İsim Değişikliği Davası ve Örnek Mahkeme Kararımız

 

Doğarken seçme hakkınızın olmadığı isminizi bazı şartların varlığı halinde değiştirebilirsiniz. Bunun için isim değiştirme davası açarak hayatınızın geri kalanını kendi seçtiğiniz isminizle yaşamanız mümkündür.

1- İsim değiştirme davası nerede açılır?

İsim değiştirme davasının davacının ikametinin bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesinde açılması gerekmektedir.

2- İsim değiştirme davası için haklı sebepler;

Ancak isim değiştirme talebini mahkeme tarafından kabul edilmesi için ismin değiştirilmesini gerektiren haklı bir nedenin bulunması gerekmektedir.

Yargıtay’ın kararları doğrultusunda şunlar haklı neden sayılabilir;

* Mevcut adın kötü şöhret sahibi başka bir kişinin adıyla karışıklığa sebebiyet vermesi
* Alay konusu olması
* Küçük düşürücü ve müstehcen sayılabilecek bir anlam taşıması
* Kişinin çevresinde kimlikte yazılı adından farklı bir adla tanınıp bilinmesi

İsim değişikliği için haklı sebepler kanunda sınırlı olarak sayılmamış olup hâkim her somut olayda ileri sürülen sebebin haklı olup olmadığını serbestçe takdir eder.


3- İsim değiştirme davası ne kadar sürede sonuçlanır?

İsim değiştirme davalarında Adalet Bakanlığınca belirlenen hedef süre 300 gündür. Avukatla takip edilen davalarda 1-3 ay arasında bir sürede bu davalar sonuçlanmaktadır.

4- İsim değiştirme davasının davacıya maliyeti ne kadardır?

2021 yılında açılan isim değiştirme davası için harç ve masraflar toplamı 452 TL’dir. Ek olarak mahkeme kararının ilan edilmesi gerektiği için davanın sonuçlanmasından sonra basın ilan ücreti ödenir. Davayı bir avukatla yürütmek isteyen kişiler almış olduğu hukuki danışmanlık ve hizmet dolayısıyla avukata vekalet ücreti ödemesi gerekmektedir. Bu ücret hizmet alınan avukata göre değişmekte olup fikir sahibi olunması için her yıl İstanbul Barosu tarafından yayınlanan en az ücret çizelgesine bakılması tavsiye edilir.**

Tarafımızca yürütülen davada mahkemenin vermiş olduğu kararı örnek olarak inceleyebilirsiniz.

--------------------------------------------------


KÜÇÜKÇEKMECE
4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/…
KARAR NO : 2018/…
HAKİM :
KATİP :

DAVACI : …
VEKİLİ : Av. Hakan MERT -Cevizli Mahallesi, Bayraktar Sokak, No: 5-7 Daire:28- 29-30 Kartal/ İSTANBUL
DAVALI : BAŞAKŞEHİR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

DAVA : Nüfus (Ad ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli)
DAVA TARİHİ : …
KARAR TARİHİ : …
Mahkememizde görülmekte bulunan Nüfus (Ad ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili, mahkememize açtığı …2017 tarihli dava ile, davacının ismi nüfus kütüğünde MAŞALLAH olarak kaydedildiğini, sosyal çevresinde ve aile içerisinde … adını kullandığını, davacının ikamet ettiği muhitte emlak işi yaptığını, emlak işinde karşılıklı güven ilişkisinin en önemli ilke olduğunu, davacının ismini … olarak bilen müşterilerin noterde davacının isminin MAŞALLAH olduğunu öğrendiklerinde kaçınılmaz bir şüpheye düştüklerini, davacının müşterilerine sürekli açıklama yapmak durumunda kaldığını , davacının kurduğu kişisel ilişkilere zarar verdiğini, bu nedenlerle davacının MAŞALLAH olan ön isminin … olarak değiştirilip nüfusa kayıt ve tesciline, karar verilmesini dava ve talep etmiştir.
Davalı nüfus müdürlüğü temsilcisi, öncelikle davacıların davasını ispat etmesini, akabinde ise kayden engelin olmadığını beyan etmiştir.
Davacı yanın dayandığı tüm deliller toplanmış, davacının nüfus aile kayıt tablosu, çıkartılmış, aranılan şahıslardan olup olmadığı araştırılmış ve tüm deliller incelenip değerlendirilmek sureti ile yargılamaya devam olunmuştur.
Dava, ön ismin tashihi talebini içerir davadır.
Oluşan mevcut delillere ve tüm dosya kapsamına göre davacının beyanları da göz önüne alınarak 4721 sayılı TMK’nun 27. maddesindeki koşulların davacı yararına gerçekleştiği anlaşılmakla davacının davasının kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda yazıldığı üzere;
1-Davanın KABULÜNE,
2-… davacı MAŞALLAH…, MAŞALLAH olan ön isminin …. olarak değiştirilip nüfusa kayıt ve tesciline,
3-İsim değişikliğinde menfaati bulunanların haberdar edilmesi amacı ile gerekli ilanların yapılmasına,
4-Davanın niteliğine göre alınması gereken 35,90 TL harcın peşin alınan harçtan mahsubu ile bakiye 4,50 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
5-Davanın niteliğine göre davacıların sarf ettiği yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına, vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,
6-Gider avansından sarf edilmeyen kısımların karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
Dair, verilen karar davacı ile vekili ve nüfus müdürlüğü temsilcisinin yüzüne karşı, kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İstinaf yolu açık olmak üzere açıkça okundu, usulen anlatıldı.

 


İsim ve soyisim değişikliği taleplerinin tek davada istenip istenemeyeceğine dair yazımıza ise aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.hakanmert.av.tr/blog/Makaleler/isim-ve-soyisim-degisikligi-ad-soyad-birlikte-tek-davada-istenebilir-mi/

Diğer Makaleler

Bu suçun oluşması için gereken manevi unsur özel kasttır. Bu suç taksirle işlenemez.

Devamını Oku

İİK.’nun 78. maddesi gereğince, takibin şekline göre, borçluya ödeme emri tebliğ edilip, ödeme emrindeki müddet geçtikten sonra alacaklı haciz talep edebilir.

Devamını Oku

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır.

Devamını Oku

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktadır.

Devamını Oku