Araç Değer Kaybı Tazminatı Kimlerden Tazmin Edilebilir?

Trafik kazalarında, kaza nedeniyle araçta meydana gelen değer kaybı tazminatından Karayolları Trafik Kanununda yer alan düzenlemeler doğrultusunda hem kazaya sebebiyet veren kusurlu sürücü, hem de araç sahibi sorumludur. Karayolları Trafik kanununda düzenlenen bu sorumluluk tehlike esasına dayalı kusursuz sorumluluk halidir. Sorumluluk kusura dayanmadığı için araç sahibinin hiçbir kusuru olmasa dahi ortaya çıkan zarardan sorumludur. Araç sahibi sadece mücbir sebebin, zarar görenin ve üçüncü kişilerin ağır kusuru sebebiyle illiyet bağının kesildiğini ispat etmesi durumunda sorumluluktan kurtulabilir.

Bununla birlikte aracın zorunlu mali mesuliyet poliçesini tanzim eden sigorta şirketi poliçe limitleri dahilinde ve poliçe limitinin aşıldığı durumlarda eğer var ise ihtiyari mali mesuliyet poliçesini tanzim eden sigorta şirketleri de değer kaybı tazminatından sorumludur. Yargıtay içtihatları da bu doğrultudadır.  

YARGITAY17. HUKUK DAİRESİ Esas: 2016/7008 Karar: 2016/11431 Karar Tarihi: 12.12.2016

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının 1. maddesi gereğince trafik sigortası işletene düşen hukuki sorumluluğu sigorta limitleri dahilinde teminat altına alır ve zarar gören üçüncü şahsın gerçek zararından sorumludur. Trafik kazasında zarar gören aracın hasarı onarılsa dahi onarımdan sonra aracın piyasa rayiç satış fiyatında düşüklük oluşacağı gerçeği karşısında, kaza nedeniyle araçta meydana gelen değer kaybı, gerçek zarar içinde değerlendirilir ve bu zarardan hem zarar veren hem de ZMSS şirketi sorumludur.

Motorlu Kara Taşıtları ihtiyari mali sorumluluk sigortası genel şartlarının “sigorta teminatının kapsamı başlıklı 1.maddesine göre sigortacı aracın işletenine yükletilebilecek hukuki sorumluluğu poliçe teminatı kapsamında olmak şartıyla zorunlu mali sorumluluk sigortası haddi üstünde kalan kısmını poliçede yazılı azami miktara kadar temin eder. İhtiyari mali mesuliyet sigortası kapsamının başlangıç noktası, zorunlu trafik sigorta limitinin üzerinde kalan kısımdır. Kapsamın sonu ise ihtiyari mali mesuliyet sigortası limitidir. Başka bir ifadeyle gerçek zarar miktarı zorunlu trafik sigorta limitini geçtiği anda ihtiyari mali mesuliyet sigortası güvencesi başlamakta ve kendi poliçesindeki limit miktarı da sorumluluğun sona erdiği nokta olmaktadır. Bu nedenle zarar, trafik sigortası kapsamında kalmakta ise ihtiyari mali mesuliyet sigortacısının sorumluluğundan bahsedilemez. 

 

Diğer Makaleler

Bu suçun oluşması için gereken manevi unsur özel kasttır. Bu suç taksirle işlenemez.

Devamını Oku

İİK.’nun 78. maddesi gereğince, takibin şekline göre, borçluya ödeme emri tebliğ edilip, ödeme emrindeki müddet geçtikten sonra alacaklı haciz talep edebilir.

Devamını Oku

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır.

Devamını Oku

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktadır.

Devamını Oku