Makaleler

Memur Disiplin Cezaları

Memur Disiplin Cezaları

Memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre görevlerini yaparken memur disiplin kurallarına uymak zorundadır. Aksi takdirde, memurlara çeşitli disiplin cezaları verilebilir. Bu cezalar, uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarma şeklinde olabilir.

Memur disiplin cezaları, disiplin cezasını gerektiren fiil veya hallerin işlendiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde verilmelidir. Aksi halde, ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Ayrıca, memur hakkında disiplin soruşturması açılması için de belirli süreler vardır. Bu süreler, cezanın türüne göre bir ay ile altı ay arasında değişir.

Memurlar, disiplin cezalarına karşı savunma ve itiraz haklarına sahiptir. Savunma hakkı, memura soruşturma dosyasının tebliğ edilmesiyle birlikte tanınır. Memur, savunmasını yazılı veya sözlü olarak yapabilir. İtiraz hakkı ise, cezanın verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde kullanılabilir. İtiraz, idari yargıda dava açmak suretiyle gerçekleştirilir.

Memurlara 2024 yılında yeni haklar da tanınmıştır. Bunlardan biri, yıllık izne ek olarak “hac izni”dir. Hac izni, memurların hacca gitmek istemeleri halinde, yıllık izinlerinden sayılmadan 30 gün izin almalarını sağlar. Diğer bir hak ise, disiplin cezası affıdır. Disiplin cezası affı, memurlara verilen disiplin cezalarının silinmesini veya hafifletilmesini mümkün kılar.

Memur disiplin cezaları, memurların görevlerini yerine getirirken uygun davranışlarda bulunmalarını sağlamak amacıyla verilen yaptırımlardır. Memurlar, disiplin cezalarına karşı haklarını bilerek ve kullanarak kendilerini koruyabilirler. Ayrıca, memurlara tanınan yeni haklardan da yararlanabilirler.

Memur Disiplin Soruşturması

Memur Disiplin Soruşturması, kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirirken veya görevleriyle ilgili olarak işledikleri iddia edilen disiplin suçlarına ilişkin olarak yürütülen bir inceleme sürecidir. Bu süreç, kamu görevlilerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlamak, kamu hizmetinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak, kamu düzenini ve güvenliğini korumak, kamu yararını ve kamu vicdanını gözetmek amacıyla yasal olarak düzenlenmiştir.

Memur Disiplin Soruşturması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülmektedir. Bu kanunlar, memurların hangi davranışların disiplin suçu sayıldığını, disiplin soruşturmasının nasıl yapılacağını, soruşturma yetkisi ve sorumluluğunu, soruşturma süresini, soruşturma sonucunda uygulanabilecek disiplin cezalarını ve itiraz yollarını belirlemektedir.

Memur Disiplin Soruşturması, memurların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, meslek etiği ve kurallarına uyumlarını teşvik etmek, meslektaşları ve vatandaşlarla ilişkilerini düzenlemek, hizmet kalitesini yükseltmek, kamu görevinin saygınlığını korumak gibi önemli işlevlere sahiptir. Bu nedenle, memurların disiplin soruşturmasına ilişkin hak ve yükümlülüklerini bilmesi, soruşturma sürecine aktif olarak katılması, kendilerini savunma ve itiraz haklarını kullanması gerekmektedir.

Memur Disiplin Soruşturması, kamu görevlilerinin mesleki performansını ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik bir araçtır. Bu süreç, memurların haklarını koruyan, adaletli ve şeffaf bir şekilde yürütülmelidir. Aksi takdirde, memurların motivasyonunu, güvenini ve memnuniyetini olumsuz etkileyebilir.

Memur Disiplin Hukuku Nedir?

Memur Disiplin Hukuku, devlet memurlarının görevlerini yerine getirirken uymaları gereken kuralları ve bu kurallara aykırı davranışlarda bulunanlara uygulanacak yaptırımları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Memur Disiplin Hukuku, devlet memurlarının hizmet disiplinini sağlamak, kamu hizmetinin etkin, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini temin etmek, memurların mesleki saygınlığını korumak ve kamu güvenini artırmak gibi amaçlarla oluşturulmuştur.

Memur Disiplin Hukukunun kaynağı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesidir. Bu madde, memur disiplin suçlarını ve bunlara karşılık gelen disiplin cezalarını sıralamaktadır. Disiplin suçları, memurların görevlerini yaparken veya hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmalarıdır. Disiplin cezaları ise, memurların disiplin suçlarına karşı uygulanan yaptırımlardır. Disiplin cezaları, uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve kamu görevinden çıkarma şeklinde beş gruba ayrılmaktadır.

Memur Disiplin Hukukunun uygulanmasında, ilgili yönetmelikler ve yargı kararları da önemli bir rol oynamaktadır. Memur disiplin soruşturmalarının usul ve esasları, Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Disiplin cezalarına karşı memurların itiraz ve dava açma hakları, idari yargılama usulüne göre düzenlenmiştir. Ayrıca, memur disiplin hukukuna hâkim olan temel ilkeler, mevzuat ve yargı kararları ile ortaya çıkmaktadır. Bu ilkeler, hukuk devleti, hakkaniyet, orantılılık, eşitlik, savunma hakkı, yasallık, güvenlik, dürüstlük, tarafsızlık, sorumluluk, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi kavramları içermektedir.

Memur Disiplin Hukuku, devlet memurlarının görevlerini yerine getirirken uymaları gereken kuralları ve bu kurallara aykırı davranışlarda bulunanlara uygulanacak yaptırımları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Memur Disiplin Hukuku, devlet memurlarının hizmet disiplinini sağlamak, kamu hizmetinin etkin, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini temin etmek, memurların mesleki saygınlığını korumak ve kamu güvenini artırmak gibi amaçlarla oluşturulmuştur.

Memur Disiplin Hukukunun kaynağı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesi, uygulanmasında ise ilgili yönetmelikler, yargı kararları ve temel ilkeler etkili olmaktadır.

Mert Hukuk Burosu 3 1
Memur Disiplin Cezaları 3

Kınama Disiplin Cezası Nedir ve Nasıl İptal Edilir?

Kınama disiplin cezası, devlet memurlarının görevlerini yerine getirirken veya hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmaları halinde uygulanan bir disiplin cezasıdır. Kınama disiplin cezası, memura görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama disiplin cezası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde düzenlenmiştir.

Kınama disiplin cezası, memurun özlük dosyasına işlenir ve memurun gelecekteki atama, terfi, ödül veya başarı belgesi alma gibi haklarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, kınama disiplin cezasına karşı memurun itiraz ve dava açma hakkı vardır. Kınama disiplin cezasına karşı itiraz, cezanın tebliğinden itibaren 7 gün içinde cezayı veren amire yapılır. İtirazın reddedilmesi veya 15 gün içinde cevap verilmemesi halinde, memur idare mahkemesinde iptal davası açabilir. İptal davası, cezanın tebliğinden itibaren 60 gün içinde açılmalıdır.

Kınama disiplin cezasının iptali için, cezanın hukuka aykırı olduğu, usul ve esaslara uygun olmadığı, memurun savunma hakkının ihlal edildiği, cezanın orantılı olmadığı, cezanın gerekçesinin yetersiz olduğu gibi nedenler ileri sürülebilir. Kınama disiplin cezasının iptali, memurun sicilinden silinmesini ve hak kayıplarının giderilmesini sağlar.

Kınama disiplin cezası, devlet memurlarının görevlerini yerine getirirken veya hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmaları halinde uygulanan bir disiplin cezasıdır. Kınama disiplin cezası, memurun özlük dosyasına işlenir ve memurun gelecekteki haklarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, kınama disiplin cezasına karşı memurun itiraz ve dava açma hakkı vardır.

Kınama disiplin cezasının iptali için, cezanın hukuka aykırı olduğu, usul ve esaslara uygun olmadığı, memurun savunma hakkının ihlal edildiği, cezanın orantılı olmadığı, cezanın gerekçesinin yetersiz olduğu gibi nedenler ileri sürülebilir.

Uyarma Disiplin Cezası Nedir ve Nasıl İptal Edilir?

Uyarma disiplin cezası, devlet memurlarının görevlerini yerine getirirken veya hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmaları halinde uygulanan bir disiplin cezasıdır. Uyarma disiplin cezası, memura görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma disiplin cezası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde düzenlenmiştir.

Uyarma disiplin cezası, memurun özlük dosyasına işlenir ve memurun gelecekteki atama, terfi, ödül veya başarı belgesi alma gibi haklarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, uyarma disiplin cezasına karşı memurun itiraz ve dava açma hakkı vardır.

Uyarma disiplin cezasına karşı itiraz, cezanın tebliğinden itibaren 7 gün içinde cezayı veren amire yapılır. İtirazın reddedilmesi veya 15 gün içinde cevap verilmemesi halinde, memur idare mahkemesinde iptal davası açabilir. İptal davası, cezanın tebliğinden itibaren 60 gün içinde açılmalıdır. Uyarma disiplin cezasının iptali için, cezanın hukuka aykırı olduğu, usul ve esaslara uygun olmadığı, memurun savunma hakkının ihlal edildiği, cezanın orantılı olmadığı, cezanın gerekçesinin yetersiz olduğu gibi nedenler ileri sürülebilir.

Uyarma disiplin cezasının iptali, memurun sicilinden silinmesini ve hak kayıplarının giderilmesini sağlar. Uyarma disiplin cezası, devlet memurlarının görevlerini yerine getirirken veya hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmaları halinde uygulanan bir disiplin cezasıdır.

Uyarma disiplin cezası, memurun özlük dosyasına işlenir ve memurun gelecekteki haklarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, uyarma disiplin cezasına karşı memurun itiraz ve dava açma hakkı vardır. Uyarma disiplin cezasının iptali için, cezanın hukuka aykırı olduğu, usul ve esaslara uygun olmadığı, memurun savunma hakkının ihlal edildiği, cezanın orantılı olmadığı, cezanın gerekçesinin yetersiz olduğu gibi nedenler ileri sürülebilir.

İlgili makale: Askeri Disiplin Kanunu, TSK Disiplin Kanunu

2 thoughts on “Memur Disiplin Cezaları

 1. E.D dedi ki:

  Merhabalar. Sitenizden memura 2024 yılında “hac izni ” hakkı verildiğini öğrendim. Buna dair resmi gazete sayı ve tarihini verebilir misiniz.

  1. Avukat Hakan Mert dedi ki:

   Merhabalar,
   Sayı:31579 25 Ağustos 2021. 33. maddede görebilirsiniz.
   İyi günler dileriz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir