Makaleler

Hakaret Suçunda Cezasızlık ve İndirim Halleri

Hakaret Suçunda Cezasızlık ve İndirim Halleri

Hakaret Suçunda Cezasızlık ve İndirim Halleri: Öncelikle aşağıdaki Yargıtay Kararını ele alalım. Söz konusu kararda; Hakaret eyleminin karşılıklı gerçekleştiği sabit görülerek TCK’nın 129/3. maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. 

Hakaret Suçunda Cezasızlık ve İndirim Halleri: Beraat Kararımız

T.C.
YARGITAY
4.CEZA DAİRESİ
ESAS NO: 2013 / 12593
KARAR NO: 2015 / 27369
KARAR TARİHİ: 20.04.2015
(5237 S. K. m. 29, 129)

DAVA: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir;

Ancak;

Hakaret eyleminin karşılıklı gerçekleştiği sabit görülerek TCK’nın 129/3. maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi ve olayı kimin haksız hareketi ile başlattığının tespit edilememesi karşısında, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği tehdit suçundan aynı kanunun 29. maddesindeki haksız tahrik hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ: Kanuna aykırı ve sanık M. A. müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20.04.2015 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Hakaret Suçu Kanun Maddeleri

5237 sayılı TCK Madde:125

Hakaret

 (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…) (1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

Haksız tahrik Madde:29

(1) Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine on sekiz yıldan yirmi dört yıla ve müebbet hapis cezası yerine on iki yıldan on sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.

Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret Madde:129

(1) Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

(2) Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi halinde, kişiye ceza verilmez.

(3) Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

DEĞERLENDİRMEMİZ:

Yukarıda yazılı Yargıtay kararında, hakaret suçunda cezasızlık ve indirim uygulanacak haller bir arada yer almaktadır. Karşılıklı hakaretleşmenin olduğu kabul edilen olayda, sanığa hakaret suçundan TCK’nın 129/3. maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiğine karar verilmiştir. Bununla birlikte, ilk derece mahkemesi sanığa mahkumiyet kararı verirken, ilk hakaretin kimin tarafından yapıldığı belli olmamasına rağmen sanığa haksız tahrik indirimi uygulamamasını da Yargıtay eleştirmiş ve kararda bu duruma atıf yapmıştır. Görüleceği üzere, hakaret suçunun gerçekleşmiş olması, tek başına bir kişinin hapis cezası alması için yeterli görülmemiştir.

Kanunda sayılı özel haller marifetiyle, yargılama neticesinde beraat kararı veya ceza verilmesine yer olmadığına dair karar almak mümkündür. Hakaret suçundan mahkumiyet almak, kişinin ilerideki hayatını etkileyeceği için BİR CEZA AVUKATI İLE SÜREÇ TAKİP EDİLMELİDİR. MERT HUKUK BÜROSU OLARAK MÜVEKKİLLERİMİZE HAKARET SUÇLARINA İLİŞKİN HİZMET VERMEKTEYİZ. 

                    T.C.

                İSTANBUL

60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        -BERAAT-

-CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA- 

DOSYA NO  : 2019/..

KARAR NO : 2021/..

[C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2019/..

                           T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A

                                 GEREKÇELİ KARAR

HAKİM         : ..

C. SAVCISI  : ..

KATİP           : ..

DAVACI       : K.H.

KATILAN    : ..

VEKİLİ         : ..

SANIK           : ..

MÜDAFİ       : Av. HAKAN MERT, Cevizli Mahallesi, Bayraktar Sokak, No: 5-7 Daire: 28-  29-30  Kartal/ İSTANBUL

SUÇ                : Basit Tehdit, Hakaret

SUÇ TARİHİ : 17/11/2017 –

SUÇ YERİ    : İSTANBUL/BESİKTAS

KARAR TARİHİ    : /2021

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan  açık duruşma sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının  ..2019 tarih ve 2019/.. esas sayılı iddianamesi ile, sanık hakkında eylemine uyan yasa maddesinden cezalandırılması istemiyle mahkememize kamu davası açıldığı anlaşılmıştır.

SANIK MAHKEMEMİZDEKİ SAVUNMASINDA:” Bir arkadaşımın vasıtası ile … Bey geldi, iş anlaşması yaptık 6,500-TL avans verdi, toplam bedel 57,500-TL’ydi, kredi çekeceğiz bir hafta sonra vereceğiz başlar mısın dedi, biz de başladık, benim için masraf etmedi diyor ancak benim arabam, işçim hepsinin telefonları mevcuttur, o zamanın parası ile 37,500-TL para verdim, 6-7 ay peşinde koşturdu, paramı alamadım, belki şekerim yükseldiği için bağırmış olabilirim ancak terbiyesizlik yapmadım, ben kendisine “paran yoksa param yok de borcunu sileyim” dedim, ben hakaret etmedim, asla öyle bir şey yapmadım, bir mutfak tezgahını takmadım, bana yalan söyledi, onun mesajları da benim mesajlarım da vardı.

Tüm dokümanlar istense zaten görülür, hangi eşyalar nasıl geldi ve nasıl yapıldı bellidir, ben sadece paramı istedim, 2017 yılından beri 57,500-TL alacağım vardır kendisinden, ancak alamadım. Suçsuzum, öncelikle beraatimi talep ederim, eğer mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan hükümler uygulansın, yasal koşulların oluşması halinde 5271 Sayılı CMK’nun 231. Maddesinin uygulanması ihtimaline binaen hakkımda verilecek olan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ediyorum. Hakkımda şikayetten vazgeçme olursa bu vazgeçmeye bir diyeceğim yoktur, kabul ederim. Ayrıca duruşmalardan bağışık tutulmayı talep ederim, dairenin içerisine bu kadar lüks tadilat yapılamayacağı bana uyarı yapıldı.” demiştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Yapılan yargılama ve toplanan delillere göre tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde;

Katılanın ikametinde yapılacak olan tadilat işi için şüpheliler ile anlaşıldığı ve işin süresinde bitirilmemesi sebebiyle taraflar arasında husumet oluştuğu, katılan ile sanık arasında whatsapp üzerinden gerçekleşen görüşmede sanığın katılana hitaben “şerefsiz geldin buraya karı gibi ağlıyordun, terbiyesiz, utanmaz paranı öde lan sahtekar”, “bak sana ne yapıyorum, el mi yaman bey mi yaman göreceksin sen, sen göreceksin sen” dediğinin bilirkişi raporu, whatsapp görüşme suretleri ile belirlendiği anlaşılmış ise de;

Sanık “”basit tehdit ” suçunu işlediği iddiasıyla cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, sanığın katılana karşı söylediği sözlerle anayasal şikayet hakkını ve hak arama hürriyetini kullanarak mahkemeler ve idare huzurunda katılandan şikayetçi olacağını ifade etmek  istediği anlaşıldığından   atılı suçun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı anlaşılmakla sanığın üzerine atılı suçun unsurları itibariyle oluşmadığından dolayı sanığın atılı basit tehdit suçundan beraatine,

Sanık hakkında hakaret suçundan cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmış ise de; sanığın katılana bir hizmet sunduğu, ancak sanığın bu hizmetin karşılığı olan ücreti katılandan alamadığı için öfke ve sinirle hakaret içeren mesajları attığı, bu durumunda  katılandan sanığa gelen haksız bir fiil olduğu, sanığın hakaret suçunu bu fiile tepki nedeni ile işlediği anlaşılmakla ceza verilmesine yer olmadığına yönelik aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM/Gerekçesi Yukarıda Açıklanan Nedenlerle;

1-Sanık  hakkında her ne kadar “basit tehdit ” suçunu işlediği iddiasıyla  TCK  106/1-2. Cümle gereğince cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, atılı suçun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı anlaşılmakla, 5271 sayılı CMK”nın 223/2-a maddesi uyarınca sanığın  BERAATİNE,

2-Sanık hakkında hakaret suçundan cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmış ise de; katılandan sanığa gelen haksız bir fiil olduğu, sanığın hakaret suçunu bu fiile tepki nedeni ile işlediği anlaşılmakla 5237 s.y. TCK 129/1 maddesi ve CMK”nın 223/4-b maddesi uyarınca takdiren sanık hakkında CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

Dosyada yapılan yargılama giderinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Dair, C. Savcısının katılımı ile, sanık ile müdafinin yüzüne karşı, katılanın yokluğunda, yüze karşı verilen yönünden tefhim tarihinden, yoklukta karar verilen yönünden tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya başka bir asliye ceza mahkemesine dilekçe vermek suretiyle veya zabıt katibine beyanda bulunarak tutanağa geçirmek suretiyle  İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere mütalaaya AYKIRI verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. /2021

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir