Makaleler

Kasten Yaralama Suçu Nedir?

Kasten Yaralama Suçu Nedir?

Kasten yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesinde düzenlenen bir suçtur. Bu suç, başkasının vücuduna acı vermek, sağlığının veya algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmak şeklinde işlenir. Kasten yaralama suçunun oluşabilmesi için, failin kasten hareket etmesi gerekir. Fail, mağdurun vücuduna acı vermek, sağlığını veya algılama yeteneğini bozmak amacıyla hareket etmelidir. Kasten yaralama suçunun oluşabilmesi için, mağdurda bir zarar meydana gelmesi gerekir. Bu zarar, mağdurun vücudunda bir acı veya acıya neden olan bir değişiklik olması şeklinde olabilir.

Ayrıca, mağdurun sağlığının veya algılama yeteneğinin bozulması da kasten yaralama suçunun oluşması için yeterlidir. Kasten yaralama suçunun cezası, yaralamanın derecesine göre değişir. Yaralama basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebiliyorsa, suçun cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır. Yaralama, basit bir tıbbi müdahaleyle giderilemiyorsa, suçun cezası üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasıdır. Kasten yaralama suçu, fail ile mağdur arasındaki ilişkiye göre de farklı şekillerde cezalandırılabilir. Örneğin, eşe veya çocuğa karşı işlenen kasten yaralama suçunun cezası, daha ağırdır.

Kasten Yaralama Suçunun Madde Metni

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 86. maddesinde düzenlenen kasten yaralama suçu, başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan fiilleri kapsamaktadır. Bu suç, temel şekliyle bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Maddenin birinci fıkrasında, kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişinin bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. Bu maddede yer alan suçun unsurları şunlardır:

Fiil: Fiil, başkasının vücuduna acı vermek veya sağlığını veya algılama yeteneğini bozmaktır. Bu fiil, bir hareket veya ihmal ile gerçekleştirilebilir.

Niyet: Fiil, kasten işlenmelidir. Kast, suçun işlendiğini bilerek ve isteyerek işlemektir.

Sonuç: Fiilin sonucu, mağdurun vücudunda acı veya sağlık veya algılama yeteneğinin bozulması olmalıdır.

Maddenin ikinci fıkrasında ise, kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis cezası verileceği hükme bağlanmıştır. Bu fıkra ile, mağdurun vücudunda meydana gelen yaralanmanın basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde, suçun cezası hafifletilmiştir.

Kasten yaralama suçunun nitelikli halleri ise, TCK’nın 87. ve 88. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddelere göre, kasten yaralama suçu nitelikli olarak kabul edilirse daha ağır ceza yaptırımı ile karşı karşıya kalınır: Kasten yaralama suçu, şikayete bağlı bir suçtur. Ancak, maddenin ikinci fıkrasında yer alan hafif yaralama suçu, şikayete bağlı değildir. Bu durumda, suçun soruşturulması ve kovuşturulması resen yapılır.

Kasten Yaralama Suçunun Özellikleri

Kasten yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kasten yaralama suçunun özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Kasten işlenen bir suçtur. Failin, mağdurun vücuduna acı vermek veya sağlığını veya algılama yeteneğini bozmak amacıyla hareket etmesi gerekir.

Fiil, mağdurun vücuduna acı verme veya sağlığının veya algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmalıdır. Bu nedenle, failin eylemi, mağdurun vücudunda herhangi bir iz bırakmasa bile, mağdurun acı çekmesine veya sağlığının veya algılama yeteneğinin bozulmasına neden olması halinde suç oluşacaktır. Suçun konusu insan vücudu ve onun bütünlüğüdür. 

Suç, yalnızca insan vücuduna karşı işlenebilir. Suçun hareketi serbesttir. Fail, mağdurun vücuduna acı vermek veya sağlığını veya algılama yeteneğini bozmak amacıyla her türlü hareketi gerçekleştirebilir. Kasten yaralama suçunun nitelikli halleri, suçun işleniş şekline, mağdurun durumuna veya suçun işlendiği yere göre farklılık göstermektedir. Bu hallerde, suçun cezası daha ağırlaştırılabilir. Kasten yaralama suçu, toplum güvenliğini ve bireylerin vücut bütünlüğünü korumaya yönelik bir suçtur. Bu suçun işlenmesinin önlenmesi için, bireylerin suçun unsurlarını ve nitelikli hallerini iyi bilmesi ve bu suçu işleyen kişilere karşı gerekli önlemleri alması önemlidir.

Kasten Yaralama Suçunun Hukuka Aykırılığı

Kasten yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, “kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Kasten yaralama suçunun hukuka aykırılığını belirleyen temel unsur, eylemin hukuk düzeninin koruduğu değerlere aykırı olmasıdır. Bu değerler arasında, kişilerin vücut dokunulmazlığı, sağlığı ve algılama yeteneği yer almaktadır. Kasten yaralama suçu, bu değerleri ihlal eden bir eylem olduğu için hukuka aykırıdır. Kasten yaralama suçunun hukuka aykırılığı, eylemin kasten işlenmesi ile de bağlantılıdır.

Kasten yaralama suçu, failin mağdura acı vermek veya sağlığını bozmak veya algılama yeteneğini bozmak amacıyla hareket etmesi ile oluşur. Bu nedenle, eylemin kasıtlı olarak işlenmesi, suçun hukuka aykırılığını da beraberinde getirir. Kasten yaralama suçunun hukuka aykırılığı, bazı durumlarda ortadan kalkabilir. Örneğin, eylemin meşru müdafaa, zor kullanma veya haksız tahrik gibi hukuka uygunluk nedenlerine dayalı olması halinde, suçun hukuka aykırılığı ortadan kalkar.

Kasten Yaralama Suçunun Hukuka Aykırılığını Ortadan Kaldıran Durumlar

Kasten yaralama suçunun hukuka aykırılığını ortadan kaldıran durumlar şunlardır:

Meşru müdafaa: Mağdurun, kendisine veya başkasına yönelen haksız bir saldırıyı önlemek için gerçekleştirdiği eylem, meşru müdafaa olarak kabul edilir ve suçun hukuka aykırılığını ortadan kaldırır.

Zor kullanma: Devletin, kamu düzenini veya güvenliğini sağlamak için gerçekleştirdiği eylem, zor kullanma olarak kabul edilir ve suçun hukuka aykırılığını ortadan kaldırır.

Haksız tahrik: Mağdurun, faile karşı gerçekleştirdiği haksız bir eylem, failin bu eyleme tepki olarak gerçekleştirdiği yaralama eyleminin hukuka aykırılığını ortadan kaldırır.

Sonuç: Kasten yaralama suçu, hukuk düzeninin koruduğu değerlere aykırı bir eylem olduğu için hukuka aykırıdır. Ancak, eylemin meşru müdafaa, zor kullanma veya haksız tahrik gibi hukuka uygunluk nedenlerine dayalı olması halinde, suçun hukuka aykırılığı ortadan kalkar.

Kasten Yaralama Suçu Görevli ve Yetkili Mahkeme

Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesinde düzenlenen kasten yaralama suçu, başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan fiilleri kapsamaktadır. Bu suç, neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerde ise daha ağır cezalara tabidir. Görevli Mahkeme Kasten yaralama suçunda görevli mahkeme, kural olarak asliye ceza mahkemesidir. Ancak, suçun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinden olan mağdurun ölümü halinde görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir.

Yetkili Mahkeme

Kasten yaralama suçunda yetkili mahkeme ise, suçun işlendiği yer mahkemesidir. Suçun birden fazla yerle bağlantılı olması halinde, suçun işlendiği ilk yer mahkemesi yetkilidir.

Kasten Yaralama Suçunun Cezası

Kasten yaralama, bir kişinin başka bir kişinin vücuduna acı vermesi, sağlığının veya algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmasıdır. Kasten yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesinde düzenlenmiştir. Kasten yaralama suçunun cezası, suçun işleniş biçimine ve meydana gelen zararın niteliğine göre değişmektedir. Kasten yaralama suçunun temel şekli, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Kasten yaralama sonucu mağdurun basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif bir zarar meydana gelmişse, bu durumda verilecek ceza, mağdurun şikâyeti üzerine altı aya kadar hapis veya adli para cezasıdır. Kasten yaralama sonucu mağdurun kemik kırığı veya organ zedelenmesi gibi nitelikli bir zarar meydana gelmişse, bu durumda verilecek ceza, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasıdır. Kasten yaralama sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölmesi hâlinde, bu durumda faile on yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilir.

Kasten yaralama suçu, bir haksız fiildir. Bu nedenle, mağdur, suçun failinden tazminat da talep edebilir. Kasten yaralama suçunun cezasının belirlenmesinde, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

  • Failin kastının ağırlığı
  • Mağdurun zararının niteliği ve ağırlığı
  • Failin suçu işlediği yer ve zaman
  • Failin sosyal ve ekonomik durumu

Kasten yaralama suçu, toplum güvenliğini tehdit eden bir suçtur. Bu nedenle, suçun cezası, suçun işleniş biçimine ve meydana gelen zararın niteliğine göre ağırlaştırılabilir.

Hafif Darpın Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 86. maddesinde kasten yaralama suçu düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kasten yaralamanın hafif olması halinde ise, bu suç için öngörülen cezanın alt sınırı 4 aya indirilmektedir. Buna göre, basit yaralama suçunun cezası, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.

Hafif yaralamanın tespiti, yaranın niteliğine ve boyutuna göre yapılır. Örneğin, basit bir sıyrık veya çürük, basit yaralama olarak kabul edilebilir. Ancak, kemik kırığı, iç organ zedelenmesi veya kalıcı bir sakatlığa neden olan yaralar, basit yaralama olarak kabul edilmez. Hafif yaralama suçunun cezası, adli para cezası veya hapis cezası olarak belirlenebilir. Adli para cezası, failin bir gün için belirlenen para miktarı ile ceza süresinin çarpımıyla bulunur. Örneğin, bir gün için 100 TL adli para cezası öngörülen bir suçta, fail 4 ay hapis cezasına çarptırılırsa, toplam 4.000 TL adli para cezası ödemek zorunda kalacaktır.

Hafif yaralama suçu, mağdurun şikâyeti üzerine soruşturulur ve kovuşturulur. Mağdur, şikâyetini geri çekerse, soruşturma ve kovuşturma durur. Hafif yaralama suçunun cezası, Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, basit yaralama suçunun cezası, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.

Eşe Karşı Darptan Alınan Cezalar

Aile içi şiddet, günümüzde dünyanın her yerinde karşılaştığımız önemli bir toplumsal sorundur. Bu sorundan en çok etkilenen kesim ise kadınlardır. Kadına yönelik şiddetin en yaygın türlerinden biri ise eşe karşı darptır. Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) kasten yaralama suçu, “Bir başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişinin bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı” şeklinde tanımlanmıştır. Bu suçun eşe karşı işlenmesi halinde, şikayete gerek duyulmaksızın soruşturma başlatılır ve cezanın alt sınırı bir kat artırılır.

TCK’nın 86. maddesinde düzenlenen kasten yaralama suçunun nitelikli halleri arasında, eşe karşı işlenen kasten yaralama suçu da yer almaktadır. Bu suçun cezası, basit yaralama suçuna göre daha ağırdır. Eşe karşı darptan alınan cezalar, yaralamanın derecesine ve niteliğine göre değişmektedir. Basit yaralama halinde, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir. Ağır yaralama halinde ise, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir. Eşe karşı darptan alınan cezalar, caydırıcı nitelikte olmalıdır. Bu nedenle, bu suçun cezasının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

Ayrıca, aile içi şiddetin önlenmesi ve mağdurların korunması için gerekli önlemler alınmalıdır. Eşe karşı darptan alınan cezaların, caydırıcı olması için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir: Cezaların, suçun ağırlığına ve niteliğine uygun olması gerekmektedir. Cezaların, kesin ve adil bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Cezaların, mağdurların haklarını korumaya yönelik olması gerekmektedir. Eşe karşı darptan alınan cezaların caydırıcı olması, aile içi şiddetin önlenmesine önemli katkı sağlayacaktır.

Kadına Darpın Cezası

Kadına şiddet, her toplumda karşılaşılan ve insan haklarının ihlalidir. Kadına yönelik şiddetin en yaygın türlerinden biri olan darp, kasten yaralama suçu kapsamında değerlendirilmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesinde düzenlenen kasten yaralama suçu, “kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişiye, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.” hükmünü içermektedir. Suçun kadına karşı işlenmesi halinde, cezanın alt sınırı 4 aydan 6 aya kadar yükseltilmektedir.

Bu durum, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve caydırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Kadına darp suçunun cezasının belirlenmesinde, suçun ağırlığı ve failin kusurunun derecesi gibi çeşitli faktörler göz önünde bulundurulmaktadır. Suçun basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olması halinde, faile 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası verilmektedir.

Suçun mağdurun vücudunda acı veya algılama eksikliği meydana getirmesine neden olması halinde ise, faile 1 yıl ile 3 yıl arası hapis cezası verilmektedir. Kadına darp suçunun cezasının yanı sıra, faile çeşitli tedbirler de uygulanabilmektedir. Bu tedbirler arasında, adli kontrol, uzaklaştırma ve tazminat gibi seçenekler bulunmaktadır. Kadına darp suçunun mağdurları, ceza davası açarak failin cezalandırılmasını talep edebilmektedir. Ayrıca, mağdurlar, Aile Mahkemesi’ne başvurarak şiddete karşı koruma talep edebilmektedir.

Kasten Yaralama Şikayete Tabi Midir?

Kasten yaralama suçunun şikayete tabi olup olmadığı, suçun niteliğine göre değişmektedir. Suçun basit yaralama şeklinde işlenmesi hâlinde, mağdurun şikayeti üzerine kamu davası açılmaktadır. Bu durumda, suçun takibi şikayete tabidir. Kasten yaralama suçunun nitelikli hallerinde ise, suçun takibi şikayete tabi değildir. Bu hallerde, mağdurun şikayetçi olması hâlinde, cezaya indirim uygulanır.

Basit Yaralama Suçu

Kasten yaralama suçunun basit yaralama şeklinde işlenmesi hâlinde, mağdurun vücudunda meydana gelen yara, basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilmelidir. Bu durumda, suçun takibi mağdurun şikayetine bağlıdır. Örneğin, bir kişinin eli hafifçe kesilmesi, basit yaralama suçunun basit yaralama şeklinde işlenmesi hâline örnek verilebilir. Bu durumda, mağdurun şikayetçi olması hâlinde, fail hakkında kamu davası açılacaktır.

Nitelikli Yaralama Suçu

Kasten yaralama suçunun nitelikli halleri ise şunlardır:

  • Suçun silahla işlenmesi
  • Suçun üstsoy veya altsoy veya eşe karşı işlenmesi
  • Suçun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi
  • Suçun gece vakti işlenmesi
  • Suçun yaralama sonucu mağdurun ölmesi veya bitkisel hayata girmesine neden olması

Bu hallerde, suçun takibi şikayete tabi değildir. Ancak, mağdurun şikayetçi olması hâlinde, fail hakkında verilecek cezada indirim uygulanır.

Şikayet Süresi

Kasten yaralama suçunun şikayete tabi olduğu hallerde, mağdurun şikayet süresi 6 aydır. Bu süre, suçun işlendiği tarihten itibaren başlar. Şikayet süresi içinde şikayet edilmeyen suçlarda, kamu davası açılamaz.

Sonuç olarak, kasten yaralama suçunun basit yaralama şeklinde işlenmesi hâlinde, suçun takibi mağdurun şikayetine bağlıdır. Mağdurun şikayetçi olması hâlinde, fail hakkında kamu davası açılacaktır.

Silahla Kasten Yaralama

Silahla kasten yaralama suçu, bir başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olma kastıyla, silah kullanılarak işlenen kasten yaralama suçudur. Silahla kasten yaralama suçu, silahın herhangi bir şekilde kullanılması suretiyle işlenebilir. Örneğin, silahın ateşlenmesi, silahın kesici veya delici özelliğinin kullanılması, silahın mağduru korkutmak veya tehdit etmek amacıyla kullanılması gibi hallerde silahla kasten yaralama suçu işlenmiş olur.

Silahla kasten yaralama suçunun cezası, suçun işleniş şekline ve mağdurun durumuna göre değişebilir. Basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikte yaralama halinde, verilecek ceza 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasıdır. Basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikte olmayan yaralama halinde, verilecek ceza 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıdır. Ağır yaralama halinde, verilecek ceza 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıdır. Ölüme neden olma halinde, verilecek ceza 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıdır.

TCK 86/3 Şikayetten Vazgeçme

TCK 86/3 maddesi, kasten yaralama suçunun nitelikli hallerinden birini düzenlemektedir. Bu maddeye göre, aşağıdaki hallerde kasten yaralama suçu nitelikli olarak işlenir: Fail, mağdurun yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle veya kamu görevinin sağladığı nüfuzdan yararlanarak yaralama suçunu işlerse, Fail, mağdura karşı silah kullanırsa, Fail, mağdurun üstsoyunu, altsoyunu, eş veya kardeşlerinden birini yaralarsa, Fail, mağdurla birlikte veya kendisi için çalışan işçisini yaralarsa, Fail, mağdurun sağlığını ağır şekilde bozacak şekilde yaralarsa. TCK 86/3 kapsamında işlenen kasten yaralama suçlarında mağdurun şikayetinden vazgeçmesi kamu davasını düşürmez. Bu nedenle, bu suçlarda failin cezalandırılması için mağdurun şikayeti şart değildir.

TCK 86/2 Şikayetten Vazgeçme

TCK’nin 86/2. maddesine göre, kasten yaralama suçunun basit hali, tıbbi müdahaleyle giderilebilecek niteliktedir. Kasten yaralama suçunun basit hali, şikayete bağlı bir suçtur. Bu nedenle, mağdurun şikayeti olmadan kamu davası açılamaz. Mağdur, şikayetinden vazgeçerse, soruşturma aşamasında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilirken, kovuşturma aşamasında ise kamu davası düşer. Ancak, suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde, şikayetten vazgeçme halinde dahi kamu davası açılır. Şikayetten vazgeçme, failin ceza sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Kör Etme Cezası

Türkiye Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun 87. maddesine göre, bir kişinin kör olmasına sebebiyet vermek, “kasten yaralama” suçu kapsamında değerlendirilir. Mağdurun kör olması, basit bir tıbbi müdahale ile iyileşemeyecek şekilde yaralanması anlamına gelir. Bu nedenle, birinin kör olmasına sebebiyet vermek, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılan bir suçtur. Cezanın belirlenmesinde, failin kastının ağırlığı, suçun işleniş şekli, mağdurun yaşı ve sağlık durumu gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

Örneğin, bir kişinin kasten bir başkasını gözünü oyarak kör etmesi durumunda, faile 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilir. Ancak, bir kişinin kaza sonucu bir başkasını kör etmesi durumunda, faile daha az ceza verilir. Cezanın yanı sıra, faile ayrıca tazminat ödeme yükümlülüğü de getirilebilir. Mağdurun uğradığı maddi ve manevi zararlar, fail tarafından tazmin edilir.

Bıçaklama Cezası

Bıçaklama, bir başkasını bıçakla yaralama eylemidir. Bu eylem, Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesinde düzenlenen kasten yaralama suçu kapsamında değerlendirilir. Basit bıçaklama suçu, mağdurun vücudunda basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif bir yara meydana getirdiği durumlarda işlenir. Bu durumda suçun cezası, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Bir kişi, bir başkasını bıçakla ağır yaralarsa, bu durumda nitelikli bıçaklama suçu işlenmiş olur. Bu suçun cezası, bir yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasıdır.

Detaylı bilgi almak ve bizlere ulaşmak için buraya tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir