Makaleler

Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Aranan Başvuru Şartları

Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Aranan Başvuru Şartları

Sözleşmeli öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihtiyaç duyulan alanlarda, belirli bir süre için görevlendirilmek üzere yapılan bir istihdam türüdür. Sözleşmeli öğretmenler, devlet memurları gibi özlük haklara sahip olmasa da, öğretmenlik mesleğini icra etme imkanına sahiptirler.

Sözleşmeli öğretmen olmak için aranan başvuru şartları şu şekildedir:

 • Türk vatandaşı olmak En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak
 • Pedagojik formasyon eğitimi almış olmak
 • KPSS’den en az 50 puan almış olmak
 • Sağlık yönünden öğretmenlik görevini yapmaya engel bir durumu bulunmamak
 • Görev yapacağı eğitim kurumunun bulunduğu yerde ikamet ediyor olmak
 • Eğitim fakültesi dışında bir bölümden mezun olan kişilerin sözleşmeli öğretmen olmak için Milli Eğitim Bakanlığı’nın kurslarına katılmaları, eğitim sonunda düzenlenen sınavdan geçer not alarak pedagojik formasyona hak kazanmaları gerekir.

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilir. Başvurular, her yıl belirlenen tarihler arasında yapılır. Sözleşmeli öğretmenlik, öğretmenlik mesleğine atılmak isteyen kişiler için önemli bir fırsattır. Bu mesleği icra etmek isteyen kişilerin, başvuru şartlarına uygun olup olmadıklarını dikkatlice incelemeleri gerekir.

Sözlü Sınav Komisyonunun Oluşumu ve Görevleri

Sözlü sınav, bir kişinin sözlü olarak bilgi ve becerilerini ölçmek için yapılan bir sınav türüdür. Genellikle mülakat olarak da adlandırılır. Sözlü sınavlar, kamu kurumlarına personel alımı, akademik personel alımı, mesleki yeterlilik sınavları gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.

Sözlü sınav komisyonu, sözlü sınavı gerçekleştirmek ve değerlendirmek üzere oluşturulan bir kuruldur. Komisyon, ilgili kurum veya kuruluş tarafından belirlenir. Komisyonun oluşumunda, söz konusu sınavın konusuna ve amacına uygun niteliklere sahip kişiler yer alır.

Sözlü sınav komisyonunun temel görevi, adayların sözlü olarak bilgi ve becerilerini değerlendirmek ve bu değerlendirme sonucunda bir puan belirlemektir. Komisyon, adaylara sınav soruları yöneltir ve bu sorulara verilen yanıtları değerlendirir. Değerlendirme yapılırken, adayın bilgi birikimi, ifade yeteneği, iletişim becerisi, mesleki yeterliliği gibi faktörler dikkate alınır.

Sözlü sınav komisyonunun görevleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Sözlü sınavın yapılmasını ve yürütülmesini sağlamak
 • Adayları sözlü olarak değerlendirmek
 • Adayları sözlü olarak değerlendirme sonucunda bir puan belirlemek
 • Sınav sonuçlarını ilgili kurum veya kuruluşa bildirmek

Sözlü sınav komisyonu üyeleri, sınavın adil ve objektif bir şekilde yapılmasından sorumludur. Bu nedenle, komisyon üyelerinin tarafsız olması ve adaylara karşı eşit davranması gerekir.

Sözlü sınav komisyonunun oluşumu ve görevleri, ilgili sınavın yönetmeliği veya yönergesinde belirtilir.

Mert Hukuk Burosu 4
Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Aranan Başvuru Şartları 3

Sözleşmeli Öğretmenlik Sınavında Mülakat İptal Nedenleri

Sözleşmeli öğretmenlik sınavı, adayların sözlü ve yazılı sınav aşamalarından geçerek sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilmeleri için yapılan bir sınavdır. Sözlü sınavda adaylar, komisyon tarafından belirlenen sorulara cevap vererek değerlendirilir. Sözlü sınav, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu hükümlere aykırı olarak yapılan sözlü sınavlar, iptal edilebilir.

Sözleşmeli öğretmenlik sınavında mülakatın iptali nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Sözlü sınav komisyonunun usulüne uygun oluşturulmaması: Sözlü sınav komisyonu, il milli eğitim müdürlüğünce oluşturulur. Komisyonda, alanında uzman en az üç eğitimci olmak üzere toplam beş üye bulunur. Komisyon üyelerinin, en az lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olması ve alanında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olması gerekir. Sözlü sınav komisyonunun usulüne uygun olarak oluşturulmaması, mülakatın iptali için bir nedendir. Örneğin, komisyonda olması gereken sayıda üyenin bulunmaması veya komisyon üyelerinin gerekli nitelikleri taşımaması halinde, mülakat iptal edilebilir.
 • Sınav komisyonunca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanmaması ve tutanağa bağlanmaması: Sözlü sınavda sorulacak sorular, komisyon tarafından önceden hazırlanır ve sınav tutanağına bağlanır. Sorulacak soruların önceden hazırlanmaması ve tutanağa bağlanmaması, mülakatın iptali için bir nedendir.
 • Sözlü sınavın nesnel olarak yapılmaması: Sözlü sınav, adayların bilgi ve becerilerini ölçmek amacıyla nesnel bir şekilde yapılır. Sözlü sınavın nesnel olarak yapılmaması, mülakatın iptali için bir nedendir. Örneğin, komisyon üyelerinin adaylara karşı önyargılı olması veya soruların adaylara göre farklı zamanlarda ve farklı şekillerde sorulması halinde, mülakat iptal edilebilir.
 • Sorulara doğru cevap verilmesine rağmen sonucun başarısız olması: Sözlü sınavda adaylara, eğitim ve öğretim alanındaki bilgi ve becerilerini ölçmek amacıyla sorular sorulur. Adaylar, bu sorulara doğru cevap vermeleri halinde başarılı sayılırlar. Ancak, adayların soruları doğru cevap vermesine rağmen sonucun başarısız olması halinde, mülakat iptal edilebilir. Örneğin, komisyon üyelerinin adaylara karşı önyargılı olması veya sorulara verilen cevapların nesnel olarak değerlendirilmemesi halinde, mülakat iptal edilebilir.
 • Sınav komisyonunca takdir edilen puanların ayrı ve bağımsız bir şekilde takdir edildiğine dair şüphelerin bulunması: Sözlü sınavda adaylara verilen puanlar, komisyon üyelerince ayrı ve bağımsız bir şekilde takdir edilir. Ancak, komisyon üyelerince takdir edilen puanların ayrı ve bağımsız bir şekilde takdir edildiğine dair şüphelerin bulunması halinde, mülakat iptal edilebilir. Örneğin, komisyon üyelerinin birbirlerini etkilemesi veya puanların adayların siyasi görüşlerine göre verilmesi halinde, mülakat iptal edilebilir.

Sözleşmeli öğretmenlik sınavında mülakatta elenen adaylar, mülakat sonuçlarına karşı itiraz edebilirler. İtirazlar, sınava girilen sınav merkezinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüğüne yapılır. İtirazın reddi halinde, adaylar doğrudan dava açabilirler. Sözleşmeli öğretmenlik sınavında mülakatın iptali, adayların haklarını korumak ve sınavın objektifliğini sağlamak için önemli bir husustur. Adayların, mülakatta elenmeleri halinde, mülakatın iptali için gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını değerlendirmeleri ve gerekli hukuki yollara başvurmaları gerekir.

Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakatına İtiraz Nasıl Yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, sınava giren adayların en çok merak ettiği konulardan biridir. Sonuçlar açıklandıktan sonra, adaylara itiraz hakkı tanınmaktadır. İtiraz, sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasını takiben duyuruda belirtilen süre içinde sınava girilen sınav merkezinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüğüne yapılabilir.

İtiraz süresi, 2024 yılı için 3 gündür. Bu süre içinde itiraz etmek isteyen adaylar, il millî eğitim müdürlüğüne hitaben bir dilekçe ile başvurabilirler. Dilekçede, itiraz gerekçeleri açık ve net bir şekilde belirtilmelidir.

İtiraz dilekçesinde yer alması gereken bilgiler şunlardır:

 • Aday adı, soyadı,
 • T.C. kimlik numarası
 • İl millî eğitim müdürlüğünün adı
 • Başvuru tarihi İtiraz gerekçeleri

İtiraz dilekçesine ek olarak, itiraz gerekçelerini destekleyen belgeler de sunulabilir. Örneğin, mülakatta adil olmayan bir değerlendirme yapıldığına dair iddialar varsa, bu iddiaları destekleyen video veya ses kayıtları eklenebilir.

İtiraz dilekçeleri, il millî eğitim müdürlüğü tarafından sözlü sınav komisyonuna gönderilir. Komisyon, itirazları inceleyerek oy çokluğu ile karara bağlar. İtirazların kabul edilmesi halinde, sözlü sınav sonuçları yeniden değerlendirilir.

İtiraz sonuçları, ilgili il millî eğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine duyurulur. İtiraz sonucunun olumsuz olması halinde, idareye iptal davası açılabilir.

Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat İptali Davası Nasıl Açılır?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatı sonucunda başarısız sayılan adaylar, bu işlemin iptali için idari dava açabilirler. Bu dava, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu kapsamında, yetkili idare mahkemesinde açılır.

Dava açma süresi, sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren veya ilgili mercie itiraz edilmiş ise bu itirazın reddinin tebliğinden itibaren 60 gündür. Dava dilekçesinde, mülakatta başarısız sayılma işleminin iptali talep edilir. Bu talebi desteklemek için, mülakatta yaşanan hukuka aykırılıklar, komisyon üyelerinin taraflılığı gibi iddialar dilekçeye eklenir. Ayrıca, mülakatta alınan puanları gösteren belge de dilekçeye eklenmelidir.

Dava açılırken, yürütmenin durdurulması talebinde de bulunulabilir. Bu talep, mülakat sonucunun uygulanmasının durdurulmasını sağlar. Yürütmenin durdurulması talebinin kabul edilmesi halinde, dava sonuçlanıncaya kadar mülakat sonucu uygulanamaz. Dava, yetkili idare mahkemesi tarafından, dosya üzerinden veya duruşma yoluyla incelenir. Mahkeme, davanın kabulü halinde, mülakat sonucunu iptal eder.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir