Makaleler

Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Cezası

Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması

Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Cezası; Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanımı suçu, TCK m.245’te düzenlenmiştir. Bu madde de ise kötüye kullanım üst başlığı altında üç farklı suç tipi düzenlenmiştir. Bu suç tiplerinden hangisinin işlendiğine ve somut olayın özelliklerine göre ceza miktarları farklılaşacaktır. 

Türk Ceza Kanunu

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

Madde 245 – (Değişik: 29/6/2005 – 5377/27 md.)

(1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.(…) 

Banka ve Kredi Kartı Dolandırıcılığında Bankanın Sorumluluğu

Türk Ceza Adalet Sistemi’nde gerçek veya tüzel bir kişinin -banka bir tüzel kişidir-  cezalandırılması için kusurlu bir eylemi gerekmektedir. Bu noktada gerçek kişilere hükmedildiği gibi tüzel kişilere hapis cezası verilmemektedir. Bu tüzel kişilere özgü yaptırımlar uygulanmaktadır. Söz konusu suçtan kaynaklanan uğranılan zararın giderilmesi noktasında sorumluluk ise Kredi kartı ve banka kartına ilişkin herhangi bir bilginin veya doğrudan kartların çalınması, kaybolması veya iradesi dışında herhangi bir şekilde elinden çıkmış olması halinde hemen kartı çıkarttığını bankayı durumdan haberdar ederek kartın bloke edilmesini ve her türlü kullanımının engellemesini sağlamalıdır. Aksi takdirde bankanın uğranılan zarar bakımından hiçbir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Bildirilmesinden önce yirmi dört saat içerisindeki yapılmış harcamanın 150 Türk Lirası’ndan –yıllık değerleme oranına göre değişkenlik göstermektedir.- yine kart sahibi sorumlu olacaktır.  

İlginizi Çekebilir; Dolandırıcılık Suçu

Banka Ve Kredi Kartı Dolandırıcılığına Uğradım Ne Yapmalıyım

Öncelikle banka veya kredi kartının rızanız dışında elinizden çıkmış olmasından ötürü pek çok ekonomik tehlike ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu noktada telafisi güç zararların önüne geçmek adına ilk olarak banka veya kredi kartını imal ve kullanımınıza tahsis eden bankayı hemen durumdan haberdar ederek banka veya kredi kartının kullanımının kapatılmasını sağlamalısınız. Bundan sonraki süreçte ise yerleşim yerinizde mevcut bir Polis karakolu veya Başsavcılığa giderek durumunuzu bildirir bir ihbarda bulunuyorsunuz. Bundan sonraki süreçte suçun re’sen araştırma ilkesine tabi olmasından kaynaklı olarak başsavcılık hemen tahkikata girişerek suçun işlendiğine, kim tarafından nasıl bir şekilde gerçekleştiğine dair suç bulgularını toplayıp yeterli şüphenin de oluşmasıyla iddianameyi düzenleyerek kamu davası açılması yönünde talepte bulunacaktır.

Banka Ve Kredi Kartı Dolandırıcılığı Görevli Ve Yetkili Mahkeme

Ceza mahkemeleri, asliye ceza mahkemeleri ve ağır ceza mahkemelerinden oluşmaktadır. Bu noktada işlenen suçun hangi mahkemenin görev ve yetkisinde olduğunun tespiti önemli bir konudur. Görevli ceza mahkemesinin belirlenmesinde dikkate alınan düzenleme 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 3. Maddesinin atfıyla 5235 sayılı Mahkemeler Teşkilatı Kanunu olarak isimlendirebileceğimiz kanunda belirtilmiştir.

Bu kanunun 12. Maddesinde ağır ceza mahkemelerinin bakmakla görevli olduğu suçlar belirtilmiştir. Bizim için önemli olan noktaya değinmekle yetinerek şunu belirtelim ki ağır ceza mahkemesi ve sulh ceza hakimliğinin dışındaki tüm işler asliye ceza mahkemesi tarafından görülmekte. Ağır ceza mahkemesi ise katalog suçların dışında, suç için öngörülen ceza üst sınırı 10 yıl ve daha fazla olan hapis cezası gerektiren suçlara bakmaktadır. Bu anlatılanlar ışığında TCK m.245’te düzenlenen Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması başlıklı maddenin altındaki suç tipleri için görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Yetkili Mahkeme ise suçun işlendiği yer mahkemesidir. 

Banka Ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması

TCK m.245 Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması başlığı altında 3 farklı suç tipi düzenlemiştir. Bu suç tipleri Türk Ceza Kanunu’nun Bilişim Alanında Suçlar bölümünde vazedilmiştir. TCK m.245/f.1 hükmü ile  “Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.” Kanunkoyucu, halk arasında banka ve kredi kartı dolandırıcılığı olarak da bilinen suçun tanımını yapmıştır.

TCK m.245/f.2 hükmünde ise “ Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.” Birinci fıkrada düzenlenen suç tipinden ayrı olarak burada başka bir şahsa ait banka hesabı bağlantı kurduğu ve hesap bilgilerini kendisi veya başka birisi tarafından üretilmiş karta entegre ederek bunu ücretsiz veya belli ücret karşılığında başkasına vermesi halinde bu suç tipini işlemiş kabul etmektedir.

Ayrıca üreten kişinin veya kartı verdiği kişinin bu kartı kullanıp kullanmadığı önem arz etmeksizin TCK m.245/f.2 uyarınca cezai işlem tatbik edilecektir. TCK m.245/f.3 ise “Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.”

Bahsettiğimiz üzere sahte oluşturan veya sahtecilik yapılarak üretilmiş veya bu sahte kartın devralınması akabinde kullanılması halinde ve ortaya menfaat çıkması durumunda bu sefer yalnızca TCK m.245/f.3 uyarınca cezalandırma söz konusu olacaktır.

Başkasına Ait Banka ve Kredi Kartının İzinsiz Kullanılmasıyla Yarar Sağlama

Başka bir şahsa ait banka veya kredi kartı kullanılması halinde kartı ele geçiren kimsenin kendisine veya başkasına yarar sağlaması halinin suç oluşturup oluşturulmadığının tespitinde birkaç hususun irdelenmesi gerekmektedir. Bunlar: Ele geçirilmiş banka veya kredi kartının içerisinde mevcut bir bakiyenin bulunması gerekmektedir. Ayrıca kredi kartı veya banka kartı, kart sahibinin rızası dışında elinden çıkmış olması gerekir. Eğer bir kişiden habersiz ve izin almaksızın banka veya kredi kartını kullanmış ve kart kullanılabilir bir ekonomik değeri de taşıyorsa 1 TL dahi olsa çok küçük bir menfaat temin etmişse TCK m.245/f.1 uyarınca cezalandırılması söz konusu oalcaktır.

Banka Ve Kredi Kartı Dolandırıcılığı Suçu Uzlaşmaya Tabi Midir?

Uzlaşma bir usuli işlemdir. Bu nedenle CMK m.253 uyarınca düzenlenip hangi suçlar bakımından uygulanması gerektiği tarif edilmiştir. Bu noktada ilgili maddenin ifadesi şudur ki eğer soruşturulması veya kovuşturulması şikâyete tabii ise veya CMK m.253/f.1-b bendinde alt alta sıralanmış olan katalog suçlardan birisiyse ya da suçtan zarar gören veya mağdur gerçek veya özel hukuk tüzel kişisiyse bu kişilere karşı işlenmiş suçun ceza üst sınırı 3 yılı geçmeyen hapis ve adli para cezaları için uzlaştırma prosedürünün uygulanması gerekli olduğu belirtilmiştir. Anlatılanlar ışığında ise TCK m.245’te düzenlenmiş olan banka ve kredi kartlarının kötüye kullanımı başlığı altında düzenlenmiş suç tipleri için her fıkra bakımından ceza üst sınırının 3 yılın üzerinde olmasından dolayı bu suçlar için uzlaştırma yoluna gidilmeyecektir.

Banka Ve Kredi Kartı Dolandırıcılığında Para Geri Alınabilir Mi?

Bu suçun işlenmesi halinde kartı elinden çıkan kişinin uğradığı zararın giderilmesi mümkündür. Bu suçun failinin cezalandırılması ceza hukukunu ilgilendiren bir mesele iken uğranılan zararın giderilmesi ise özel hukuk alanına ilişkin bir meseledir. Karttan hukuka aykırı bir şekilde yarar elde eden kişi aynı zamanda haksız bir fiil gerçekleştirmiş olmasından kaynaklı asliye hukuk mahkemelerinde dava açılarak uğranılan zararın sınırları tespit edilerek uğranılan zararın tazmini istenebilir. 

Banka Ve Kredi Kartı Dolandırıcılığı Suçunun Yurt Dışından İşlenmesi

Yurt dışında yaşayan bir kişinin Türkiye sınırları içerisindeki bir kişinin rızası dışında kredi kartı veya banka kartını kullanarak kendisine veya başkasına bir yarar sağlaması halinde bu kişinin ele geçirilmesi çok zor bir süreç olacaktır. Türk adli ve kolluk makamlarının yetkisi Türkiye sınırlarından ibarettir. Bu noktada CMK m.14 yabancı ülkelerde işlenen suçların soruşturulması ve kovuşturulmasında CMK m.13/f.1-2’ye atıfla şüpheli veya sanığın yakalandığı yer yakalanmamışsa yerleşim yeri varsa yerleşim yeri yoksa en son adresi bulunan yer savcılığı ve mahkemeleri yetkilidir. Bu durumun sağlanabilmesi için ise bu şahsın Türkiye’de mevcut bulunması gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir