Vergide İhbar İkramiyesi Alabilmenin Şartları Nelerdir?

           

         1905 sayılı Menkul ve Gayrimenkul Emval İle Bunların İntifa Hakları ve Daimi Vergilerin Mektumatı Muhbirlerine Verilecek İkramiye Hakkında Kanunun 6"ncı maddesinde, bina, arazi ve arsalardan tahrir harici kalanlar ile kazanç, hayvanlar, veraset ve intikal, muamele, dahili istihlak ve damga gibi daimi vergilerden yanlış beyanname vermek veya çift defter tutmak veya sair suretlerle ketmedilmiş olanları haber verenlere tahakkuk edecek vergi ve misil cezaları toplamı üzerinden Kanunda öngörülen oranlar dahilinde ikramiye ödeneceği, maddenin son fıkrasında da, bilumum mal memurları ile tahrir ve tahmin heyetleri mensuplarına ve tahakkuk muamelesine vazifedar olanlara ikramiye verilmeyeceği belirtilmiştir.

           Bu maddeden ve yargı kararlarından hareketle ihbar ikramiyesine hak kazanabilmek için aranan kriterleri şöyle sıralayabiliriz:

-          İhbar ikramiyesi, tahakkuk eden vergi ve cezaların toplamı üzerinden hesaplanacağından, ikramiye talep hakkı incelemenin tamamlanıp vergi ve cezaların tarh ve tahakkuk ettiği tarihte doğacaktır. Diğer bir deyişle ikramiye hakkının doğabilmesi için yapılan ihbar neticesinde vergi incelemesi yapılması ve neticesinde vergi tarh ve tahakkukunun gerçekleşmiş olması gerekir.

 

-          İhbarcının verdiği bilgi ve belgelerden yararlanılmaması halinde veya vergi incelemesine ihbarla başlanmasına karşın ihbarcının bilgilerinin bir işe yaramaması halinde ihbar ikramiyesi verilemeyecektir. Vergi tahakkukunu gerektiren vergiyi doğuran olayın mükellefi tarafından gizlenmesi ve yapılan ihbar sonucunda vergi idaresi tarafından vergi tahakkukunu gerektiren durumun varlığının anlaşılması şarttır.

 

-          İhbarcının, ikramiye hakkının doğduğu tarihten sonra her zaman için ikramiye ödenmesi istemiyle vergi idaresine başvurma hakkı bulunmaktadır.

 

-          İhbar dilekçesinde ikramiye ödenmesinin de talep edilmesi gerekmektedir.

 

-        SMM, YMM, Denetçi, Müfettiş gibi meslek mensupları işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları ifşa edemeyecekleri için veya öğrendikleri bilgileri ilgili makamlara bildirmeleri görevlerinin gereği olduğu için bunların ikramiye talep hakkı bulunmamaktadır. Hatta sayılan meslektekilerin ihbara konu olay veya şirketlerle herhangi bir ilişkisi olmasa dahi meslekleri icabı bu bilgilere ulaşmalarının mümkün olmasından hareketle ikramiye ödemeyeceği yolunda yargı kararları da mevcuttur. Dolayısıyla vergi yargısının bu noktada katı yorumdan yana olduğunu belirtmekte fayda vardır.  

 

-          Şirketin ortağı veya çalışanı yönünden ise gerek Kanunda gerek yargı içtihatlarında ikramiye verilmesi yönünden bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Yani şirketin ortak ve çalışanlarının da yapacağı ihbarlar neticesinde vergi incelemesi yapılıp tarh ve tahakkuk eden vergi çıkarsa ihbar ikramiyesi almalarında engel yoktur.

 

            Yukarıda yer verdiğimiz özelliklerden de görüleceği üzere ihbar ikramiyesi alabilmenin bir takım şart ve koşulları bulunmaktadır. Vergi dairesi veya ilgili maliye birimlerine bildirilen her ihbar neticesinde ikramiye alınacağının beklenmesi yersizdir. Ancak koşulları oluşmasına karşın ödenmeyen ihbar ikramiyelerine karşı yasal süresi içinde vergi mahkemelerine dava yolunun açık olduğunu da belirtmekte fayda vardır.   

 

Diğer Makaleler

Bu suçun oluşması için gereken manevi unsur özel kasttır. Bu suç taksirle işlenemez.

Devamını Oku

İİK.’nun 78. maddesi gereğince, takibin şekline göre, borçluya ödeme emri tebliğ edilip, ödeme emrindeki müddet geçtikten sonra alacaklı haciz talep edebilir.

Devamını Oku

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır.

Devamını Oku

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktadır.

Devamını Oku