Makaleler

Hakaret Suçu Nedir?

Hakaret Suçu Nedir?

Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Hakaret suçu, seçimlik hareketli bir suçtur. Bu demektir ki, suçun işlenmesi için somut bir fiil veya olgu isnat edilmesi veya sövülmesi şarttır. Somut bir fiil veya olgu isnat edilmesi, kişinin bir suç işlediği, ahlaki açıdan kötü bir kişi olduğu, hastalık veya sakatlığı olduğu gibi bir durumu ima etmek veya söylemektir. Sövmek ise, kişinin onurunu ve saygınlığını rencide edecek nitelikte küfür, hakaret veya aşağılama sözleri söylemektir.

Hakaret suçunun mağduru, herhangi bir kişi olabilir. Suçun işlendiği yer, mağdurun bulunduğu yerdir. Suçun basit şeklinde işlenmesi halinde, ceza üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Suçun kamu görevlisine karşı işlenmesi, kişinin mensup olduğu dinin kutsal değerlerine veya din özgürlüğünün kullanılmasına hakaret edilmesi, suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi, suçun aleni olarak işlenmesi veya suçun mağdurun iş ve mesleki itibarını zedelenmesi halinde, ceza bir kat artırılır.

Hakaret suçu, şikayete bağlı bir suçtur. Bu demektir ki, mağdurun şikayeti olmadan savcılık tarafından soruşturma başlatılamaz. Mağdur, şikayetini suçun işlendiği tarihten itibaren altı ay içinde Cumhuriyet savcılığına veya sulh ceza hakimliğine yapabilir.

Hakaret Suçunun Cezası

Hakaret, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek veya sövmek suretiyle işlenen bir suçtur. Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçunun cezası, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Hakaret suçunun basit şekli, yani kamu görevlisi olmayan bir kişinin yüzüne karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Hakaret suçunun unsurları şunlardır:

 • Hakaret, bir fiil veya olgu isnat etmek veya sövmek suretiyle işlenmelidir.
 • Hakaret, bir kimseye yönelik olmalıdır.
 • Hakaret, o kimseyi rencide edecek nitelikte olmalıdır.

Hakaret suçunun nitelikli halleri şunlardır:

 • Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.
 • Hakaret, toplu olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.
 • Hakaret, basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde, verilecek ceza altı aya kadar hapis veya adli para cezasıdır.
 • Hakaret, kamu barışını bozmaya elverişli bir şekilde işlenmesi halinde, verilecek ceza bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır.

Hakaret suçunun cezasının belirlenmesinde, suçun işleniş şekli, mağdurun sosyal konumu, hakaretin kamuoyu tarafından duyulma ve yayılması gibi hususlar göz önünde bulundurulur. Hakaret suçu, şikayete bağlı bir suçtur. Ancak, hakaret suçunun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi halinde, şikayete bağlı değildir. Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, hakaret suçunun cezası, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.

Hakaret Suçunun Temel Halinin Cezası (TCK 125/1)

Hakaret suçunun temel hali, yani kamu görevlisi olmayan bir kişinin yüzüne karşı işlenmesi halinde, suçun cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Suçun basit şeklinde hakim ya hapis cezası ya da adli para cezası verecektir.

Hakaret suçunun temel halinin oluşması için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekir:

 • Fiilin bir kimseye yönelik olması gerekir.
 • Fiilin onur, şeref ve saygınlığı rencide edecek nitelikte olması gerekir.
 • Fiilin somut bir fiil veya olgu isnadı veya sövmek suretiyle işlenmesi gerekir.

Hakaret suçunun cezası, suçun işlenmesindeki fiil ve sözlerin ağırlığına, suçun işleniş şekline, suçun işlendiği yer ve zamana, suçun işlenmesindeki saik ve amaçlara göre değişebilir. Hakaret suçunun basit halinin cezası, suçun alenen işlenmesi halinde 1/6 oranında arttırılır. Suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde ise 1/3 oranında arttırılır. Hakaret suçunun cezası, suçun konusunu oluşturan fiil veya olguya göre de değişebilir. Örneğin, bir kişiye “hırsız” demek, suçun basit halinin cezası ile cezalandırılır. Ancak, aynı kişiye “hain” demek, suçun nitelikli halinin cezası ile cezalandırılır. Hakaret suçunun mağduru, suçun işlendiği tarihten itibaren 6 ay içinde şikayette bulunabilir. Şikayet süresi geçtikten sonra şikayette bulunulması halinde, suçun soruşturulması ve kovuşturulması için Cumhuriyet Savcılığının iznine gerek yoktur.

Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, hakaret suçunun cezası, suçun basit halinin cezasıdır. Suçun alenen veya basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde ceza arttırılır. Suçun konusunu oluşturan fiil veya olguya göre de ceza değişebilir.

Nitelikli Hakaret Suçu Cezası (TCK 125/3)

Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçunun nitelikli halleri, suçun işleniş biçimine veya mağdurun durumuna göre değişiklik gösterir. Bu hallerden biri de kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçudur. TCK 125/3-a hükmüne göre, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret eden kişi, 1 yıldan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun oluşabilmesi için, şu unsurların gerçekleşmesi gerekir:

 • Suçun faili, bir gerçek kişi olmalıdır.
 • Suçun mağduru, kamu görevlisi sıfatını haiz bir kişi olmalıdır.
 • Suçun konusu, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte bir fiil veya olgu isnatıdır.
 • Suçun işleniş biçimi, mağdurun kamu görevlisi sıfatını haiz olmasıdır.

Bu suçun cezası, basit hakaret suçunun cezasından daha ağırdır. Bu nedenle, kamu görevlilerinin hakaret suçlarına karşı daha fazla korunması amaçlanmıştır. Nitelikli hakaret suçunun cezasının arttırılmasında dikkate alınan hususlar şunlardır:

 • Suçun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi,
 • Suçun kamu düzenini bozmaya elverişli olması,
 • Suçun mağdurun şeref ve itibarını zedeleyecek nitelikte olması,
 • Suçun işleniş biçimi.

Nitelikli hakaret suçunun cezası, mahkeme tarafından takdir edilir. Ancak, bu cezanın 1 yıldan az olamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Alenen Hakaret Suçu Cezası (TCK 125/4)

Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçu, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat edilmesi veya sövülmesi suretiyle işlenen bir suçtur. Hakaret suçunun alenen işlenmesi halinde, suçun cezasında artırım yapılır. Alenen hakaret suçunun unsurları şu şekildedir:

 • Hakaret fiilinin işlenmesi: Hakaret fiili, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat edilmesi veya sövülmesi suretiyle gerçekleşir.
 • Hakaret fiilinin alenen işlenmesi: Hakaret fiilinin alenen işlenmesi, suçun herkes tarafından görülebilecek veya duyulabilecek şekilde işlenmesidir.

Alenen hakaret suçunun cezası, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Suçun basit şeklinde işlenmesi halinde hakim, suçun niteliğine ve işleniş şekline göre hapis cezası veya adli para cezası arasında bir seçim yapacaktır.

Alenen hakaret suçunun cezasında, suçun işlendiği yer, zaman, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar ve suçun mağduru üzerindeki etkisi gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

Alenen hakaret suçunun cezası, hapis cezası veya adli para cezasıdır. Hakaret suçu, şikayete bağlı bir suç değildir. Bu nedenle, hakaret suçunun mağduru, şikayetçi olmasa bile, savcılık tarafından soruşturma yapılabilir ve dava açılabilir.

Alenen hakaret suçu nedeniyle açılan davanın sonucunda, suçlu kişi mahkum olursa, mahkumiyetine göre hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılacaktır.

Hakaret Suçlarında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Hakaret suçunda görevli mahkeme, Asliye Ceza Mahkemesidir.

Hakaret suçunda yetkili mahkeme ise, suçun işlendiği yer mahkemesidir. Suçun işlendiği yer, hakaretin yapıldığı yerdir. Bu yer, kişinin fiziksel olarak bulunduğu yer olabileceği gibi, internet üzerinden yapılan hakaretlerde, hakaretin yapıldığı internet sitesinin bulunduğu yer de olabilir.

İnternet üzerinden yapılan hakaretlerde, yetkili mahkemenin belirlenmesinde, CMK’nın 12/5. maddesi de dikkate alınmalıdır. Bu maddeye göre, görsel ve işitsel yayın, mağdurun yerleşim yerinde ve oturduğu yerde işitilmiş veya görülmüşse o yer mahkemesi de yetkilidir.

Hakaret suçlarında görevli ve yetkili mahkemenin belirlenmesi, davanın seyrini önemli ölçüde etkileyebilir. Bu nedenle, hakaret suçu ile karşı karşıya kalan kişilerin, bu konuda uzman bir avukattan hukuki yardım alması faydalı olacaktır.

Siyasi Partiye Hakaret Suçu Cezası Nedir?

Siyasi partilere hakaret suçu, bir siyasi partinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek veya sövmek suretiyle işlenir.

Siyasi partilere hakaret suçunun cezası, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Suçun basit şekline uyan hallerde, ceza adli para cezası olarak da uygulanabilir.

Siyasi partilere hakaret suçunun cezası, suçun işleniş şekline göre artırılabilmektedir. Örneğin, suçun alenen işlenmesi halinde, ceza bir kat artırılır. Suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde, ceza iki kat artırılır.

Siyasi partilere hakaret suçu, şikâyete tabi bir suçtur. Bu nedenle, suçun mağduru olan siyasi parti, şikâyet etmedikçe, fail hakkında ceza davası açılamaz.

Siyasi partilere hakaret suçu ile ilgili bazı önemli noktalar şunlardır:

Suçun oluşabilmesi için, hakaretin siyasi partiye yöneltilmesi gerekir. Bir kişiye veya gruba yöneltilen hakaret, siyasi partilere hakaret suçunu oluşturmaz.

Suçun oluşabilmesi için, hakaretin onur, şeref ve saygınlığı rencide edici nitelikte olması gerekir. Haksız eleştiri veya eleştiri niteliğinde olmayan ifadeler, hakaret suçunu oluşturmaz.

Suçun oluşabilmesi için, hakaretin somut bir fiil veya olguya dayalı olması gerekir. Salt sövme veya küfür, hakaret suçunu oluşturmaz.

Siyasi partilere hakaret suçu, demokrasinin temel unsurlarından birini korumayı amaçlayan bir suçtur. Bu nedenle, siyasi partilere hakaret suçunun işlenmesi halinde, hukuki süreç başlatılması ve suçun failinin cezalandırılması gerekmektedir.

Kamu Görevlisine Hakaret Suçu Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçu, bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici söz veya davranışlarda bulunmak suretiyle işlenen bir suçtur. Kamu görevlisine hakaret suçu ise, bu suçun kamu görevlisine karşı işlenmesi halinde söz konusu olan nitelikli halidir. Kamu görevlisine hakaret suçunun cezası, 1 yıldan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Bu suç, şikayete bağlı değildir, savcılık tarafından re’sen soruşturulur. Kamu görevlisine hakaret suçunun oluşması için, aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi gerekir:

Suçun işlenmesinde kullanılan söz veya davranışların, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici nitelikte olması gerekir.

Suçun, kamu görevlisine karşı işlenmesi gerekir.

Kamu görevlisi, kamusal görev ve sorumlulukları bulunan kişidir. Bu kapsamda, kamu hizmetini yürütmekle görevli olan tüm kişiler, kamu görevlisi olarak kabul edilir. Örneğin, polis, asker, öğretmen, doktor, memur, yargı mensubu gibi kişiler kamu görevlisi olarak kabul edilir.

Kamu görevlisine hakaret suçunun oluşması için, suçun kamu görevlisinin görev yaptığı sırada veya görevle bağlantılı olarak işlenmesi gerekir. Örneğin, bir polis memuruna, görev yaptığı sırada “senin görevini yapamıyorsun” demek, kamu görevlisine hakaret suçunu oluşturur.

Kamu görevlisine hakaret suçunun cezası, suçun işleniş şekline ve mağdurun durumuna göre değişebilir. Örneğin, suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, suçun cezasında artırım yapılabilir.

Kamu görevlisine hakaret suçundan dolayı açılan davalarda, suçun oluşup oluşmadığı, suçun unsurlarının gerçekleşip gerçekleşmediği, suçun niteliği ve cezanın belirlenmesi hususları değerlendirilir.

Kamu görevlisine hakaret suçu, kamu görevlilerinin onur ve saygınlığını korumaya yönelik bir suçtur. Bu suçun işlenmemesi için, kamu görevlilerine karşı saygılı davranılması ve onur kırıcı söz ve davranışlardan kaçınılması gerekir.

Mesajla Küfür Etmenin Cezası Ne Kadar?

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlar arası iletişim daha da kolaylaştı. Bu kolaylık, bazı durumlarda haksızlıkların da önünü açabiliyor. Bunlardan biri de mesajla küfür etme. Bu maddeye göre, mesajla küfür etme de hakaret suçu olarak kabul ediliyor ve cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası. Mesajla küfür etmenin cezasının belirlenmesinde, küfürlerin ağırlığı, mağdurun kimliği ve mesajın gönderildiği ortam gibi faktörler dikkate alınıyor. Örneğin, ağır küfürlerin kullanıldığı, kamu görevlisine veya dini inançlara yönelik hakaretlerin yapıldığı durumlarda cezanın artırılması söz konusu olabiliyor.

Mesajla küfür etmenin cezası, adli para cezası olarak da uygulanabiliyor. Bu durumda, kişinin gelirine göre belirlenen bir miktar para cezası ödemesi gerekiyor. Mesajla küfür etmenin cezası, şikayete tabi bir suçtur. Yani, mağdur şikayetçi olmazsa, suçun soruşturulması ve cezalandırılması mümkün olmuyor. Mesajla küfür edilen kişi, mesajı gönderen kişiyi şikayet ederek, cezalandırılmasını sağlayabilir.

Polise Küfür Etmenin Cezası Nedir?

Polise küfür etmenin cezası, suçun basit halinin cezası olan 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Ancak suçun kamu görevlisine görevinden dolayı işlenmesi durumunda, alt sınır 1 yıldan az olamamaktadır. Bu nedenle polise küfür etmenin cezası, 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezasıdır.

Polise küfür etmenin cezasının belirlenmesinde, suçun işlenmesindeki koşullar ve failin kusur durumu da göz önünde bulundurulmaktadır. Örneğin, suçun kalabalık bir yerde veya kamuoyunun önünde işlenmesi, failin suçun işlenmesinden önce polisle yaşadığı bir tartışma olması gibi durumlar, cezanın artırılmasına neden olabilmektedir.

Polise küfür etmenin cezası, savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonucunda mahkeme tarafından verilmektedir. Savcılık, soruşturma sonucunda suçun işlendiğine kanaat getirirse, fail hakkında kamu davası açmaktadır. Mahkeme, yapılan yargılama sonucunda failin suçu işlediğini tespit ederse, ona ceza vermektedir.

Polise küfür etmenin cezasından kurtulmak için, suçun işlendiğine dair kesin delillerin bulunmaması veya failin suçu işlemediğinin ispatlanması gerekmektedir. Bu durumda, failin avukatı tarafından yürütülecek hukuki süreç sonucunda, suçtan beraat etmesi mümkün olabilmektedir.

Milletvekiline Hakaret Suçu Nedir?

Milletvekiline hakaret suçunun basit hali, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun nitelikli hâli ise, bir milletvekiline görevinden dolayı hakaret etmek suretiyle işlendiğinde uygulanır. Nitelikli hâlde, bir yıldan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Milletvekiline hakaret suçunun işlenmesi için, failin ve mağdurun aynı mekânda bulunmaları gerekmez. Örneğin, bir milletvekiline sosyal medya aracılığıyla hakaret edilmesi halinde de suç oluşacaktır.

Milletvekiline hakaret suçu, şikayete tabi bir suçtur. Bu nedenle, mağdurun şikayeti olmadıkça, fail hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. Ancak, suçun, basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde, şikayet aranmaz.

Milletvekiline hakaret suçu, demokratik bir toplumun temel unsurlarından olan ifade özgürlüğü ile kamu görevlilerinin saygınlığını korumak arasında bir denge kurmak amacıyla düzenlenmiştir. Bu suç, milletvekillerinin onur ve saygınlığını korumaya yönelik bir önlem olarak kabul edilmektedir.

Milletvekiline hakaret suçunun cezasının ağırlığı, suçun niteliğine ve failin durumuna göre değişebilir. Örneğin, suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi, suçun ağırlaştırıcı bir unsurudur.

Sosyal Medyada Hakaret Etmenin Cezası

Sosyal medyada hakaret suçunun basit şeklinin cezası, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Bu cezanın adli para cezasına çevrilmesi mümkündür. Sosyal medyada hakaret suçunun nitelikli halleri ise şunlardır:

 • Kamu görevlisinin görevinden dolayı veya görevinin sırasında görevini gereği gibi yerine getirmesini engellemek veya zorlaştırmak amacıyla hakaret edilmesi
 • Dini, siyasi veya felsefi inançlara veya kutsal sayılan değerlere alenen hakaret edilmesi
 • Kişinin sosyal sınıf, ırk, cinsiyet, engellilik, din, mezhep veya bölgesi gibi hususlar nedeniyle hakaret edilmesi

Bu nitelikli hallerde cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

Sosyal medyada hakaret suçunun işlendiğinin tespiti halinde, mağdur tarafından şikayette bulunulması gerekir. Şikayet üzerine Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma başlatılır ve soruşturma sonucunda iddianame düzenlenmesi halinde, dava açılarak yargılama yapılır.

Sosyal medyada hakaret suçunun işlenmesi, hem mağdurun hem de toplumun huzurunu ve düzenini bozan bir suçtur. Bu nedenle, sosyal medyada hakaret suçunun işlenmemesi için dikkatli olunması ve bu suçun işlenmesi halinde gerekli yasal işlemlerin yapılması önem taşımaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir