Kazada Aracın Pert Olması Durumunda Değer Kaybı Talep Edilebilir Mi?

Türkiye"de sigortacılığa dair mevzuatlarda pert kavramına ilişkin herhangi tanımlama yapılmamıştır. Ancak uygulamada pert kavramı tam hasara uğramış araçlar için kullanılmaktadır. Kaza sonucunda hasara uğrayan aracın onarım masrafları aracın kaza tarihindeki değerini aşar ya da taşıt onarım kabul etmezse araç tam hasara uğramış sayılır.

Aracın tam hasarlı duruma gelmesi halinde değer kaybı talebi kabul edilemeyecek, bunun yerine aracın hurda bedelinin ödenmesi gerekecektir. Zira araç sahibinin aracını ikinci el piyasasında satışa çıkarması ve kaza nedeniyle rayicin altında bir bedelle satış yapması mümkün olamayacağı için araç değer kaybı adı altında tazminat talep edilemeyecektir.

Nitekim Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 10/05/2016 tarih ve E:2016/2020, K: 2016/5739 sayılı kararı şu şekildedir:

"Hükme esas alınan 11.09.2015 tarihli bilirkişi heyet raporunda ise araçtaki toplam hasarın 14.160 TL olduğu belirlenmiş, aracın modeli, olay tarihindeki yaşı, hasar durumu vs göre pertinin ekonomik olup olmayacağı hususunda inceleme ve değerlendirme yapılmamıştır. Aracın pertinin uygun olması halinde davalı taraf ayrıca değer kaybı zararından sorumlu olmaz." 

Diğer Makaleler

Bu suçun oluşması için gereken manevi unsur özel kasttır. Bu suç taksirle işlenemez.

Devamını Oku

İİK.’nun 78. maddesi gereğince, takibin şekline göre, borçluya ödeme emri tebliğ edilip, ödeme emrindeki müddet geçtikten sonra alacaklı haciz talep edebilir.

Devamını Oku

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır.

Devamını Oku

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktadır.

Devamını Oku