Araç Değer Kaybı Taleplerinde Zamanaşımı Ne Zaman İşlemeye Başlar?

Türk Borçlar Kanunu’nun 72. Maddesi “Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve herhâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Araç değer kaybı taleplerinde de Türk Borçlar Kanunu’nun 72. maddesinde düzenlenen iki yıllık görece ve on yıllık kesin zaman aşımı sürelerinin uygulanması gerekir. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 109. Maddesi de benzer şekilde düzenlenmiştir. “Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar. Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre, maddi tazminat talepleri için de geçerlidir.”

Araç değer kaybı taleplerinde zamanaşımı süresi, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Zarar ve sorumludan hangisi daha sonra öğrenilirse zamanaşımı son öğrenme gününden itibaren başlar. Zarar veya zarardan sorumlu tutulanların bir arada öğrenilmediği sürece zamanaşımı işlemeye başlamaz. 10 yıllık kesin süresi ise kural olarak kazanın gerçekleştiği tarihte başlar.

Özetle; değer kaybı tazminatlarında zamanaşımı, tazminat alacaklısının, zararı ve tazminat sorumlusunu öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl herhalde olayın gerçekleştiği tarihten itibaren 10 yıldır. 

Diğer Makaleler

Bu suçun oluşması için gereken manevi unsur özel kasttır. Bu suç taksirle işlenemez.

Devamını Oku

İİK.’nun 78. maddesi gereğince, takibin şekline göre, borçluya ödeme emri tebliğ edilip, ödeme emrindeki müddet geçtikten sonra alacaklı haciz talep edebilir.

Devamını Oku

Türk hukuk sistemi içerisinde ele alınan uzlaşmazlık konularından birisi de iş veren ile çalışan arasındaki uzlaşmazlıklardır.

Devamını Oku

Günümüzde birçok hukuk uyuşmazlığı konusuna öncelikli çözüm önerisi olarak Arabuluculuk yolu, yangın bir yöntem olarak başvurulmaktadır.

Devamını Oku