunu miras sözleşmesi ile yapabilir. Miras sözleşmesi, miras bırakanın hayattayken mirasçılarıyla yaptığı bir sözleşmedir. Miras sözleşmesi ile miras bırakan, saklı paylı mirasçıların saklı paylarını ihlal ederek onları mirastan mahrum bırakabilir. Ancak, miras sözleşmesinin de bazı sınırlamaları vardır. Miras sözleşmesi, miras bırakanın ölümünden sonra en az 10 yıl geçmeden hüküm ifade etmez. Ayrıca, miras sözleşmesinin geçerli olabilmesi için, saklı paylı mirasçıların sözleşmeyi noterde tasdik ettirmeleri gerekir.

Sonuç olarak, vasiyetname ile yasal mirasçıların saklı payları ihlal edilemez. Miras bırakan, saklı paylı mirasçılarından birini mirastan mahrum etmek istiyorsa, bunu miras sözleşmesi ile yapabilir. Ancak, miras sözleşmesinin de bazı sınırlamaları vardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir