Biber Gazı Silah Mıdır?

Yargıtayın aşağıda metnine yer verdiğimiz kararında özetle; Sanığın suçta kullanmış olduğu biber gazı, 5237 sayılı TCK"nin 6. maddesi uyarınca silah niteliğinde olduğu gözetilerek sanığa TCK"nin 86/3-e maddesi uygulanmalı ve sanığa kasten yaralama suçundan ceza verilmesi gerekmektedir. Peki biber gazını taşımak veya yanında bulundurmak da suç mudur? İşte bu sorunun cevabına yazımızın sonunda değineceğiz. Şimdi Yargıtay 3. Ceza Dairesinin örnek kararına bakalım...

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2011/38244

K. 2013/6627

T. 20.2.2013

• KASTEN YARALAMA ( Sanığın Suçta Kullanmış Olduğu Biber Gazının Silah Niteliğinde Olduğunun Gözetileceği )

• BİBER GAZI İLE YARALAMA ( Kasten Yaralama - Sanığın Suçta Kullanmış Olduğu Biber Gazının Silah Niteliğinde Olduğu )

• SİLAHLA YARALAMA ( Kasten Yaralama - Sanığın Suçta Kullanmış Olduğu Biber Gazının Silah Niteliğinde Olduğunun Gözetileceği )

5237/m.6, 86

ÖZET : Kasten yaralama suçunda; sanığın suçta kullanmış olduğu biber gazının silah niteliğinde olduğu gözetilmelidir.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

1 ) Duruşmada sanığa okunduğu belirtilen nüfus ve adli sicil kayıtlarının denetime olanak sağlayacak biçimde dosyada bulundurulmaması,

2 ) Sanığın suçta kullanmış olduğu biber gazının 5237 sayılı TCK"nin 6. maddesi uyarınca silah niteliğinde olduğu gözetilerek sanığa TCK"nin 86/3-e maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesiyle yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK"un 321. maddesi gereğince talebe uygun olarak BOZULMASINA, 20.02.2013 gününde oy birliğiyle karar verildi.

-------------------------------------------------

Konu ile ilgili KANUN MADDESİ:

5237 TCK MADDE 86

Kasten yaralama
(1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(3) Kasten yaralama suçunun;

a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,

b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

e) Silahla,

İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

----------------------------------------

DEĞERLENDİRME:

Toplumsal yaşam, her zaman insanlar için bir tehdit oluşturur. İnsanlar, bu tehdit karşısında her ne kadar kendilerince önlem almak isteseler de bazen farkında olmadan suç veya kabahat işlemiş olurlar. Bilindiği üzere, kanunu bilmemek mazeret değildir. Yukarıda yazılı Yargıtay kararında özetle, olay esnasında zarar verme kastı ile biber gazı kullanmak ve karşıdakinin yaralanmasına sebebiyet vermek, silahla kasten yaralama suçunu oluşturduğu ifade edilmiştir. Biber gazını bir suç işlemek amacıyla kullanmak suç, yanında bulundurmak ise kabahattir. Suç fiilinin yaptırımı Türk Ceza Kanununda, bulundurmak fiilinin yaptırımı ise Kabahatler Kanununda yer almaktadır. Ancak şu da bir gerçektir ki her olay, kendi içerisinde kendine has şartları ile  değerlendirilmelidir. Dolayısıyla kasten yaralama fiilinin silahla işlenmesi, cezayı arttırıcı sebep olduğu için muhakkak BİR CEZA AVUKATI İLE SÜREÇ TAKİP EDİLMELİDİR. Bu bağlamda sitemizdeki iletişim kanallarından büromuzla iletişime geçip detaylı bilgi alabilirsiniz.

Diğer Makaleler

Bu suçun oluşması için gereken manevi unsur özel kasttır. Bu suç taksirle işlenemez.

Devamını Oku

İİK.’nun 78. maddesi gereğince, takibin şekline göre, borçluya ödeme emri tebliğ edilip, ödeme emrindeki müddet geçtikten sonra alacaklı haciz talep edebilir.

Devamını Oku

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır.

Devamını Oku

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktadır.

Devamını Oku