Makaleler

Reddi Miras Nedir?

Reddi Miras Nedir?

Reddi miras, miras bırakanın ölümü üzerine yasal veya atanmış mirasçıların, ölenin her türlü borç ve alacaklarıyla birlikte oluşan mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetmesidir. Miras bırakanın borcu varken mirasçıların bu borcu ödemek zorunda kalmaması için düzenlenmiş bir hukuki kurumdur.

Reddi Miras Çeşitleri

Reddi miras iki şekilde yapılabilir:

 • Gerçek ret: Mirasçının kendi iradesiyle mirası reddetmesidir. Bu ret, miras bırakanın ölümünden itibaren üç ay içinde sulh hukuk mahkemesine yazılı olarak yapılmalıdır.
 • Hükmen ret: Miras bırakanın ölüm tarihinde mirasın borcu, alacağından fazla ise, miras reddedilmiş sayılır. Bu duruma hükmi ret denir.

Reddi Mirasın İptali

Reddi miras, ancak mirasçının ehliyetsizliği veya mirasın reddi sırasındaki hatası veya hilesi nedeniyle geçersiz kılınabilir. Bu durumda, mirasçının mirasçılık sıfatı tekrar kazanılır.

Reddi Mirasın Hukuki Önemi

Reddi miras, miras bırakanın borcu varken mirasçıların bu borcu ödemek zorunda kalmamasını sağlayan önemli bir hukuki kurumdur. Mirasçılar, mirasın borcu olup olmadığını öğrenmek için bir mirasçılık belgesi çıkarttırabilirler.

Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Reddi miras, mirasçıların miras bırakanın ölümünden sonra, mirasın tümüyle veya bir kısmıyla ilgili haklarını reddetmelerini sağlayan bir hukuki işlemdir. Reddi miras, mirasçıların miras bırakanın ölümünden sonra başlayan 3 aylık süre içinde, mirasın açıldığı yerdeki sulh hukuk mahkemesine yazılı veya sözlü olarak yapacağı bir beyanla gerçekleşir.

Reddi Mirasın Sonuçları Nelerdir?

Reddi miras beyanı ile mirasçı, miras bırakanın ölümünden önce ve sonra meydana gelen tüm miras payını reddetmiş olur. Reddi miras beyanı ile mirasçılık sıfatını kaybeder ve miras bırakanın borçlarından da sorumlu olmaz.

Mirası reddeden mirasçı, terekenin hiçbir hak ve yükümlülüğünden sorumlu olmaz. Bu durum, mirasın reddedilmesinden itibaren geçerli olur.

Reddi Miras Beyanı Nasıl Yapılır?

Reddi miras beyanı, mirasın açıldığı yerdeki sulh hukuk mahkemesine yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Yazılı reddi miras beyanı, mirasçının imzasını taşıyan bir dilekçe ile yapılır. Sözlü reddi miras beyanı ise, mirasçının beyanını hakimin huzurunda söylemesi ile gerçekleşir.

Reddi Miras Beyanının Şekli Nasıldır?

Reddi miras beyanı, kayıtsız ve şartsız olarak yapılmalıdır. Yani mirasçı, miras bırakanın ölümünden önce ve sonra meydana gelen tüm miras payını reddettiğini açıkça belirtmelidir. Reddi miras beyanında herhangi bir gerekçeye yer verilmesi gerekmez.

Reddi Miras Beyanı Sonrası İşlemler Nelerdir?

Reddi miras beyanı sulh hukuk mahkemesi tarafından bir tutanakla tespit edilir ve özel kütüğüne kaydedilir. Reddi miras beyanı, mirasçının beyanının alındığı tarihten itibaren hüküm ifade eder.

Reddi miras ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • Mirasçıların geri dönülemez bir kararıdır. Bu nedenle, reddi miras beyanı vermeden önce dikkatli bir şekilde düşünmek gerekir.
 • Reddi miras beyanı, mirasın açıldığı yerdeki sulh hukuk mahkemesine yapılmalıdır. Başka bir yerdeki sulh hukuk mahkemesine yapılan reddi miras beyanı geçerli olmaz.
 • Reddi miras beyanı, kayıtsız ve şartsız olarak yapılmalıdır. Yani mirasçı, miras bırakanın ölümünden önce ve sonra meydana gelen tüm miras payını reddettiğini açıkça belirtmelidir.

Reddi miras beyanı, mirasçıların mirasçılık sıfatını kaybetmesine neden olur. Bu nedenle, miras bırakanın borçlarından sorumlu olmamak isteyen mirasçılar, reddi miras beyanı vermeden önce dikkatli bir şekilde düşünmeleri gerekir.

Miras Reddi Hakkı Kimlere Verilir?

Miras bırakanın ölümünden sonra, mirasçıların miras bırakanın mal varlığını ve borçlarından sorumlu hale gelirler. Ancak, mirasçıların istemedikleri durumlarda bu sorumluluğu kabul etmek zorunda olmamaları için Türk Medeni Kanunu’nda mirasın reddi hakkı düzenlenmiştir. Mirasın reddi hakkı, miras bırakanın ölümü tarihinde mirasçı sıfatını taşıyan yasal veya atanmış mirasçılara aittir.

Miras bırakanın ölümü tarihinde mirasçı sıfatını taşıyan kişiler şunlardır:

 • Yasal mirasçılar: Miras bırakanın altsoyu, üstsoyu, kardeşleri ve eşleri.
 • Atanmış mirasçılar: Miras bırakanın vasiyetname ile tayin ettiği mirasçılar.

Mirasın reddi hakkı, mirasçının miras bırakanın terekesinden kaynaklanan hak ve borçlardan kurtulmasını sağlar. Mirası reddeden mirasçı, miras bırakanın terekesine ilişkin hiçbir hak talep edemez ve terekenin borçlarından da sorumlu olmaz.

Mirasın reddi, sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır. Mirası reddeden mirasçının beyanı, miras bırakanın ölümünden itibaren üç ay içinde yapılmalıdır. Bu süre hak düşürücü süredir, yani süre geçtikten sonra mirasın reddi mümkün değildir. Mirasçı, mirası reddetmeden önce, miras bırakanın terekesinin aktif ve pasif unsurlarını öğrenmelidir. Bu bilgilere, veraset ilamı veya sulh mahkemesinden alınacak bir yazı ile ulaşılabilir.

Mirası reddeden mirasçının yerine, miras bırakanın altsoyu, üstsoyu, kardeşleri ve eşleri mirasçı olur. Mirası reddeden mirasçının altsoyu, üstsoyu, kardeşleri ve eşleri, mirasın reddedildiğini öğrendikleri tarihten itibaren üç ay içinde mirası kabul edebilirler. Mirasın reddi, miras hukuku açısından önemli bir haktır. Mirasçıların, miras bırakanın terekesinden kaynaklanan hak ve borçlardan kurtulmak istedikleri durumlarda bu hakkı kullanmaları mümkündür.

Reddi Miras Şartları Nelerdir?

Miras, bir kimsenin ölümünden sonra geride kalan malvarlığıdır. Mirasçı, miras bırakanın ölümünden sonra mirasın tamamına veya bir kısmına hak kazanır. Ancak, bazı durumlarda mirasçı, mirasın tamamını veya bir kısmını reddetme hakkına sahiptir. Bu hakka reddi miras denir. Reddi miras, miras bırakanın ölümünden sonra yapılabilir. Miras bırakan sağlığındayken mirasın reddi mümkün değildir. Reddi miras, üç aylık hak düşürücü süre içinde yapılmalıdır. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendiklerini ispat etmedikleri takdirde miras bırakanın ölümünü öğrendikleri tarihten; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için miras bırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

Reddi miras, kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Mirasçı, mirası kısmen reddedememektedir. Reddi miras, sulh hukuk mahkemesinde açılacak bir dava ile yapılabilir. Dava, mirasçı tarafından miras bırakanın son yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesinde açılmalıdır.

Reddi miras için aşağıdaki şartlar aranır:

 • Mirasçı, ayırt etme gücüne sahip ve ergin olmalıdır.
 • Miras bırakan ölmüş olmalıdır.
 • Reddi miras beyanı, mirasın açıldığı yerdeki sulh hukuk mahkemesine yapılmalıdır.

Reddi mirasın sonuçları şu şekildedir:

 • Miras, reddeden mirasçıya geçmez.
 • Miras, reddeden mirasçıdan sonra gelen mirasçılara geçer.
 • Mirasçı, miras bırakanın borçlarından sorumlu olmaz.
 • Reddi mirasın şartları şu şekilde özetlenebilir:
 • Miras bırakanın ölümünden sonra yapılması
 • Üç aylık hak düşürücü süre içinde yapılması
 • Kayıtsız ve şartsız olması
 • Sulh hukuk mahkemesinde açılacak bir dava ile yapılması

Reddi miras, mirasçılar için önemli bir hak olup, mirasçıların bu haklarından yararlanırken dikkatli olmaları gerekmektedir.

Mirasın Reddi Süresi

Miras, bir kişinin ölümüyle birlikte geride kalan malvarlığıdır. Mirasçılar, miras bırakanın ölümünden sonra mirası kabul edebilir veya reddetme hakkına sahiptir. Mirası reddetme, mirasçının miras bırakanın malvarlığını üzerine almama, sorumluluklarını üstlenmeme anlamına gelir. Reddi miras, miras bırakanın ölümünden itibaren üç ay içinde yapılmalıdır. Bu süre hak düşürücü süredir. Süresi içinde reddi miras yapılmazsa, mirasçının mirasçılık sıfatı kazanmış sayılır.

Türk Medeni Kanunu’na göre, mirasın reddi süresi üç aydır. Bu süre, miras bırakanın ölümünden itibaren başlar. Ancak, mirasçı mirasçı olduğunu daha sonra öğrendiğini ispat edebilirse, bu süre mirasçı olduğunu öğrendiği tarihten itibaren başlar. Mirasın reddi, sulh mahkemesine yazılı bir beyanla yapılır. Bu beyanda, mirasçının kimliği, miras bırakanın kimliği, mirasın reddedildiği tarih ve gerekçesi belirtilmelidir. Reddi miras beyanı, miras bırakanın son yerleşim yeri sulh mahkemesine yapılır.

Mirasın reddi süresi hak düşürücü bir süredir. Bu süre içinde reddi miras yapılmazsa, mirasçının mirası reddetme hakkı düşer ve mirasçının miras bırakanın malvarlığını kabul etmiş sayılır.

Reddi miras süresinin geçmesi ile ortaya çıkan sonuçlar şunlardır:

 • Mirasçı, miras bırakanın malvarlığından sorumlu olmaz.
 • Mirasçı, miras bırakanın borçlarından sorumlu olmaz.
 • Mirasçı, miras bırakanın mirasçılarından miras payı alamaz.

Reddi miras süresi, mirasçılar açısından önemli bir süredir. Mirasçılar, bu süre içinde mirası reddetme veya kabul etme hakkını kullanmalıdır.

Reddi Miras Dilekçesi

İSTANBUL NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI

Adı Soyadı: [Adınız Soyadınız]

T.C. Kimlik No: [T.C. Kimlik Numaranız]

Adres: [Adresiniz]

DAVALI

Hasımsız

DAVA KONUSU

Mirasın reddi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Muris [Murisinizin adı soyadı], [Murisinizin vefat tarihi] tarihinde vefat etmiştir. Ben, [Adınız soyadınız], murisin [Murisinizin mirasçılık sıfatınız] olarak mirasçılarından biriyim. Muris, ölümünden önce büyük miktarda borçlu olduğu tespit edilmiştir. Bu borçlar, murisin miras bıraktığı aktifleri karşılamaktan fazladır. Bu durumda, murisin miras bıraktığı aktifleri kabul etmem, borçlarımın artmasına ve hatta iflasıma neden olacaktır. Bu nedenle, murisin mirasını red etmek istiyorum.

HUKUKİ NEDENLER

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 605. maddesi uyarınca, miras bırakanın ölüm tarihinde borca batık olması halinde, miras reddedilmiş sayılır.

SONUÇ VE İSTEM

Yukarıda açıklanan nedenlerle, murisin mirasının tamamının reddine karar verilmesini saygılarımla talep ederim.

[Tarih]

[Adınız Soyadınız]

T.C. Kimlik No: [T.C. Kimlik Numaranız]

Adres: [Adresiniz]

Bu dilekçe örneğini, kendi durumunuza göre uyarlayarak kullanabilirsiniz. Dilekçede yer alan bilgiler eksiksiz ve doğru olmalıdır. Dilekçeyi, murisin vefat ettiği yer sulh hukuk mahkemesine vermeniz gerekmektedir. Mahkeme, dilekçenizi inceleyerek bir karar verecektir. Miras reddi kararı kesinleştikten sonra, miras bırakanın malları üzerindeki haklarınız sona erecektir.

Kimler Reddi Miras Yapamaz?

Miras bırakanın ölümüyle birlikte, onun malvarlığı tereke adı altında mirasçılarına geçer. Mirasçılar, terekenin kabulü veya reddi konusunda seçim hakkına sahiptirler. Mirası kabul eden mirasçı, terekenin aktif ve pasifi ile birlikte mirasçı olur. Mirası reddeden mirasçı ise tereke ile hiçbir hukuki ilişkiye girmez.

Türk Medeni Kanunu’na göre, kural olarak tüm mirasçılar mirası reddetme hakkına sahiptir. Ancak, bazı durumlarda mirasçıların mirası reddetme hakkı ortadan kalkar. Bu durumlar şunlardır:

 • Mirası ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan kişi. Mirası ret süresi, miras bırakanın ölüm tarihinden itibaren üç aydır. Bu süre içinde mirasçı, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya murisin işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yaparsa, mirası reddetme hakkını kaybeder. Örneğin, mirasçı, terekenin mallarını satar, kiraya verir veya ipotek ettirirse, mirası reddetme hakkını kaybeder.
 • Terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya murisin işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan kişi. Mirası ret süresi içinde mirasçı, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olan işler yaparsa, mirası reddetme hakkını kaybetmez. Örneğin, mirasçı, terekenin kira gelirlerini toplar, elektrik, su ve doğalgaz faturalarını öderse, mirası reddetme hakkını kaybetmez.
 • Tereke mallarını gizleyen kişi. Mirası ret süresi içinde mirasçı, terekenin mallarını gizleyerek tereke işlemlerine karışırsa, mirası reddetme hakkını kaybeder. Örneğin, mirasçı, terekenin bir mülkünü gizleyerek tereke işlemlerine karışırsa, mirası reddetme hakkını kaybeder.

Bu durumlarda mirasçının mirası reddetme hakkı ortadan kalktığından, mirasçı tereke ile birlikte mirasçı olur.

Mirasçının Borcundan Dolayı Reddi Miras

Türk Medeni Kanunu’na göre, miras bırakanın ölümüyle birlikte tereke, mirasçılarına geçmektedir. Mirasçı, terekenin aktif ve pasifini birlikte kabul etmek zorundadır. Ancak, miras bırakanın terekesinin borca batık olması durumunda, mirasçı, mirası reddederek miras bırakanın borçlarından sorumlu olmamayı seçebilir. Mirasın hükmen reddi, mirasçının borcundan dolayı reddi miras olarak da bilinir. Mirasın hükmen reddi için, miras bırakanın ölüm tarihinde terekenin borca batık olması ve bu durumun açıkça belli veya resmen tespit edilmiş olması gerekir.

Miras bırakanın terekesinin borca batık olup olmadığı, mirasçının kendiliğinden yapacağı bir değerlendirmeyle tespit edilemez. Bu değerlendirme, sulh hukuk mahkemesince yapılır. Mirasçının, terekenin borca batık olduğunu ileri sürmesi halinde, bu iddiayı ispatlaması gerekir. Mirasın hükmen reddi, mirasçının mirasçılık sıfatının kazanılmasından itibaren üç ay içinde yapılır. Bu süre, mirasçının muvafakati ile mirasın kabul edildiğinin bir belgeyle ispatı halinde, üç aylık sürenin bitiminden itibaren işlemeye başlar.

Mirasın hükmen reddi, mirasçının mirasçılık sıfatını ortadan kaldırır. Mirasçı, terekenin aktifinden herhangi bir hak talep edemez. Ancak, miras bırakanın borçlarından da sorumlu olmaz. Mirasın hükmen reddi, mirasçının muvafakati ile mirasın kabul edildiğinin bir belgeyle ispatı halinde, hükümsüz hale gelir. Bu durumda, mirasçı, mirasçılık sıfatının kazandığı tarihten itibaren, terekenin aktif ve pasifinden sorumlu olur. Mirasın hükmen reddi, mirasçının borcundan dolayı reddi mirasın en önemli türüdür. Miras bırakanın terekesinin borca batık olması durumunda, mirasçı, mirası reddederek miras bırakanın borçlarından sorumlu olmamayı seçebilir.

Noterden Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Noterden reddi miras yapmak için öncelikle bir noterliğe başvurulmalıdır. Noterlikte, reddi miras beyanı için bir dilekçe düzenlenir. Dilekçede, mirasçının kimlik bilgileri, mirasbırakanın kimlik bilgileri, mirasın açıldığı tarih ve mirasın reddedilen kısmı belirtilir. Dilekçenin düzenlenmesinin ardından, noter tarafından reddi miras beyanı tasdik edilir. Tasdik edilen reddi miras beyanı, sulh hukuk mahkemesine gönderilir. Sulh hukuk mahkemesi, reddi miras beyanını değerlendirerek tescil eder.

Sonuç olarak, noterden reddi miras yapmak için öncelikle bir noterliğe başvurulmalıdır. Noterlikte, reddi miras beyanı için bir dilekçe düzenlenir ve bu dilekçe noter tarafından tasdik edilir. Tasdik edilen reddi miras beyanı, sulh hukuk mahkemesine gönderilir ve sulh hukuk mahkemesi tarafından tescil edilir. Reddi miras beyanı, mirasın açılmasından itibaren üç ay içinde yapılmalıdır.

Mirasın Reddi Halinde Miras Kime Kalır?

Miras, bir kimsenin ölümüyle birlikte onun mal varlığının, kanun veya vasiyetname ile belirlenen kişilere geçmesidir. Mirasçılık, mirasbırakanın ölümüyle birlikte kazanılır. Ancak, mirasçılardan biri mirasın reddi halinde mirasçılık sıfatı sona erer. Mirasçılık sıfatı sona eren mirasçı atlanarak miras, aktifi ve pasifiyle diğer mirasçılara intikal eder. Yani reddi miras yapan mirasçı mirasçılık silsilesinde yok sayılır.  

Mirasın reddi, mirasçının kendi isteğiyle, miras bırakanın ölümünden sonra mirasın kendisine intikal etmesini istememesidir. Reddi miras, ancak ve ancak mahkemeler aracılığıyla yapılabilir. Mirasın reddi, mirasçılık sıfatını geçmişe etkili olarak sona erdirir. Yani, mirasçı mirası reddetmişse, o andan itibaren mirasçı sıfatına sahip olmaz. Mirasın reddi halinde, miras, mirası reddeden mirasçı sanki mirasbırakandan önce ölmüş gibi paylaştırılır. Bu durumda, mirası reddeden mirasçının miras payı, diğer mirasçılara geçer.

Mirasın reddi halinde mirasın geçişi şu şekilde gerçekleşir:

 • Mirası reddeden mirasçının altsoyu varsa, miras payı onlara geçer.
 • Mirası reddeden mirasçının altsoyu yoksa, miras payı onunla aynı zümrede mirasçı olanların miras payına eklenir.

Örneğin, miras bırakanın çocukları X, Y ve Z olsun. X, mirası reddederse, X’in miras payı Y ve Z’ye geçer. X’in çocuğu varsa, miras payı onun olur.

Mirasın reddi halinde, mirasın geçişi ile ilgili bazı özel düzenlemeler de mevcuttur:

 • Altsoyun tamamının mirası reddetmesi hâlinde, bunların payı sağ kalan eşe geçer.
 • Mirasbırakanın saklı payı ihlal edilmişse, saklı pay sahibi mirasçı, mirası reddetmiş diğer mirasçılara karşı açacağı dava sonucunda, saklı payına düşen payı alabilir.

Mirasın reddi, mirasçılar açısından önemli bir hak ve sorumluluktur. Mirası reddetmeden önce, bu hakkın ve sorumluluğun bilincinde olmak gerekir.

Banka Borcu Reddi Miras

Bir kişinin vefatından sonra geride kalan mirasçılar, miras bırakanın malvarlığından ve borçlarından sorumludur. Ancak, miras bırakanın borca batık olması durumunda, mirasçılar mirası reddederek bu sorumluluktan kurtulabilirler.

Mirasın reddi, miras bırakanın ölümünden itibaren üç ay içinde açılacak bir dava ile gerçekleştirilir. Dava, mirasçıların kendi adlarına açtığı bir davadır. Dava sonucunda, mirasın reddi halinde, mirasçılar miras bırakanın malvarlığından herhangi bir hak talep edemezler. Ancak, miras bırakanın borçlarından da sorumlu olmazlar.

Banka borcu, miras bırakanın malvarlığında yer alan bir borç türüdür. Miras bırakanın borca batık olması halinde, mirasçılar mirası reddederek bu borcu da reddetmiş olurlar.

Mirasın hükmen reddi, miras bırakanın ölümünden itibaren üç ay içinde mirasçıların herhangi bir işlem yapmaması halinde gerçekleşir. Bu durumda, miras bırakanın borca batık olup olmadığına bakılmaksızın, miras reddedilmiş sayılır.

Banka borcu reddi miras konusunda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Mirasın reddi, miras bırakanın ölümünden itibaren üç ay içinde açılacak bir dava ile gerçekleştirilir. Bu süre, hak düşürücü süredir. Bu süreyi kaçıran mirasçılar, mirası reddedemezler.
 • Mirasın reddi halinde, mirasçılar miras bırakanın malvarlığından herhangi bir hak talep edemezler. Ancak, miras bırakanın borçlarından da sorumlu olmazlar.
 • Mirasın hükmen reddi, miras bırakanın ölümünden itibaren üç ay içinde mirasçıların herhangi bir işlem yapmaması halinde gerçekleşir. Bu durumda, miras bırakanın borca batık olup olmadığına bakılmaksızın, miras reddedilmiş sayılır.

Banka borcu reddi miras konusunda herhangi bir sorunuz varsa, bir avukata danışmanız faydalı olacaktır.

Kardeşlerden Biri Reddi Miras Yaparsa Ne Olur?

Miras hukuku, miras bırakanın ölümünden sonra geride kalan mal varlığının, kanun veya vasiyetname ile belirlenen kişilere intikal etmesini düzenleyen hukuk dalıdır. Mirasın reddi, miras bırakanın ölümünden sonra mirasçıların, mirasçılık sıfatından vazgeçmeleridir.

Kardeşlerden biri reddi miras yaparsa, reddi yapan kardeş mirasçılık sıfatını kaybeder. Bu durumda, reddi yapan kardeşin miras payı, kalan mirasçılar arasında eşit olarak paylaştırılır.

Örneğin, murisin iki kardeşi var ve reddi miras yapan kardeş, murisin 1/2’lik miras payına sahipse, kalan diğer kardeşin miras payı 1/2’den 3/4’e çıkar.

Kardeşlerden biri reddi miras yaparsa, reddi yapan kardeşin miras payı, kalan mirasçılara aşağıdaki sırayla geçer:

 • Murisin alt soyu (çocukları, torunları vb.)
 • Murisin sağ kalan eşi
 • Murisin anne ve babası
 • Murisin kardeşleri
 • Murisin büyükanne ve büyükbabası
 • Murisin amca ve teyzeleri
 • Murisin hal ve enişteleri

Kardeşlerden Biri Reddi Miras Yaparsa Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kardeşlerden biri reddi miras yaparsa, aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir:

 • Reddi miras, mirasçı tarafından miras bırakanın ölümünden itibaren üç ay içinde yapılmalıdır. Bu süre içinde reddi miras yapılmazsa, mirasçı mirasçılık sıfatını kazanmış sayılır.
 • Reddi miras, noterde veya sulh hukuk mahkemesinde yapılabilir.
 • Reddi miras beyanında, mirasçının adı, soyadı, miras bırakanın adı, soyadı, mirasın reddedildiği tarih ve nedeni belirtilmelidir.
 • Reddi miras beyanı, miras bırakanın ölümünden sonra düzenlenen bir tapu veya veraset ilamı ile de yapılabilir.

Kardeşlerden biri reddi miras yaparsa, bu durum mirasın paylaşımını etkileyeceğinden, reddi miras yapmadan önce bir avukata danışmak faydalı olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir