Makaleler

Yapı Tatil Tutanağının İptali

Yapı Tatil Tutanağının İptali

Yapı tatil tutanağı, ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yapılan yapıların durdurulması ve yıkılması amacıyla düzenlenen bir idari işlemdir. Bu tutanak, yapının bulunduğu belediyenin yetkili görevlileri tarafından düzenlenir ve yapı sahibine tebliğ edilir.

Yapı Tatil Tutanağının İptali

Yapı tatil tutanağının iptali için, tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde belediyeye itiraz edilebilir. Belediye itiraza olumsuz cevap verirse veya cevap vermezse, idari yargıda iptal davası açılabilir.

Yapı tatil tutanağının iptali için başvurulabilecek iki yol vardır:

 1. İtiraz: Yapı tatil tutanağına karşı belediyeye itiraz edilebilir. İtiraz dilekçesi, tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde belediyenin ilgili birimine sunulmalıdır. İtiraz dilekçesi, tutanağın usulüne uygun düzenlenmediği, yapının ruhsata uygun hale getirilebileceği, yapının kamu yararına aykırı olmadığı gibi gerekçelerle yapılabilir.
 2. İptal Davası: Yapı tatil tutanağına karşı idari yargıda iptal davası açılabilir. İptal davası, tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde yetkili idare mahkemesine açılabilir. İptal davasında, yapı tatil tutanağının hukuka aykırı olduğu ileri sürülür.

Yapı tatil tutanağının iptali için başvurulabilecek nedenler şu şekilde sıralanabilir:

 • Tutanak usulüne uygun düzenlenmemişse: Tutanakta yer alması gereken bilgiler eksik veya yanlış düzenlenmişse, tutanak usulüne uygun düzenlenmemiş sayılır.
 • Yapı ruhsata uygun hale getirilebilirse: Yapının ruhsata aykırılığı, belediye tarafından verilen bir süre içerisinde giderilebilirse, tutanak iptali için başvurulabilir.
 • Yapı kamu yararına aykırı değilse: Yapının kamu yararına aykırı olmadığı, imar planına ve şehircilik ilkelerine uygun olduğu ileri sürülerek tutanak iptali için başvurulabilir.

Yapı tatil tutanağının iptali halinde, yapı sahibine yapıya devam etme hakkı doğar. Ancak, yapının ruhsata aykırılığı giderilmeden yapıya devam edilmesi halinde, yeni bir yapı tatil tutanağı düzenlenebilir ve bu tutanağa dayalı olarak yıkım kararı alınabilir.

Yıkım Kararı Öncesi Yapı Tatil Zaptının Düzenlenmesi Usulü ve Süreler

İmar Kanunu’nun 32. maddesinde düzenlenmiş olan yapı tatil zaptı, ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak inşa edilen yapıların durdurulmasını sağlayan bir belgedir. Yapı tatil zaptının düzenlenmesi, yıkım kararının alınmasından önceki zorunlu bir aşamadır. Yapı tatil zaptı, belediye veya valilik tarafından görevlendirilen en az iki kişi tarafından düzenlenir.

Zaptın düzenlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

 • Yapının yeri ve niteliği
 • Yapının ruhsatsız veya ruhsata aykırı olduğu hususu
 • Yapının durdurulmasına ilişkin hususlar

Yapı tatil zaptı, yapının uygun bir yerine asılır ve yapı sahibine de tebliğ edilir. Yapı sahibine, yapıyı ruhsata uygun hale getirmesi veya ruhsat alması için en az bir aylık süre verilir. Bu süre içerisinde yapıyı ruhsata uygun hale getiren veya ruhsat alan yapı sahibi, yapı tatil zaptının kaldırılmasını idareden talep edebilir.

Yapı sahibi, yapı tatil zaptına karşı 60 gün içinde idare mahkemesinde dava açabilir. Dava açma süresi, yapı tatil zaptının yapının görülebilir bir yerine asılmasıyla başlar.

Yapı tatil zaptının düzenlenmesi ile ilgili süreler şu şekildedir:

 • Yapı tatil zaptının düzenlenmesi: 15 gün
 • Yapı sahibine süre verilmesi: 1 ay
 • Yapı tatil zaptına karşı dava açma süresi: 60 gün

Bu sürelere uyulmaması halinde, yapı tatil zaptı veya yıkım kararı hukuka aykırı hale gelebilir.

Yapı Tatil Zaptı ile Yıkım Kararlarının Hukuki Dayanağı

İmar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapılar, kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eder. Bu nedenle, imar mevzuatına aykırı yapılara karşı yasal yaptırımlar uygulanır. Bu yaptırımlardan en önemlisi, yapı tatil zaptı ve yıkım kararıdır.

Yapı tatil zaptı, imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapının derhal durdurulmasına ilişkin idari bir işlemdir. Yapı tatil zaptı, belediye encümeni tarafından düzenlenir. Yapı tatil zaptında, yapının imar mevzuatına aykırılığı, yapının durdurulması ve mühürlenmesi, yapının tapu kayıtlarına aykırı olduğuna dair bilginin tapu dairesine bildirilmesi gibi hususlar yer alır.

Yıkım kararı, imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapının kaldırılmasına ilişkin idari bir işlemdir. Yıkım kararı, belediye encümeni tarafından verilir. Yıkım kararı verilirken, yapının imar mevzuatına aykırılığı, yapının kaldırılmasının zorunluluğu, yapının yıkılması halinde oluşabilecek zararların giderilmesi gibi hususlar dikkate alınır.

Yapı tatil zaptı ve yıkım kararlarının hukuki dayanağı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 33. maddeleridir. İmar Kanunu’nun 32. maddesi, yapı tatil zaptı düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. İmar Kanunu’nun 33. maddesi ise yıkım kararı verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Yapı tatil zaptı ve yıkım kararları, idari işlem niteliğindedir. Bu nedenle, bu kararlara karşı idari yargıda iptal davası açılabilir. İdari yargıda açılacak iptal davalarında, işlemin hukuka aykırılığı ileri sürülebilir. Yapı tatil zaptı ve yıkım kararları, imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapılara karşı uygulanan önemli idari yaptırımlardır. Bu yaptırımlar, kamu düzeni ve güvenliğini korumaya yöneliktir.

Mert Hukuk Burosu 6

Yıkım Kararlarında Yetkili Makamlar/Merciler

İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapılara yıkım kararı verilebilir. Bu karar, yapının bulunduğu yerdeki belediye encümeni tarafından verilir. Ancak, belediyenin bulunduğu ilin mülki sınırları içinde birden fazla belediye bulunması durumunda, yıkım kararı, il idare kurulu tarafından verilir.

Yıkım kararının verilmesi için öncelikle yapının ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapıldığının tespit edilmesi gerekir. Bu tespit, belediyenin veya il idare kurulunun denetim elemanları tarafından yapılır. Yapının ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olduğu tespit edildiğinde, yapı sahibine bir süre verilir. Bu süre içinde yapı sahibi, eksiklikleri gidererek ruhsat alabilir veya yapıyı yıkabilir. Verilen süre içinde eksiklikler giderilmez veya yapı yıkılmazsa, yıkım kararı verilir.

Yıkım kararı, yapı sahibine tebliğ edilir. Yapı sahibi, yıkım kararının tebliğinden itibaren 60 gün içinde yıkım işlemine itiraz edebilir. İtiraz, yıkım kararı veren mercie yapılır. Yıkım kararının iptali için ayrıca iptal davası açılabilir. İptal davası, yıkım kararının tebliğinden itibaren 60 gün içinde açılabilir.

Yapı Tatil Zaptına Karşı İtiraz ve İptal Davası

İmar kanununa aykırı olarak inşa edilen yapılar için belediyelerce düzenlenen yapı tatil zaptı, yapının durdurulması ve yıkım kararının alınması için ilk adımdır. Yapı tatil zaptına karşı itiraz yolu ve iptal davası, yapı sahibinin hukukunu korumak için kullanabileceği iki önemli yoldur.

 • Yapı tatil zaptına karşı itiraz

Yapı tatil zaptı, yapının kapısına veya uygun bir yerine asılınca yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Yapı sahibi, bu işleme karşı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında itiraz edebilir. İtiraz, yapının bulunduğu yerdeki idare mahkemesine yapılır.

İtiraz dilekçesi, zaptın tebliğinden itibaren 60 gün içinde verilmelidir. İtiraz üzerine idare mahkemesi, yapının mevzuata uygun olup olmadığını değerlendirir. Yapının mevzuata aykırı olduğu tespit edilirse, itiraz reddedilir. Yapının mevzuata uygun olduğu tespit edilirse, yapı tatil zaptı iptal edilir.

 • Yapı tatil zaptına karşı iptal davası

Yapı sahibi, yapı tatil zaptına karşı itiraz etmeden doğrudan iptal davası açabilir. İptal davası, yapının bulunduğu yerdeki idare mahkemesine açılır. İptal davası açma süresi, yapı tatil zaptının yapının görülebilir bir yerine asılmasından itibaren 60 gündür.

İptal davası sonucunda, yapı tatil zaptının hukuka aykırı olduğu tespit edilirse, zapt iptal edilir. Yapı tatil zaptına karşı itiraz veya iptal davası açarken, konu hakkında uzman bir avukattan yardım almak faydalı olacaktır.

Yıkım Kararlarına Karşı İtiraz Yolu ve İptal Davası

Yıkım kararı, imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapılara karşı idare tarafından verilen bir idari işlemdir. Yıkım kararı, yapının sahibi veya yapı üzerinde ayni veya şahsi hak sahibi olan kişileri doğrudan etkiler.

Yıkım Kararına Karşı İtiraz Yolu

Yıkım kararına karşı ilk olarak idareye itiraz edilmesi mümkündür. İtiraz dilekçesi, yıkım kararının tebliğinden itibaren 60 gün içinde yıkım kararı veren idareye veya üst makama verilir. İtiraz dilekçesi, yıkım kararının gerekçelerini ve itiraz nedenlerini açıkça belirtmelidir.

İtiraz üzerine idare, yıkım kararının kaldırılmasına veya kaldırılmamasına karar verir. İdari makamın yıkım kararının kaldırılması yönündeki kararı, kesindir. İdari makamın yıkım kararının kaldırılmaması yönündeki kararı ise, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde iptal davası açılabilir.

Yıkım Kararına Karşı İptal Davası

Yıkım kararı, idari bir işlem niteliğindedir. Bu nedenle, yıkım kararına karşı idari yargıda iptal davası açılabilir. İptal davası, yıkım kararının hukuka aykırılığını ileri sürerek, kararın iptalini amaçlayan bir davadır. İptal davası, yıkım kararının tebliğinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde açılabilir.

İptal davası, davanın açıldığı tarihte kesinleşir. Yıkım kararı, yapı sahipleri açısından önemli bir hak kaybına neden olabilen bir idari işlemdir. Bu nedenle, yıkım kararına karşı itiraz veya iptal davası açılması, hak kaybının önlenmesi açısından önemlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir