Makaleler

Ecrimisil Nedir? Haksız İşgal Tazminatı Davası Nedir, Nasıl Açılır?

Ecrimisil Nedir? Haksız İşgal Tazminatı Davası Nedir, Nasıl Açılır?

Ecrimisil, bir taşınmazın sahibinin izni veya rızası olmaksızın başka bir kişi tarafından kullanılması sonucu oluşan tazminattır. Ecrimisil, taşınmazın kira geliri karşılığı olarak hesaplanmaktadır.

Ecrimisil davası açabilmek için şu şartların sağlanması gerekir:

 • Taşınmazın sahibinin izni veya rızası olmadan kullanılması gerekir.
 • İşgalin kötü niyetli olması gerekir.
 • İşgalin haksız olması gerekir.

Kötü niyet, işgalcinin taşınmazın sahibinin izni veya rızası olmadan kullandığını bildiğini veya bilebilecek durumda olduğunu ifade eder. Haksız işgal ise, taşınmazın sahibinin izni veya rızası olmadan kullanılmasıdır.

Ecrimisil davası, taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. Davanın açılabilmesi için öncelikle taşınmazın işgalini sona erdirmek için işgalciye ihtarname çekilmesi gerekir. İhtarnamenin sonuçsuz kalması halinde ecrimisil davası açılabilir.

Ecrimisil davası sonucunda, mahkeme taşınmazın kira geliri karşılığı olarak ecrimisil miktarını belirler.

Ecrimisil miktarı, taşınmazın niteliğine, konumuna, kullanım amacına ve işgal süresine göre değişebilir.

Ecrimisil Talep Edilebilecek Durumlar

Ecrimisil, taşınmazın sahibinin izni veya rızası olmadan kullanılması sonucunda talep edilebilen bir tazminattır.

Ecrimisil talep edilebilecek durumlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Kira sözleşmesinin süresi dolduktan sonra sözleşmeyi yenilemeden taşınmazın kullanılması
 • İzinsiz inşaat yapılması Kamu hizmetinde kullanılmak üzere kiralanmış bir binanın işgali
 • Taşınmazın sahibinin ölümü halinde, mirasçıların taşınmazı devralmadan önce başka bir kişi tarafından kullanılması
 • Taşınmazın sahibinin taşınmazını kullanmaması veya kullanamaması halinde, taşınmazın başka bir kişi tarafından kullanılması

Ecrimisil, taşınmaz sahibinin haklarını korumak için önemli bir hukuki yoldur. Taşınmazının haksız olarak işgal edildiğini düşünen kişilerin, ecrimisil davası açarak haklarını aramaları mümkündür.

Haksız İşgal Tazminatı Davası Nedir?

Haksız işgal tazminatı davası, bir kimsenin malvarlığının haksız olarak işgalinden kaynaklanan tazminat alacağının tespiti ve tahsil maksadıyla açılan davadır. Bu dava, taşınır veya taşınmaz mallar hakkında açılabilir.

Haksız işgal tazminatı davasının açılabilmesi için, şu şartların varlığı gerekir:

 • İşgal edilen malın, davacı tarafından mülkiyetine sahip olunması veya zilyetliğe sahip olunması.
 • İşgalin, davacıdan izinsiz olarak yapılması. İşgalin, haksız olması.

Haksız işgal tazminatı davasında, işgal edilen malın, işgalin başladığı tarihten itibaren, aylık veya yıllık olarak ecrimisil bedeli tespit edilir. Bu bedel, malın niteliğine, konumuna, işgalin süresine ve diğer etkenlere göre belirlenir.

Haksız işgal tazminatı davasında, davacı, işgal edilen malın mülkiyetini veya zilyetliğini ispat etmekle yükümlüdür. İşgalcinin, işgali haksız olduğunu bilmediğini ispat etmesi halinde, ecrimisil bedeli talep edilemez.

Haksız işgal tazminatı davası, sulh hukuk mahkemesinde açılır. Dava, işgalin başladığı tarihten itibaren 10 yıl içinde açılabilir.

Haksız İşgal Tazminatı Davası Nasıl Açılır?

Haksız işgal tazminatı davası açmak için, öncelikle bir avukata danışmak gerekir. Avukat, dava açmak için gerekli belgeleri hazırlar ve davayı açar.

Haksız işgal tazminatı davası açmak için gerekli belgeler şunlardır:

 • Dava dilekçesi
 • İşgal edilen malın tapu senedi veya zilyetlik belgesi
 • İşgalin başladığına dair deliller (örneğin, tanık beyanları, fotoğraflar, videolar)

Dava dilekçesi, davacının kimlik bilgileri, davalı kimlik bilgileri, işgal edilen malın bilgileri, işgalin başlangıç tarihi, işgalin haksız olduğunun nedenleri ve talep edilen ecrimisil bedeli gibi bilgileri içermelidir.

Haksız işgal tazminatı davası, genellikle basit yargılama usulüne göre görülür. Mahkeme, davanın taraflarının iddia ve savunmalarını dinledikten sonra, ecrimisil bedelinin miktarını belirler ve davayı karara bağlar.

Haksız İşgal Tazminatı Davasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Haksız işgal tazminatı davası açarken, şu hususlara dikkat edilmesi gerekir:

 • Dava, işgalin başladığı tarihten itibaren 10 yıl içinde açılmalıdır.
 • Dava dilekçesi, hukuki ve teknik olarak eksiksiz hazırlanmalıdır.
 • Davada, işgalin haksız olduğunu ispat eden deliller sunulması gerekir.

Haksız işgal tazminatı davası, hak sahibinin uğradığı zararın giderilmesini sağlayan önemli bir hukuki yoldur.

Haksız İşgal Tazminatı Davasının Şartları Nelerdir?

Mülkiyet hakkı, Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınmış temel haklardan biridir. Bu hakka sahip olan kişi, mülkiyetine dahil olan malları kullanma, yararlanma ve tasarruf etme hakkına sahiptir. Mülkiyet hakkının ihlali durumunda, hak sahibinin bu hakkına kavuşması için hukuki yollara başvurması mümkündür.

Haksız işgal, mülkiyet hakkının ihlaline yol açan bir eylemdir. Haksız işgal, mal sahibinin rızası olmadan, malın kullanılmasıdır. Haksız işgal edilen mal, taşınır veya taşınmaz olabilir. Haksız işgal tazminatı davası, haksız işgal edilen malın mal sahibi tarafından açılan bir davadır. Bu dava ile, mal sahibi, haksız işgal nedeniyle uğradığı zararın tazmin edilmesini talep eder.

Haksız işgal tazminatı davası açılabilmesi için, aşağıdaki şartların varlığı gerekir:

 • Haksız işgal edilmiş bir malın varlığı: Haksız işgal tazminatı davası, ancak haksız işgal edilmiş bir malın varlığı halinde açılabilir.
 • Haksız işgalin gerçekleşmiş olması: Haksız işgal, mal sahibinin rızası olmadan, malın kullanılmasıdır. Haksız işgalin gerçekleşmiş olması, davanın açılabilmesi için gerekli bir şarttır.
 • Haksız işgalin kötü niyetle yapılmış olması: Haksız işgalin kötü niyetle yapılmış olması, haksız işgal tazminatı davası açılabilmesi için önemli bir şarttır. Kötü niyet, işgalcinin mal sahibinin mülkiyet hakkını ihlal ettiğini bilmesini ifade eder.
 • Haksız işgal nedeniyle zarar doğmuş olması: Haksız işgal nedeniyle, mal sahibinin zarara uğraması gerekir. Bu zarar, malın kullanılamamasından kaynaklanan maddi veya manevi zarar olabilir.

Haksız işgal tazminatı davası, asliye hukuk mahkemelerinde görülür. Dava, mal sahibi tarafından açılabilir. Dava, haksız işgalin başladığı tarihten itibaren 10 yıl içinde açılmalıdır. Haksız işgal tazminatı, bilirkişi tarafından belirlenen bir bedeldir. Bu bedel, haksız işgal edilen malın türüne, niteliğine, değerine ve haksız işgalin süresine göre belirlenir.

Haksız işgal tazminatı davası, mülkiyet hakkının korunması açısından önemli bir davadır. Bu dava ile, mal sahibi, haksız işgal nedeniyle uğradığı zararın tazmin edilmesini sağlayabilir.

Mert Hukuk Burosu 13

Müdahalenin Men’i Davası Nedir?

Müdahalenin men’i davası, taşınır veya taşınmaz bir malın maliki tarafından bu mal üzerindeki haksız müdahalenin sona erdirilmesine yönelik açılan davadır. Bu dava, ayni bir hakka dayanıyor olabileceği gibi kimi durumlarda salt zilyetliğe de dayanabilir.

Müdahalenin men’i davasının açılabilmesi için gerekli şartlar şunlardır:

 • Davacı, mal üzerinde ayni bir hakka veya zilyetliğe sahip olmalıdır.
 • Davalı, mal üzerinde haksız bir müdahalede bulunmuş olmalıdır.
 • Müdahale, devam ediyor veya tekrar edilme ihtimali olmalıdır.

Müdahalenin men’i davasında, davacı, mahkemeden, mal üzerindeki haksız müdahalenin durdurulmasını ve bu müdahalenin tekrarını önleyecek tedbirlerin alınmasını talep eder. Mahkeme, davanın kabulü halinde, davalı aleyhine, mal üzerindeki haksız müdahaleyi durdurma ve tekrarını önleme kararı verir. Bu karar, icra edilebilir niteliktedir.

Müdahalenin men’i davasında, mahkeme, davalının haksız fiilde bulunup bulunmadığını araştırır. Davalı, davanın reddini sağlamak için, mal üzerinde geçerli bir ayni hakka veya zilyetliğe sahip olduğunu veya müdahalenin haksız olmadığını ispat etmek zorundadır.

Müdahalenin men’i davası, taşınır veya taşınmaz mal üzerindeki haksız müdahalenin sona erdirilmesi için önemli bir hukuki yoldur. Bu dava ile, mal sahibi veya zilyedi, mal üzerindeki haklarını koruma altına alabilir.

Müdahalenin Men’i Davasının Şartları

Müdahalenin men’i davası, bir kişinin mülkiyet hakkına veya hakkına yönelik haksız müdahalenin önlenmesi için açılan bir dava türüdür. Bu dava, mülkiyet hakkının korunması bakımından önemli bir yere sahiptir.

Müdahalenin men’i davasının açılabilmesi için bazı şartlar gereklidir. Bu şartlar şunlardır:

 • Davayı açacak kişinin mülkiyet hakkına sahip olması gerekir. Yani, davayı açacak kişi, müdahale edilen malın maliki veya mirasçısı olmalıdır.
 • Müdahalenin haksız olması gerekir. Müdahale, mülkiyet hakkına aykırı olarak yapılmalıdır. Müdahalenin sürmesi veya tekrarlanma ihtimali olmalıdır. Müdahalenin geçmişte yapılmış olması ve artık devam etmiyor olması halinde, müdahalenin men’i davası açılamaz.
 • Müdahalenin men’i davasının açılması için, davacı tarafından mahkemeye bir dilekçe ile başvuru yapılır. Dilekçede, davacının kimliği, müdahale edilen malın niteliği ve müdahalenin haksızlığı gibi hususlar belirtilmelidir.
 • Mahkeme, davanın kabulü halinde, müdahalenin önlenmesine ve bu durumun korunmasına karar verir. Bu karar, müdahale eden kişiye tebliğ edilir ve karara uyulmaması halinde, icra yoluyla müdahalenin önlenmesi sağlanır.

Müdahalenin men’i davası, mülkiyet hakkının korunması bakımından önemli bir dava türüdür. Bu dava, mülkiyet hakkı sahibinin, malına yönelik haksız müdahalelerin önlenmesini ve malının korunmasını sağlamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir