Avukatı Olan Kişi Adli Yardımdan Yararlanamaz Mı? İstanbul Anadolu 29. İş Mahkemesi Kararı

   

            Adli yardım konusu mevzuatımızda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 334. ve devamı maddelerinde ele alınarak düzenlenmiştir. Buna göre kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler. Anılan madde ve devamında adli yardımdan yararlanacak kişilere mahkemenin talebi üzerine baro tarafından avukatın görevlendirilebileceğine yer verilmiş ise de kişinin kendi iradesi ile avukat temin edip bir avukat aracılığıyla davasını takip ve temsil ettirmesi halinde adli yardımdan yararlanıp yararlanamayacağına değinilmemiştir. Bu durum uygulamada birbiriyle çelişen kararların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

            Bu noktada yapılması gereken Mahkemelerce kişinin sosyal ve ekonomik durum tespitinin yaptırılması ve neticesinde kişinin yoksul olup yardıma muhtaç nitelikte bulunduğunun ve dolayısıyla adli yardımdan yararlanma koşullarının oluştuğunun anlaşılması üzerine adli yardım talebinin kabul edilmesidir.

         Sonuç olarak kişinin kendi tercih ettiği bir serbest avukat ile davasında temsil edilmesi tek başına adli yardımdan yararlanmasına engel değildir. Nitekim İstanbul Anadolu 29. İş Mahkemesinde Müvekkilimiz adına açtığımız davada Mahkeme adli yardım talebimizi kabul etmiştir. Söz konusu karar metni aşağıdadır.

-------------------------------------------------------

TÜRK MİLLETİ ADINA


T.C.
İstanbul Anadolu
29. İŞ MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/....Esas

HAKİM : ....
KATİP : ...

ADLİ YARDIM TALEBİNDE
BULUNAN-DAVACI : ...

VEKİLİ : Av. HAKAN MERT 


DAVALI/(LAR) : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
VEKİLİ :...

TALEP TARİHİ : ...
KARAR TARİHİ : 26/04/2021

Davacı tarafından verilen adli yardım talepli tarihli dilekçe ve eki belgeler incelendi.
Davacı tarafın mali ve ekonomik sosyal durum araştırılmasına dair emniyetçe hazırlanan tutanağın dosyamıza gönderildiği anlaşıldı. Sosyal ve ekonomik durum tespit raporunda davacının dul olduğu, bakmakla yükümlü olduğu kimsenin olmadığı, ilkokul mezunu olduğu, işsiz olduğu, gelirinin olmadığı, çocuklarının yardımıyla geçindiği , üzerine kayıtlı gayrı menkul ve menkul malın olmadığı tespit edilmiştir. Yapılan araştırma ve alınan müzekkere cevapları ile davacının yoksul olup yardıma muhtaç nitelikte bulunduğu, adli yardımdan yararlanma koşullarının oluştuğu anlaşılmakla davanın niteliği ve adli yardıma ilişkin hükümlerde dikkate alınarak davacı ... ün HMK nun 334. Ve devamı maddeleri gereğince adli yardımdan yararlanmasına karar vermek gerekmiştir.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1-Davacının adli yardımdan yararlanma talebinin kabulü ile davacı ... ün HMK. nun 334. ve devamı maddeleri gereğince ADLİ YARDIMDAN yararlanmasına,
Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda karar verildi.
HÜKÜM:
Davacının adli yardım talebinin KABULÜNE,
Davacının ödemesi gereken harç ve masrafların devlet ödeneğinden karşılanmasına,
Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda karar verildi.26/04/2021

           

Diğer Makaleler

Bu suçun oluşması için gereken manevi unsur özel kasttır. Bu suç taksirle işlenemez.

Devamını Oku

İİK.’nun 78. maddesi gereğince, takibin şekline göre, borçluya ödeme emri tebliğ edilip, ödeme emrindeki müddet geçtikten sonra alacaklı haciz talep edebilir.

Devamını Oku

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır.

Devamını Oku

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktadır.

Devamını Oku