Makaleler

Vergide İhbar İkramiyesi Alabilmenin Şartları

Vergide İhbar İkramiyesi Alabilmenin Şartları

Vergide İhbar İkramiyesi Alabilmenin Şartları: Vergi alanında yapılan düzenlemeler, vergi kaçakçılığı ve haksız uygulamalarla mücadeleyi etkin kılmak adına çeşitli teşvikler içermektedir. Bu teşviklerden biri de vergide ihbar ikramiyesidir. Vergide ihbar ikramiyesi, vergi kaçakçılığına dair bilgileri yetkililere ileten kişilere ödenen bir ödüldür. Ancak, bu ikramiyeyi alabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

İhbarın Gizli ve Somut Bilgiler İçermesi

Vergide ihbar ikramiyesi alabilmek için en temel şart, kişinin yetkililere ilettiği bilgilerin gizli ve somut olmasıdır. İhbar edilen durumun, vergi kaçakçılığına dair açık ve somut delillere dayanması, yetkililerin olayı değerlendirmelerini kolaylaştırır. Ayrıca, ihbar edilen bilgilerin gizli tutulması da ihbarcının güvenliğini sağlamak adına önemlidir.

Vergi Kaçakçılığına Dair Önemli Bir Bilginin İhbar Edilmesi

Vergi ihbar ikramiyesi, sıradan vergi mükelleflerinden alınan vergilerin kaçırılması veya haksız yere indirim veya muafiyet uygulanması gibi ciddi vergi ihlallerini içeren durumlar için geçerlidir. İhbar edilen durumun önemli ve ciddi bir vergi kaçakçılığına işaret etmesi, ihbarcının ikramiye almaya hak kazanmasını sağlar.

İhbarda Bulunanın Adının Gizli Tutulması

Vergi ihbar ikramiyesi alan kişinin adının gizli tutulması da önemli bir şarttır. Bu, ihbarcının kendisini koruması, olası tehdit ve baskılardan korunması açısından gereklidir. Devlet, ihbarda bulunan kişinin güvenliğini sağlamak adına bu tür önlemleri alır ve adını gizli tutar.

Vergi İhbarnamesinin Yetkili Makamlara Ulaştırılması

İhbar ikramiyesi alabilmek için, vergi ihbarının yetkili makamlara usulüne uygun bir şekilde iletilmiş olması gerekmektedir. İhbarın yazılı bir dilekçe veya belge ile yapılması, yetkililere ulaşması ve değerlendirilmesi adına önemlidir.

Vergide ihbar ikramiyesi alabilmenin şartları, vergi kaçakçılığı ve haksız uygulamalarla mücadelede etkin bir rol oynamaktadır. İhbarcıların bilgilerini gizli ve somut olarak sunmaları, ciddi vergi ihlallerini ihbar etmeleri ve bu süreçte kendilerinin güvenliğinin sağlanması, vergi adaletinin tesisine katkı sağlar. Ancak, bu sürecin usulüne uygun olarak yürütülmesi, vergi ihbar ikramiyesi alabilme şansını artırır.

Vergide İhbar İkramiyesi Alabilmenin Şartları Nelerdir?

Vergide İhbar İkramiyesi Alabilmenin Şartları: 1905 sayılı Menkul ve Gayrimenkul Emval İle Bunların İntifa Hakları ve Daimi Vergilerin Mektumatı Muhbirlerine Verilecek İkramiye Hakkında Kanunun 6″ncı maddesinde, bina, arazi ve arsalardan tahrir harici kalanlar ile kazanç, hayvanlar, veraset ve intikal, muamele, dahili istihlak ve damga gibi daimi vergilerden yanlış beyanname vermek veya çift defter tutmak veya sair suretlerle ketmedilmiş olanları haber verenlere tahakkuk edecek vergi ve misil cezaları toplamı üzerinden Kanunda öngörülen oranlar dahilinde ikramiye ödeneceği, maddenin son fıkrasında da, bilumum mal memurları ile tahrir ve tahmin heyetleri mensuplarına ve tahakkuk muamelesine vazifedar olanlara ikramiye verilmeyeceği belirtilmiştir.

İhbar ikramiyesine hak kazanabilmek için aranan kriterleri şöyle sıralayabiliriz:

  • İhbar ikramiyesi, tahakkuk eden vergi ve cezaların toplamı üzerinden hesaplanacağından, ikramiye talep hakkı incelemenin tamamlanıp vergi ve cezaların tarh ve tahakkuk ettiği tarihte doğacaktır. Diğer bir deyişle ikramiye hakkının doğabilmesi için yapılan ihbar neticesinde vergi incelemesi yapılması ve neticesinde vergi tarh ve tahakkukunun gerçekleşmiş olması gerekir.
  • İhbarcının verdiği bilgi ve belgelerden yararlanılmaması halinde veya vergi incelemesine ihbarla başlanmasına karşın ihbarcının bilgilerinin bir işe yaramaması halinde ihbar ikramiyesi verilemeyecektir. Vergi tahakkukunu gerektiren vergiyi doğuran olayın mükellefi tarafından gizlenmesi ve yapılan ihbar sonucunda vergi idaresi tarafından vergi tahakkukunu gerektiren durumun varlığının anlaşılması şarttır.
  • İhbarcının, ikramiye hakkının doğduğu tarihten sonra her zaman için ikramiye ödenmesi istemiyle vergi idaresine başvurma hakkı bulunmaktadır.
  • İhbar dilekçesinde ikramiye ödenmesinin de talep edilmesi gerekmektedir.
  • SMM, YMM, Denetçi, Müfettiş gibi meslek mensupları işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları ifşa edemeyecekleri için veya öğrendikleri bilgileri ilgili makamlara bildirmeleri görevlerinin gereği olduğu için bunların ikramiye talep hakkı bulunmamaktadır. Hatta sayılan meslektekilerin ihbara konu olay veya şirketlerle herhangi bir ilişkisi olmasa dahi meslekleri icabı bu bilgilere ulaşmalarının mümkün olmasından hareketle ikramiye ödemeyeceği yolunda yargı kararları da mevcuttur. Dolayısıyla vergi yargısının bu noktada katı yorumdan yana olduğunu belirtmekte fayda vardır.  
  • Şirketin ortağı veya çalışanı yönünden ise gerek Kanunda gerek yargı içtihatlarında ikramiye verilmesi yönünden bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Yani şirketin ortak ve çalışanlarının da yapacağı ihbarlar neticesinde vergi incelemesi yapılıp tarh ve tahakkuk eden vergi çıkarsa ihbar ikramiyesi almalarında engel yoktur.

Yukarıda yer verdiğimiz özelliklerden de görüleceği üzere ihbar ikramiyesi alabilmenin bir takım şart ve koşulları bulunmaktadır. Vergi dairesi veya ilgili maliye birimlerine bildirilen her ihbar neticesinde ikramiye alınacağının beklenmesi yersizdir. Ancak koşulları oluşmasına karşın ödenmeyen ihbar ikramiyelerine karşı yasal süresi içinde vergi mahkemelerine dava yolunun açık olduğunu da belirtmekte fayda vardır.   

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir